1
00:00:00,000 --> 00:00:03,160
>> DAVID J. Malan: Suposem que volem escriure
un programa que demana tot el món en

2
00:00:03,160 --> 00:00:06,740
una habitació per la seva edat, i després imprimeix
quina edat les persones serà un

3
00:00:06,740 --> 00:00:07,520
any d'aquí?

4
00:00:07,520 --> 00:00:09,900
Ara, òbviament, l'aritmètica per a aquest
problema serà bastant

5
00:00:09,900 --> 00:00:10,660
senzill.

6
00:00:10,660 --> 00:00:14,090
Però la pregunta interessant és, si ens
no saber per endavant quantes persones

7
00:00:14,090 --> 00:00:16,790
estaran en aquesta sala, com
podríem anar pel emmagatzematge

8
00:00:16,790 --> 00:00:17,980
totes les seves edats?

9
00:00:17,980 --> 00:00:19,680
Bé, anem a fer una ullada.

10
00:00:19,680 --> 00:00:22,760
>> Comencem primer que va portar al
usuari, com ho he fet aquí, per a la

11
00:00:22,760 --> 00:00:26,410
nombre de persones a l'habitació utilitzant
getInt i un bucle do-while per tal de

12
00:00:26,410 --> 00:00:28,220
aconseguir un enter n.

13
00:00:28,220 --> 00:00:32,310
Suposem que ara volem demanar cadascun d'aquests
persona a l'habitació per la seva edat.

14
00:00:32,310 --> 00:00:35,820
Bé, el meu instint seria utilitzar un
bucle per fer això va provocar, però també

15
00:00:35,820 --> 00:00:37,840
necessita un lloc per emmagatzemar
les edats d'aquestes persones.

16
00:00:37,840 --> 00:00:40,760
I els meus primers instints no hauria
utilitzar una variable per a la primera

17
00:00:40,760 --> 00:00:43,690
edat de la persona, una altra variable
per l'edat de la segona persona,

18
00:00:43,690 --> 00:00:44,780
mena de llarg de línies.

19
00:00:44,780 --> 00:00:46,230
Edat Int -

20
00:00:46,230 --> 00:00:48,850
bo, anem a cridar 1 per a
la primera persona.

21
00:00:48,850 --> 00:00:51,480
Int edat 2 per a la segona persona.

22
00:00:51,480 --> 00:00:53,980
Int edat març per a la tercera persona.

23
00:00:53,980 --> 00:00:56,750
>> Espereu un minut, això no és potser
el millor camí per baixar.

24
00:00:56,750 --> 00:01:00,620
Perquè jo no sé per endavant de
escriure i compilar aquest programa com

25
00:01:00,620 --> 00:01:02,330
molts usuaris no seran.

26
00:01:02,330 --> 00:01:06,590
I per altra banda, si hi ha tants com
100 usuaris, declarant 100 variables

27
00:01:06,590 --> 00:01:10,350
espècie d'estrany nom d'aquest tipus no fa
sentir-se com el millor disseny.

28
00:01:10,350 --> 00:01:14,430
>> Bé, per sort hi ha una altra
tipus de variable anomenat una matriu que

29
00:01:14,430 --> 00:01:18,710
ens permet emmagatzemar qualsevol nombre d'enters
dins d'ella, encara que no sabem

30
00:01:18,710 --> 00:01:22,190
en escriure el meu programa de quants
tals ints que necessitaran.

31
00:01:22,190 --> 00:01:25,970
Així que anem a retrocedir i eliminar aquests
diversos enters, i en lloc de reemplaçar

32
00:01:25,970 --> 00:01:29,620
amb una variable anomenada,
dir, les edats, en plural.

33
00:01:29,620 --> 00:01:33,420
Però anem a especificar amb més detall en aquesta línia
de codi entre claudàtors que ens

34
00:01:33,420 --> 00:01:35,460
voler n ints.

35
00:01:35,460 --> 00:01:39,570
I per tant, ho farem col · lectivament
referir-se a aquests ints com les edats.

36
00:01:39,570 --> 00:01:43,490
>> Ara, en un moment seré capaç d'obtenir
en cada un dels punts en aquesta matriu

37
00:01:43,490 --> 00:01:47,270
de manera similar a manera de claudàtor
notació, a partir de 0.

38
00:01:47,270 --> 00:01:51,720
Així que anem a procedir ara en un bucle per
incitar els usuaris a les seves edats.

39
00:01:51,720 --> 00:01:54,780
Per int tinc 0.

40
00:01:54,780 --> 00:01:59,464
I és menor que N, el nombre de persones
a l'habitació, em plus plus.

41
00:01:59,464 --> 00:02:06,610
>> I ara dins d'aquest bucle, diguem
printf edat de la persona número, percentatge que

42
00:02:06,610 --> 00:02:09,430
és un marcador de posició, coma.

43
00:02:09,430 --> 00:02:13,210
I ara, en lloc de començar a comptar a partir
0 en el propi programa, anem a

44
00:02:13,210 --> 00:02:17,180
increment més que per l'1 de manera que una normal,
persona que utilitza aquest programa

45
00:02:17,180 --> 00:02:20,120
no ha de comptar com un
poder científic de la computació.

46
00:02:20,120 --> 00:02:26,130
Ara farem les edats, el suport que, per tant
especificant que l'edat d'ordre i en el nostre

47
00:02:26,130 --> 00:02:31,480
gamma d'edats es posarà
el valor de retorn de getInt.

48
00:02:31,480 --> 00:02:37,800
>> Ara per sota d'aquest bucle, anem a procedir
assumir que passa algun temps.

49
00:02:37,800 --> 00:02:41,690
I ara anem a procedir en un altre bucle
a tothom a la sala d'envellir en realitat

50
00:02:41,690 --> 00:02:42,800
per un any.

51
00:02:42,800 --> 00:02:48,110
Així que de nou, per int tinc 0, I és menys
que N, el nombre de persones en el

52
00:02:48,110 --> 00:02:49,680
habitació, em plus plus.

53
00:02:49,680 --> 00:02:57,210
>> I ara dins d'aquest bucle, diguem
printf aquí a un any el nombre de persones,

54
00:02:57,210 --> 00:03:00,990
per cent que és un marcador de posició, voluntat
sigui, cent Jo és un altre

55
00:03:00,990 --> 00:03:03,210
marcador de posició, anys d'edat.

56
00:03:03,210 --> 00:03:07,230
I a continuació, per connectar als
marcadors de posició, primer anem a dir que més

57
00:03:07,230 --> 00:03:11,220
1, pel que de nou vam començar a comptar
per l'usuari a partir de l'1.

58
00:03:11,220 --> 00:03:18,630
I després anem a endollar en l'edat de la persona
com a suport de les edats que més 1, d'aquesta manera

59
00:03:18,630 --> 00:03:23,740
especificant anar a buscar l'edat d'ordre i en el nostre
gamma d'edats, afegir 1 a la mateixa, i després

60
00:03:23,740 --> 00:03:28,370
inserir aquesta suma en el nostre marcador de posició,
prop parin, i coma.

61
00:03:28,370 --> 00:03:33,280
>> Ara anem a compilar aquest programa amb maquillatge
edats, i l'executem amb el punt

62
00:03:33,280 --> 00:03:34,990
retallar les edats.

63
00:03:34,990 --> 00:03:38,770
I suposem que hi ha només tres
persones a la sala, i algú és 18,

64
00:03:38,770 --> 00:03:40,700
algú té 19 anys, una persona és de 20.

65
00:03:40,700 --> 00:03:45,350
Bé, en un any, cadascuna d'aquestes persones
serà de 19, 20 i 21,

66
00:03:45,350 --> 00:03:46,600
respectivament.

67
00:03:46,600 --> 00:03:48,948