1
00:00:00,000 --> 00:00:02,340
>> ALTAVEU 1: Anem a implementar una xarxa
pàgina que permet als usuaris

2
00:00:02,340 --> 00:00:03,660
buscar cotitzacions de borsa.

3
00:00:03,660 --> 00:00:07,970
Suposem primer que existeix
un arxiu anomenat quote.php, però aquesta

4
00:00:07,970 --> 00:00:11,110
podria ser implementat en la majoria de qualsevol
llenguatge, però el propòsit en la vida és

5
00:00:11,110 --> 00:00:15,800
esperar que un paràmetre GET HTTP anomenat
símbol, el valor és la

6
00:00:15,800 --> 00:00:18,120
símbol de les accions per a les quals
desitja una cotització.

7
00:00:18,120 --> 00:00:22,530
>> Per exemple, si ens fixem en l'arxiu de
el meu navegador, quote.php, observi que

8
00:00:22,530 --> 00:00:26,900
He passat en, ja, un símbol
de FB, de Facebook.

9
00:00:26,900 --> 00:00:31,060
I noti que el que ha tornat a aparèixer
és un objecte JSON amb tres claus.

10
00:00:31,060 --> 00:00:34,560
Un anomenada símbol, un anomenat
nom, i un preu anomenat.

11
00:00:34,560 --> 00:00:38,920
Els valors dels que són exactament això
des de l'arxiu en qüestió.

12
00:00:38,920 --> 00:00:41,680
>> Ara centrarem la nostra atenció en el
inicis d'alguna cosa d'HTML i

13
00:00:41,680 --> 00:00:43,340
JavaScript.

14
00:00:43,340 --> 00:00:48,990
Aquí, a ajax-0.html, observi que a l'interior
del cos de la meva pàgina tinc un formulari

15
00:00:48,990 --> 00:00:53,430
que té un atribut onsubmit, la
Valor de les quals és la cita i la de retorn

16
00:00:53,430 --> 00:00:57,020
falsa, especificant amb això que m'agradaria
per cridar a una funció de JavaScript

17
00:00:57,020 --> 00:00:59,660
anomenat cita i després tornar false.

18
00:00:59,660 --> 00:01:04,459
Mentrestant, dins d'aquesta forma és un
símbol amb identificador, entre cometes,

19
00:01:04,459 --> 00:01:07,940
"Símbol", i després un altre d'entrada el
tipus se sotmeti això em dóna una

20
00:01:07,940 --> 00:01:09,280
botó d'enviament.

21
00:01:09,280 --> 00:01:13,460
>> Mentrestant, dins del cap de la meva pàgina,
hi ha una etiqueta de script, la font de

22
00:01:13,460 --> 00:01:18,000
que és el URL per jQuery, la mateixa
popular llibreria JavaScript, i per sota de

23
00:01:18,000 --> 00:01:21,150
aquesta és una altra etiqueta script, dins
que és el començament d'alguns

24
00:01:21,150 --> 00:01:23,440
JavaScript que jo mateix escriuré.

25
00:01:23,440 --> 00:01:26,900
Aquesta és la funció que se cita
en última instància, ser cridat, ia l'interior de

26
00:01:26,900 --> 00:01:31,300
aquí anem a declarar una variable anomenada
URL, s'especifica que el valor d'aquest

27
00:01:31,300 --> 00:01:32,590
la variable serà quote.php? símbol = ".

28
00:01:32,590 --> 00:01:38,090

29
00:01:38,090 --> 00:01:42,170
>> I ara anem a concatenar a l'extrem
d'aquesta cadena inicial qualsevol símbol

30
00:01:42,170 --> 00:01:43,840
l'usuari probablement ha escrit.

31
00:01:43,840 --> 00:01:51,770
En concret, farem + $ "" símbol #
especificant amb això que m'agradaria

32
00:01:51,770 --> 00:01:54,910
obtenir, amb jquery de la meva DOM,
l'element l'única

33
00:01:54,910 --> 00:01:56,430
identificador, un símbol.

34
00:01:56,430 --> 00:01:59,500
Recordem que això és simplement el text
camp en què l'usuari va a

35
00:01:59,500 --> 00:02:01,210
escrigui que símbol de cotització.

36
00:02:01,210 --> 00:02:05,030
>> Llavors anem a cridar val, que és una funció
o el mètode que va a obtenir el

37
00:02:05,030 --> 00:02:06,740
valor que l'usuari va escriure polz

38
00:02:06,740 --> 00:02:11,540
I després anem a cridar a una funció de jQuery
anomenat getJSON, passant com

39
00:02:11,540 --> 00:02:16,010
primer argument que l'URL, passant, com
el segon argument, un anònim

40
00:02:16,010 --> 00:02:18,900
funció que espera
un sol argument.

41
00:02:18,900 --> 00:02:20,360
Dades, l'anomenarem.

42
00:02:20,360 --> 00:02:25,130
I dins d'aquesta funció en l'anonimat,
anem simplement fem alerta, i després en

43
00:02:25,130 --> 00:02:27,940
parèntesi, data.price.

44
00:02:27,940 --> 00:02:31,470
Si les dades, després de tot, és que JSON
objecte amb tres camps -

45
00:02:31,470 --> 00:02:35,100
símbol, el nom, i el preu, per
fent data.price Vaig

46
00:02:35,100 --> 00:02:36,640
exactament aquest valor.

47
00:02:36,640 --> 00:02:39,000
>> Ara anem a guardar l'arxiu i
obrir-lo en un navegador.

48
00:02:39,000 --> 00:02:42,230

49
00:02:42,230 --> 00:02:48,760
http://localhost/ajax-0.html.

50
00:02:48,760 --> 00:02:49,870
Aquí tenim aquesta forma.

51
00:02:49,870 --> 00:02:52,890
Escrivim en FB per a Facebook
i obtenir la cita.

52
00:02:52,890 --> 00:02:55,070
I allà, llavors, és de Facebook
últim preu de les accions.

53
00:02:55,070 --> 00:02:58,368