1
00:00:00,000 --> 00:00:00,270

2
00:00:00,270 --> 00:00:02,870
>> DAVID J. Malan: Giả sử bây giờ mà chúng tôi muốn
để in tất cả các dòng lệnh

3
00:00:02,870 --> 00:00:05,900
lập luận mà người dùng tại
nhanh chóng và không chỉ là như vậy đầu tiên

4
00:00:05,900 --> 00:00:08,710
từ đó họ loại sau
Tên của chương trình.

5
00:00:08,710 --> 00:00:12,480
Vâng, để làm được điều này, chúng tôi chỉ đơn giản là cần một
xây dựng quen thuộc, một vòng lặp, và A

6
00:00:12,480 --> 00:00:14,070
tuyên bố printf quen thuộc.

7
00:00:14,070 --> 00:00:16,750
Vì vậy, hãy kết hợp hai -

8
00:00:16,750 --> 00:00:17,670
cho.

9
00:00:17,670 --> 00:00:22,210
>> Và bây giờ tôi muốn để lặp qua tất cả
các đối số dòng lệnh trong argv.

10
00:00:22,210 --> 00:00:25,300
Bây giờ may mắn thay, tôi có quyền truy cập
với tổng số trong argc.

11
00:00:25,300 --> 00:00:26,830
Vì vậy, hãy bắt đầu ở đó.

12
00:00:26,830 --> 00:00:35,140
>> int tôi nhận được 0; i nhỏ
hơn argc; i + +.

13
00:00:35,140 --> 00:00:38,170
Bây giờ xây dựng vòng lặp tôi đã thiết lập
ở đây chỉ đơn giản là sẽ tích hợp từ

14
00:00:38,170 --> 00:00:42,800
số không trên lên đến tổng số
các đối số trong argv.

15
00:00:42,800 --> 00:00:45,580
Và bây giờ chúng ta cần một cái gì đó trong
mỗi lần lặp của vòng lặp này.

16
00:00:45,580 --> 00:00:50,430
Chúng ta hãy, khá đơn giản, in ra
thứ i lập luận như vậy trong argv.

17
00:00:50,430 --> 00:00:57,960
>> Mở khung khung gần printf% s
dấu gạch chéo ngược n gần quote dấu phẩy.

18
00:00:57,960 --> 00:00:59,830
Và bây giờ tôi cần phải cắm vào giá trị.

19
00:00:59,830 --> 00:01:04,430
Vì vậy, nếu tôi muốn lập luận thứ i trong argv,
có thể được thể hiện như argv

20
00:01:04,430 --> 00:01:08,370
khung i, ngoặc gần,
dấu chấm phẩy.

21
00:01:08,370 --> 00:01:11,930
Hãy lưu các tập tin, biên dịch
nó, và chạy nó.

22
00:01:11,930 --> 00:01:15,980
>> Làm ARGV1 chấm giảm ARGV1.

23
00:01:15,980 --> 00:01:19,150
Nhưng trước khi tôi nhấn Enter, tôi nên
có thể cung cấp một số lời thêm

24
00:01:19,150 --> 00:01:20,320
tại dấu nhắc lệnh.

25
00:01:20,320 --> 00:01:22,710
Vì vậy, tôi sẽ một cái gì đó
như [? foo,?]

26
00:01:22,710 --> 00:01:24,050
thanh, và baz.

27
00:01:24,050 --> 00:01:26,570
Và bây giờ tôi sẽ nhấn Enter.

28
00:01:26,570 --> 00:01:30,340
Theo dự kiến, tôi thấy không chỉ là
Tên của chương trình, đó là trong ARGV0.

29
00:01:30,340 --> 00:01:32,880
Tôi cũng thấy [? foo,?] thanh và baz.

30
00:01:32,880 --> 00:01:34,597