1
00:00:00,000 --> 00:00:00,430

2
00:00:00,430 --> 00:00:02,540
>> DAVID เจลัน: มาปรับแต่งของเรา
พิมพ์อักขระ ASCII เพียง

3
00:00:02,540 --> 00:00:03,380
นิด ๆ หน่อย ๆ

4
00:00:03,380 --> 00:00:07,490
เพราะตัวละครเป็นเพียงตัวเลข
ภายใต้กระโปรงหน้ารถก็จะเปิดออกที่

5
00:00:07,490 --> 00:00:11,220
แม้แต่ภายในโครงสร้างการวนลูปของเรา
จริงสามารถย้ำไม่เพียง แต่ในช่วง

6
00:00:11,220 --> 00:00:14,360
เพียง ints แต่ยังกว่า
ตัวอักษรของตัวเอง

7
00:00:14,360 --> 00:00:18,290
>> ในคำอื่น ๆ ที่ฉันสามารถบอกได้
คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นขึ้นจากการทำซ้ำ

8
00:00:18,290 --> 00:00:22,400
ถึง Z มากกว่าแม้จะต้องรู้
มากขึ้นหรือจัดการกับความเท่าเทียมกัน

9
00:00:22,400 --> 00:00:25,960
ของการเป็น 65 และ Z เป็น 90

10
00:00:25,960 --> 00:00:29,650
ในคำอื่น ๆ ที่ฉันสามารถ reimplement
โปรแกรมนี้ดังต่อไปนี้

11
00:00:29,650 --> 00:00:33,190
>> สำหรับถ่าน, ขอเรียกว่าคเท่ากับ

12
00:00:33,190 --> 00:00:36,520
และตอนนี้ฉันต้องการที่จะเริ่มต้น iterating
เมื่อตัวละครเท่ากับอ้าง

13
00:00:36,520 --> 00:00:38,620
ได้นำมาอ้าง A. , และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาเดียว

14
00:00:38,620 --> 00:00:43,250
แท้จริงนี่คือตัวเดียว
และไม่สายอักขระหนึ่ง

15
00:00:43,250 --> 00:00:44,240
>> อัฒภาค

16
00:00:44,240 --> 00:00:48,850
ขอย้ำตราบใดที่คน้อย
กว่าหรือเท่ากับ Z เมืองหลวงยัง

17
00:00:48,850 --> 00:00:49,720
เดียวยกมา

18
00:00:49,720 --> 00:00:53,290
และในรอบของลูปนี้แต่ละ
ให้เพิ่มคตัวเอง

19
00:00:53,290 --> 00:00:55,880
เพราะอีกครั้งในตอนท้ายของ
วันคเป็นเพียงตัวเลข

20
00:00:55,880 --> 00:00:56,700
ภายใต้กระโปรงหน้ารถ

21
00:00:56,700 --> 00:00:59,470
และเพื่อให้เราสามารถจัดการกับ
มันเป็นเช่นนี้

22
00:00:59,470 --> 00:01:05,540
>> ตอนนี้ในวงนี้ให้พิมพ์
ออกร้อยละที่ฉันเป็นร้อยละ

23
00:01:05,540 --> 00:01:07,460
C, n เครื่องหมาย

24
00:01:07,460 --> 00:01:13,900
และเสียบในตอนนี้สำหรับผมผลมาจากการ
หล่อ C, ถ่านเพื่อ int ตาม

25
00:01:13,900 --> 00:01:16,400
โดยคตัวเอง

26
00:01:16,400 --> 00:01:17,260
>> อัฒภาค

27
00:01:17,260 --> 00:01:18,210
บันทึกไฟล์ของฉัน

28
00:01:18,210 --> 00:01:20,280
และให้รวบรวมและใช้

29
00:01:20,280 --> 00:01:25,790
ทำให้ ASCII 1 จุดเฉือน ASCII 1

30
00:01:25,790 --> 00:01:32,740
และเลื่อนกลับขึ้นไปเราจะเห็นว่า 65
เป็นอีกครั้งที่ 66 เป็นอีกครั้งที่ B และทั้งหมด

31
00:01:32,740 --> 00:01:36,110
ทางลงไปที่ 90 เป็นอีกครั้งที่ซี

32
00:01:36,110 --> 00:01:37,383