1
00:00:00,000 --> 00:00:00,330

2
00:00:00,330 --> 00:00:02,860
>> DAVID מלאן: בואו לכתוב תכנית ב
PHP שמבקש מהמשתמש

3
00:00:02,860 --> 00:00:05,350
שלם ולאחר מכן קובע
אם המספר השלם שהוא

4
00:00:05,350 --> 00:00:07,690
חיובי, 0, או שלילי.

5
00:00:07,690 --> 00:00:11,480
כאן בתנאים-1.php, יש לי כבר
קיבל אותנו נכתבו על ידי פתיחה ו

6
00:00:11,480 --> 00:00:13,160
סגירת תג PHP.

7
00:00:13,160 --> 00:00:17,320
בואו נכריז על משתנה הראשון,
פשוט על ידי עושה n $.

8
00:00:17,320 --> 00:00:20,260
סימן הדולר מצביע על כך שזה הוא
משתנה, והודעה שאנחנו לא

9
00:00:20,260 --> 00:00:21,770
צריך לספק נתונים מסוג.

10
00:00:21,770 --> 00:00:24,900
>> בואו עכשיו לקרוא לפונקציה הנקראת
readline, שהוא דומה ברוח

11
00:00:24,900 --> 00:00:29,300
לgetString בספריית CS50 לג
אבל readline גם לוקח טיעון

12
00:00:29,300 --> 00:00:32,600
המציין את הפקודה שהיית
רוצה להראות למשתמש.

13
00:00:32,600 --> 00:00:36,660
למשל, הייתי רוצה
שלם בבקשה.

14
00:00:36,660 --> 00:00:38,910
>> בואו עכשיו לנתח את הקלט של המשתמש.

15
00:00:38,910 --> 00:00:45,860
אם n הוא גדול מ 0, אז בוא הדפסה
עם printf, בחרת

16
00:00:45,860 --> 00:00:48,880
מספר חיובי.

17
00:00:48,880 --> 00:00:56,750
הדפסה אחרת אם n שווה 0, אז בואו
עם printf, בחרת 0.

18
00:00:56,750 --> 00:01:01,560
ולבסוף, אחר אם המספר הוא
ככל הנראה שלילי, בואו להדפיס את

19
00:01:01,560 --> 00:01:06,680
עם printf, בחרת
מספר שלילי.

20
00:01:06,680 --> 00:01:11,540
>> בואו עכשיו שמרו את הקובץ ולהעביר אותו
דרך למתורגמן PHP -

21
00:01:11,540 --> 00:01:13,053
php תנאים-1.php.

22
00:01:13,053 --> 00:01:16,010

23
00:01:16,010 --> 00:01:17,230
אני רוצה שלם בבקשה.

24
00:01:17,230 --> 00:01:19,510
מה דעתך על 50?

25
00:01:19,510 --> 00:01:20,960
מספר חיובי.

26
00:01:20,960 --> 00:01:23,195
>> בואו להפעיל אותו שוב עם, נניח, 0.

27
00:01:23,195 --> 00:01:24,500
הרמתי 0.

28
00:01:24,500 --> 00:01:27,640
בואו להפעיל אותו שוב עם,
אומרים, 50 שליליים.

29
00:01:27,640 --> 00:01:29,430
ואני אכן הרמתי מספר שלילי.

30
00:01:29,430 --> 00:01:34,330
אבל שם לב, והכי חשוב, רק
כמה דומה תחביר זה הוא ג

31
00:01:34,330 --> 00:01:35,526