1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,060
>> [موسیقی]

2
00:00:05,060 --> 00:00:05,890
>> داگ لوید: OK.

3
00:00:05,890 --> 00:00:08,680
بنابراین اجازه دهید بحث در مورد چگونه به
استفاده از خط فرمان لینوکس است.

4
00:00:08,680 --> 00:00:11,860
در حال حاضر، CS50 IDE، و یا در
واقع، حتی یک دستگاه CS50،

5
00:00:11,860 --> 00:00:15,210
اگر شما با آن آشنا هستید، و یا
شما در حال گرفتن نسخه قدیمی CS50،

6
00:00:15,210 --> 00:00:17,420
یک ماشین مبتنی بر ابر است
اجرا می شود که اوبونتو،

7
00:00:17,420 --> 00:00:20,259
که یکی از بسیاری از طعم دهنده است
از سیستم عامل لینوکس.

8
00:00:20,259 --> 00:00:22,300
سیستم عامل لینوکس است
مورد علاقه برنامه نویسان،

9
00:00:22,300 --> 00:00:25,690
دلیل آن را فقط کولر، درست است؟

10
00:00:25,690 --> 00:00:29,170
>> بسیاری از توزیع های لینوکس مدرن
دارای رابط کاربر گرافیکی،

11
00:00:29,170 --> 00:00:33,710
که ما نیز GUI ها، G-U-I، پاسخ به
اجازه می دهد ناوبری مبتنی بر ماوس آسان،

12
00:00:33,710 --> 00:00:36,920
که شما احتمالا با آن آشنا هستید،
اگر شما یک کاربر ویندوز یا مک هستید،

13
00:00:36,920 --> 00:00:39,961
حرکت در اطراف موس خود را،
دوبار کلیک کردن بر روی آیکون ها، و غیره.

14
00:00:39,961 --> 00:00:42,210
هنوز چند، به عنوان یک برنامه نویس،
و حتی اگر IDE

15
00:00:42,210 --> 00:00:44,800
شامل توانایی
انجام برخی از کاربر گرافیکی

16
00:00:44,800 --> 00:00:47,400
مسائل، کلیک کردن و
کشیدن، و تمام آن،

17
00:00:47,400 --> 00:00:50,197
شما هنوز هم با استفاده از توان خود را
پنجره ترمینال بسیار غالبا.

18
00:00:50,197 --> 00:00:52,280
و شما می توانید بسیاری از انجام
همان کارهایی است که شما می توانید

19
00:00:52,280 --> 00:00:53,905
کار را با یک موس را با دستورات صفحه کلید.

20
00:00:53,905 --> 00:00:56,821
و ما قصد داریم به بحث کمی
در مورد چه برخی از این دستورات

21
00:00:56,821 --> 00:00:58,050
در حال حاضر.

22
00:00:58,050 --> 00:01:02,490
>> در حال حاضر، این دستورات می توان مورد استفاده
در هر عامل های مبتنی بر یونیکس

23
00:01:02,490 --> 00:01:06,790
سیستم، که شامل لینوکس،
اما همچنین شامل سیستم عامل مک.

24
00:01:06,790 --> 00:01:12,930
اگر شما برای باز کردن ترمینال در مک خود را،
شما می توانید این دستورات دقیق استفاده کنید.

25
00:01:12,930 --> 00:01:15,705
ویندوز نیز دارای فرماندهی
سریع، اما برخی از دستورات

26
00:01:15,705 --> 00:01:17,871
اندکی متفاوت هستند، به طوری که
آن در واقع کار نمی کند،

27
00:01:17,871 --> 00:01:20,080
چرا که ویندوز است
یک سیستم مبتنی بر یونیکس.

28
00:01:20,080 --> 00:01:22,620
>> بنابراین اجازه دهید نگاهی به برخی
از این دستورات لینوکس است.

29
00:01:22,620 --> 00:01:26,100
یکی از اولین است که شما
احتمالا استفاده از بسیار زیادی LS است.

30
00:01:26,100 --> 00:01:30,410
که L حروف کوچک، به دنبال یک است
کوچک S، که کوتاه است برای لیست.

31
00:01:30,410 --> 00:01:33,720
و آنچه از دستور لیست می کند آن است
به شما می دهد یک بازخوانی از تمام فایل های

32
00:01:33,720 --> 00:01:35,670
و پوشه ها در دایرکتوری فعلی خود را.

33
00:01:35,670 --> 00:01:39,430
بنابراین شما می توانید همه چیز را ببینید که شما می توانید
به از جایی که شما در حال حاضر می باشد.

34
00:01:39,430 --> 00:01:41,545
>> بنابراین من باز کرده ام تا در اینجا IDE CS50 است.

35
00:01:41,545 --> 00:01:44,540
و من قصد دارم به زوم در در
دوم به شما نگاه نزدیک تر می دهد،

36
00:01:44,540 --> 00:01:47,240
اما در اینجا به تصویر گسترده ای است
از آنچه که IDE نظر می رسد.

37
00:01:47,240 --> 00:01:49,580
در سمت چپ، شما می توانید ببینید که ما باید
یک درخت فایل، که شما احتمالا

38
00:01:49,580 --> 00:01:52,663
با آن آشنا، با دوبار کلیک کردن، و
فایل ها و پوشه ها، و تمام چیزهای که.

39
00:01:52,663 --> 00:01:54,694
به طوری که هنوز هم وجود دارد
در دستگاه CS50.

40
00:01:54,694 --> 00:01:57,860
در مرکز در بالای صفحه است که در آن شما
برای نوشتن کد خود، یک بار

41
00:01:57,860 --> 00:01:58,960
شما بر روی یک فایل کلیک کنید.

42
00:01:58,960 --> 00:02:00,900
و در پایین، ما
یک پنجره ترمینال،

43
00:02:00,900 --> 00:02:04,040
که جایی است که ما می توانیم اجرا
این دستورات ترمینال.

44
00:02:04,040 --> 00:02:07,460
>> من قصد دارم به زوم در
و سر را در اینجا، فقط

45
00:02:07,460 --> 00:02:12,360
به شما نشان می دهد که، در واقع، من می توانم
در این فایل ها و پوشه را کلیک کنید.

46
00:02:12,360 --> 00:02:17,010
بنابراین به وضوح، که در آن من در حال حاضر، من
دو پوشه به نام pset0 و pset1،

47
00:02:17,010 --> 00:02:20,520
و سه فایل، یکی به نام
سلام، یکی از نام hello.c،

48
00:02:20,520 --> 00:02:22,870
و یکی به نام hello.txt.

49
00:02:22,870 --> 00:02:27,100
>> بنابراین اجازه دهید حرکت به پایین به ترمینال
پنجره و نگاه نزدیک تر است.

50
00:02:27,100 --> 00:02:31,010
بنابراین ما فقط صحبت کردیم، دوباره، در مورد
واقعیت این است که ما باید سه فایل و دو

51
00:02:31,010 --> 00:02:32,970
پوشه ها در دایرکتوری جاری است.

52
00:02:32,970 --> 00:02:37,080
اگر من نوع LS، که دوباره
دستور به لیست است

53
00:02:37,080 --> 00:02:40,870
محتویات فعلی
دایرکتوری و سپس من ضربه را وارد کنید،

54
00:02:40,870 --> 00:02:47,220
نگاه آنچه من می بینم، سلام، hello.c،
hello.txt، pset0 و pset1.

55
00:02:47,220 --> 00:02:49,620
>> pset0 و pset1 هستند
رنگ آبی، نشان می دهد

56
00:02:49,620 --> 00:02:52,420
به شما که آن شاخه ها
که ما می تواند به حرکت.

57
00:02:52,420 --> 00:02:54,503
و ما یک کمی یاد بگیرند
کمی در مورد چگونه به حرکت

58
00:02:54,503 --> 00:02:56,290
به دایرکتوری در یک دقیقه.

59
00:02:56,290 --> 00:03:00,920
و هر چیز دیگر به رنگ سیاه،
اگر آن را یک فایل متنی و یا یک کد منبع

60
00:03:00,920 --> 00:03:03,590
فایل، و سبز، اگر
آن یک فایل اجرایی است.

61
00:03:03,590 --> 00:03:06,367
بنابراین به وضوح، که بدان معنی است که من
می تواند یک برنامه به نام اجرا، سلام.

62
00:03:06,367 --> 00:03:07,950
این چیزی است که به رنگ سبز وجود دارد به معنی.

63
00:03:07,950 --> 00:03:10,080
اما اساسا، تایپ کردن
دستور ls اجازه داده است

64
00:03:10,080 --> 00:03:13,470
من به در چیزی که وجود دارد نگاه
در دایرکتوری جاری من، که

65
00:03:13,470 --> 00:03:17,940
با آنچه که ما در اینجا ببینید، در
صفحه نمایش گرافیکی از همان.

66
00:03:17,940 --> 00:03:19,940
دستور بعدی شما
احتمالا استفاده از بسیار کمی

67
00:03:19,940 --> 00:03:24,792
سی دی، حروف کوچک C، D با حروف کوچک است،
که کوتاه است برای تغییر دایرکتوری است.

68
00:03:24,792 --> 00:03:27,500
این به ما اجازه به انجام آنچه من بود
صحبت کردن در مورد دوم پیش، که

69
00:03:27,500 --> 00:03:31,150
است برای حرکت بین
دایرکتوری را در خط فرمان

70
00:03:31,150 --> 00:03:33,700
خط، به عنوان مخالف به
دوبار کلیک کردن بر پوشه ها.

71
00:03:33,700 --> 00:03:37,250
بنابراین اگر ما سی دی و سپس نوع
نام یک دایرکتوری،

72
00:03:37,250 --> 00:03:40,890
ما می توانیم به آن دایرکتوری را دریافت کنید.

73
00:03:40,890 --> 00:03:44,680
>> از سوی دیگر، می دانیم که نام و نام خانوادگی
از دایرکتوری جاری همیشه

74
00:03:44,680 --> 00:03:48,670
نقطه، و نام دایرکتوری
یک سطح بالای که در آن ما در حال حاضر،

75
00:03:48,670 --> 00:03:54,820
که نام پوشه در است
که پوشه ما است، نقطه، dot--

76
00:03:54,820 --> 00:03:56,851
یا که در آن پوشه است، نقطه، نقطه است.

77
00:03:56,851 --> 00:03:59,350
و اگر شما همیشه در مورد کنجکاو هستید
نام پوشه خود را،

78
00:03:59,350 --> 00:04:03,430
شما می توانید PWD تایپ کنید، که مخفف
برای دایرکتوری در حال حاضر.

79
00:04:03,430 --> 00:04:06,827
ما می خواهیم یک نگاه همه این را
در حال حاضر، از رفتن دوباره به IDE CS50 است.

80
00:04:06,827 --> 00:04:08,160
بنابراین من در فضای کاری من در حال حاضر.

81
00:04:08,160 --> 00:04:11,930
و من زوم در دوباره در
ترمینال، بنابراین ما می توانیم یک نگاه

82
00:04:11,930 --> 00:04:14,209
در حال حرکت در اطراف داخل محیط برنامه نویسی.

83
00:04:14,209 --> 00:04:16,250
بنابراین من قصد دارم به لیست
محتویات دایرکتوری من

84
00:04:16,250 --> 00:04:19,220
دوباره، فقط برای reground
ما را در آن ما هستند.

85
00:04:19,220 --> 00:04:21,740
بنابراین اگر من نوع LS، که
برای فهرست دوباره،

86
00:04:21,740 --> 00:04:24,160
من می بینم که من می توانم به pset0 و pset1 دریافت کنید.

87
00:04:24,160 --> 00:04:26,420
کسانی که دایرکتوری ها
من می توانم از اینجا دریافت کنید.

88
00:04:26,420 --> 00:04:30,400
من می دانم که، به دلیل IDE می دهد
من یک سرنخ با رنگ آمیزی آنها آبی رنگ است.

89
00:04:30,400 --> 00:04:33,295
>> اجازه دهید بگویم که من می خواهم
وارد شدن به دایرکتوری pset1 من،

90
00:04:33,295 --> 00:04:35,310
چون من کار بر روی مجموعه مسئله 1.

91
00:04:35,310 --> 00:04:41,380
من دوباره می تواند نوع cd--، کوتاه را برای
تغییر directory-- فضا، pset1.

92
00:04:41,380 --> 00:04:43,334
و اگر من ضربه وارد کنید، توجه کنید چه اتفاقی می افتد.

93
00:04:43,334 --> 00:04:45,000
این به نظر نمی مانند بسیاری اتفاق افتاده است.

94
00:04:45,000 --> 00:04:50,510
اما اگر شما در اعلان نگاه کنید، آن را
به من می گوید که من در ~ / فضای کاری / pset1 هستم.

95
00:04:50,510 --> 00:04:55,510
من را به pset1 پیمایش
پوشه ای که در فضای کاری من بود.

96
00:04:55,510 --> 00:05:00,560
>> و اگر من نوع LS، من دیدن برخی از
مسائل مختلف در اینجا، درست است؟

97
00:05:00,560 --> 00:05:03,810
این همان است
لیست که من قبل از دیدم.

98
00:05:03,810 --> 00:05:05,350
من به pset1 پیمایش.

99
00:05:05,350 --> 00:05:08,560
و بنابراین در حال حاضر، زمانی که من نوع LS، من
گرفتن زمینه چه می توانم

100
00:05:08,560 --> 00:05:12,600
از درون پوشه pset1 را ببینید.

101
00:05:12,600 --> 00:05:16,056
>> در حال حاضر، من قصد دارم به نوع کنترل
L، که فقط پاک روی صفحه نمایش.

102
00:05:16,056 --> 00:05:18,180
و من قصد دارم به لیست
محتویات دایرکتوری

103
00:05:18,180 --> 00:05:18,880
دوباره، فقط، بنابراین شما می توانید ببینید.

104
00:05:18,880 --> 00:05:20,730
من فقط می خواستم برای انجام این کار به
پاک کردن برخی از مسائل

105
00:05:20,730 --> 00:05:22,521
که شما زیر دیدم پایین
و برای جلوگیری از این

106
00:05:22,521 --> 00:05:24,660
از رفتن بیش از حد پایین خارج از محدوده.

107
00:05:24,660 --> 00:05:28,440
>> در حال حاضر، من قبلا گفتم که گفت، اگر من می خواهم
به حرکت به دایرکتوری جاری،

108
00:05:28,440 --> 00:05:31,580
من می توانم سی دی دات فضای تایپ کنید.

109
00:05:31,580 --> 00:05:32,080
آمار را وارد کنید.

110
00:05:32,080 --> 00:05:33,330
این هیچ کاری انجام نمی، درست است؟

111
00:05:33,330 --> 00:05:35,480
من در حال تغییر دایرکتوری
به دایرکتوری جاری است.

112
00:05:35,480 --> 00:05:37,813
شما همیشه به
پیدا کردن یک نیاز به یک نقطه،

113
00:05:37,813 --> 00:05:39,540
اما شما گاهی اوقات به.

114
00:05:39,540 --> 00:05:41,950
>> اجازه دهید بگویم که من می خواهم
به حرکت به یک سطح بالاتر.

115
00:05:41,950 --> 00:05:44,450
من می خواهم به عقب بر گردیم به
دایرکتوری فضای کاری من.

116
00:05:44,450 --> 00:05:49,800
من می توانم فضای کاری سی دی تایپ کنید،
هیچ چنین فایل یا دایرکتوری وجود دارد.

117
00:05:49,800 --> 00:05:52,780
و دلیل that--
اگر نوع LS یکی time-- بیشتر

118
00:05:52,780 --> 00:05:58,060
این است که هیچ پوشه به نام وجود دارد
فضای کاری در داخل دایرکتوری pset1 من.

119
00:05:58,060 --> 00:06:00,275
من قصد دارم برای روشن من
صفحه نمایش دوباره با کنترل L.

120
00:06:00,275 --> 00:06:02,150
به یاد داشته باشید آنچه که من گفتم
پیش از آن، هر چند، که ما

121
00:06:02,150 --> 00:06:04,010
می توانید با نقطه حرکت به عقب، نقطه.

122
00:06:04,010 --> 00:06:05,880
که نام دایرکتوری والد است.

123
00:06:05,880 --> 00:06:10,727
بنابراین اگر سی دی، فضا، نقطه نوع I،
نقطه، و پس از آن ضربه وارد کنید،

124
00:06:10,727 --> 00:06:11,810
در حال حاضر در آنچه اتفاق افتاده است.

125
00:06:11,810 --> 00:06:15,250
فرمان من سریع به من می گوید که من
تماس در دایرکتوری ~ / فضای کاری من.

126
00:06:15,250 --> 00:06:19,360
من نقل مکان کرد تا یک سطح،
به لطف نقطه، نقطه.

127
00:06:19,360 --> 00:06:23,400
>> در حال حاضر، اجازه دهید بگویم که من با استفاده از
سیستم عامل است که مبتنی بر لینوکس،

128
00:06:23,400 --> 00:06:25,440
اما لزوما
به من بگویید کجا هستم.

129
00:06:25,440 --> 00:06:28,370
این یکی اتفاق می افتد به ما می گویند که
من در حال حاضر در ~ / فضای کاری هستم،

130
00:06:28,370 --> 00:06:29,280
درست در موقع.

131
00:06:29,280 --> 00:06:31,940
اما من به طور کامل می تواند
از دست رفته در یک ظرف غذا از پوشه ها،

132
00:06:31,940 --> 00:06:34,946
و من هیچ نظری ندارم که در آن من و
هیچ ایده که در آن من می خواهم به عقب بر گردیم به.

133
00:06:34,946 --> 00:06:36,320
دو چیز که من می توانم کار وجود دارد.

134
00:06:36,320 --> 00:06:40,920
>> اول از همه، من می توانم کشف
که در آن هستم، با تایپ کردن PWD.

135
00:06:40,920 --> 00:06:42,720
این دایرکتوری کاری در حال حاضر من است.

136
00:06:42,720 --> 00:06:45,830
و اگر من ضربه وارد کنید، آن
به من می گوید دقیقا همان جایی که من هستم.

137
00:06:45,830 --> 00:06:49,400
در حال حاضر / صفحه اصلی / اوبونتو است که
راه طولانی گفت، مد،

138
00:06:49,400 --> 00:06:51,290
کدام دایرکتوری خانه شما است.

139
00:06:51,290 --> 00:06:56,540
اما آن را به من می گوید که من هستم
صفحه اصلی / اوبونتو / فضای کاری، و یا ~ / فضای کاری.

140
00:06:56,540 --> 00:07:00,700
>> من قصد دارم به حرکت به
دایرکتوری pset1 من دوباره،

141
00:07:00,700 --> 00:07:02,229
و من قصد دارم برای لیست کردن محتویات.

142
00:07:02,229 --> 00:07:04,770
و من می بینم که من یکی دیگر از
دایرکتوری وجود دارد، به نام اضافی.

143
00:07:04,770 --> 00:07:09,020
بنابراین من قصد دارم به سی دی به اضافی، و
سپس من قصد دارم برای روشن شدن صفحه من.

144
00:07:09,020 --> 00:07:11,540
>> بنابراین در حال حاضر، من خیلی دور هستم، درست است؟

145
00:07:11,540 --> 00:07:13,680
اگر من می خواهم به عقب
به فضای کاری بلافاصله؟

146
00:07:13,680 --> 00:07:15,138
یک زن و شوهر از چیزهایی که من بر نمی آید.

147
00:07:15,138 --> 00:07:18,750
من می توانم سی دی، نقطه، نقطه، بریده بریده، نقطه را تایپ کنید،
نقطه، به حرکت به سطح و سپس

148
00:07:18,750 --> 00:07:19,640
سطح دیگری است.

149
00:07:19,640 --> 00:07:21,090
اما این نوع از آزار دهنده است.

150
00:07:21,090 --> 00:07:24,990
>> بنابراین اگر من همیشه می خواهید به عقب بر گردیم به
فقط دایرکتوری خانه من، مد،

151
00:07:24,990 --> 00:07:27,690
من می توانم سی دی با هیچ چیز پس از آن تایپ کنید.

152
00:07:27,690 --> 00:07:29,224
سی دی، را وارد کنید.

153
00:07:29,224 --> 00:07:30,140
و در حال حاضر، من در مد هستم.

154
00:07:30,140 --> 00:07:34,310
و اگر من می خواهم برای رسیدن به فضای کاری،
من فقط می توانید نوع فضای کاری سی دی.

155
00:07:34,310 --> 00:07:36,770
و این که شما چگونه کار
تغییر دایرکتوری ها

156
00:07:36,770 --> 00:07:42,080
داخل محیط برنامه نویسی CS50 و یا هر لینوکس
سیستم عامل در خط فرمان.

157
00:07:42,080 --> 00:07:42,580
خیلی خوب.

158
00:07:42,580 --> 00:07:45,610
یک بعدی که ممکن است
آمده در دستی mkdir به است،

159
00:07:45,610 --> 00:07:48,709
که کوتاه است برای ایجاد یک دایرکتوری است،
اگر من نیاز به ایجاد یک پوشه جدید.

160
00:07:48,709 --> 00:07:50,750
اگر شما با آن آشنا هستید
سیستم عامل رابط کاربری گرافیکی،

161
00:07:50,750 --> 00:07:51,820
شما ممکن است راست کلیک کنید.

162
00:07:51,820 --> 00:07:54,500
و سپس، هنگامی منوی زمینه
بالا میآید، انتخاب یک پوشه جدید.

163
00:07:54,500 --> 00:07:56,250
که احتمالا چگونه
شما قبل از آن انجام داده ام.

164
00:07:56,250 --> 00:08:00,979
اما ما همچنین می توانید ایجاد
دایرکتوری در خط فرمان.

165
00:08:00,979 --> 00:08:02,020
بنابراین ما در IDE است.

166
00:08:02,020 --> 00:08:08,020
من زوم در ترمینال و
لیست محتویات دایرکتوری من

167
00:08:08,020 --> 00:08:11,882
دوباره، فقط به ما می دهد
یک قاب مرجع است.

168
00:08:11,882 --> 00:08:14,340
اجازه دهید بگویم که، در حال حاضر، من
در مشکل کار به پایان رسید 0

169
00:08:14,340 --> 00:08:15,580
و مجموعه مسئله 1.

170
00:08:15,580 --> 00:08:19,390
بنابراین من می خواهم برای ایجاد یک دایرکتوری جدید
به کار بر روی مجموعه ای مشکل برای 2.

171
00:08:19,390 --> 00:08:20,420
چگونه می توانم انجام دهم؟

172
00:08:20,420 --> 00:08:24,132
>> خوب، دوباره، من می توانم راست کلیک کنید در
چپ وجود دارد و را انتخاب کنید پوشه جدید

173
00:08:24,132 --> 00:08:25,340
و ایجاد یک دایرکتوری pset2.

174
00:08:25,340 --> 00:08:26,240
که بیش از حد کار می کنند.

175
00:08:26,240 --> 00:08:28,615
اما پس از آن من هم آن را انجام دهید که در
خط فرمان به سرعت،

176
00:08:28,615 --> 00:08:35,049
با تایپ کردن mkdir به، من space--
تایپ شده در N خودتم میدونی، اما pset2 فضا.

177
00:08:35,049 --> 00:08:38,659
اگر من ضربه وارد کنید و پس از آن من لیست
محتویات دایرکتوری من دوباره،

178
00:08:38,659 --> 00:08:40,710
من می بینم که، نگاه، در حال حاضر
من یک پوشه pset2 داشته باشد.

179
00:08:40,710 --> 00:08:43,110
و من می توانم به حرکت
که با استفاده از سی دی و انجام

180
00:08:43,110 --> 00:08:45,614
همه کار من باید برای انجام pset2.

181
00:08:45,614 --> 00:08:48,530
در ضمن، من فقط موسیقی پاپ بیش از
در اینجا واقعا به سرعت به فایل های درخت.

182
00:08:48,530 --> 00:08:53,494
و شما می توانید ببینید که هم در
گرافیکی فایل اکسپلورر،

183
00:08:53,494 --> 00:08:56,160
ما می توانید ببینید که راهنمای pset2
نیز ایجاد شده است وجود دارد.

184
00:08:56,160 --> 00:08:58,537
و من می توانم به آن حرکت،
با استفاده از رابط کاربری گرافیکی است.

185
00:08:58,537 --> 00:09:00,870
دفعه بعد که
احتمالا رفتن به در مفید آمده است

186
00:09:00,870 --> 00:09:03,650
CP، که کوتاه است برای کپی است.

187
00:09:03,650 --> 00:09:06,960
کپی، بر خلاف تمام دیگر
دستورات ما را ندیده اید،

188
00:09:06,960 --> 00:09:11,800
دو استدلال، یک منبع، طول می کشد
نام فایل را که می خواهید برای کپی،

189
00:09:11,800 --> 00:09:15,810
و یک قسمت، که در آن شما
می خواهم به کپی فایل به.

190
00:09:15,810 --> 00:09:19,490
آن را بسیار آسان برای کپی کردن
یک فایل، بنابراین اجازه دهید انجام این کار.

191
00:09:19,490 --> 00:09:20,640
>> بنابراین ما در IDE است.

192
00:09:20,640 --> 00:09:24,540
من قصد دارم برای لیست کردن محتویات
دایرکتوری فعلی من با دستور ls.

193
00:09:24,540 --> 00:09:28,310
در حال حاضر، اجازه دهید بگویم که من می خواهم
برای ایجاد یک کپی از hello.txt.

194
00:09:28,310 --> 00:09:32,120
باز هم، از درخت فایل را بر روی
در سمت چپ، رابط گرافیکی،

195
00:09:32,120 --> 00:09:35,969
من می توانم راست کلیک بر روی hello.txt،
ایجاد یک کپی، چسباندن کپی.

196
00:09:35,969 --> 00:09:38,260
اما من می توانید آن را به سرعت انجام
در خط فرمان است.

197
00:09:38,260 --> 00:09:42,520
>> بیایید می گویند من می خواهم به کپی
hello.txt به hi.txt.

198
00:09:42,520 --> 00:09:45,850
من می توانم CP، فضا، hello.txt.

199
00:09:45,850 --> 00:09:48,850
که فایل منبع من است، به طوری که چرا
من قصد دارم به را انتخاب کنید که یکی از اولین.

200
00:09:48,850 --> 00:09:51,058
و پس از آن من نیاز به نام
فایل مقصد، hi.txt.

201
00:09:51,058 --> 00:09:53,690

202
00:09:53,690 --> 00:09:54,620
من ضربه وارد کنید.

203
00:09:54,620 --> 00:09:57,930
و اگر لیست من محتویات من
دایرکتوری دوباره، hi.txt وجود دارد.

204
00:09:57,930 --> 00:09:59,220
من یک کپی از آن ساخته شده است.

205
00:09:59,220 --> 00:10:01,090
و در واقع، اگر من رفت
به hi.txt، من می توانم

206
00:10:01,090 --> 00:10:04,030
دید که این امر می تواند دقیق
کپی از همه چیز که

207
00:10:04,030 --> 00:10:08,330
در فایل hello.txt من وجود داشته است.

208
00:10:08,330 --> 00:10:09,790
>> بنابراین این که شما چگونه کپی کردن یک فایل.

209
00:10:09,790 --> 00:10:12,680
اما اگر شما می خواهید
کپی کل یک دایرکتوری؟

210
00:10:12,680 --> 00:10:16,510
بنابراین برای یک ثانیه، اجازه دهید یک نگاه
و آن چه در دایرکتوری pset0 من است.

211
00:10:16,510 --> 00:10:23,950
اگر من pset0 سی دی و فهرست کردن محتویات،
من یک دایرکتوری با نام، نمونه،

212
00:10:23,950 --> 00:10:26,252
و یک فایل ابتدا، scratch.sb2.

213
00:10:26,252 --> 00:10:27,210
به طوری که خوب است بدانید.

214
00:10:27,210 --> 00:10:29,800
بنابراین اجازه دهید صفحه نمایش روشن،
و من قصد دارم برای رفتن به عقب

215
00:10:29,800 --> 00:10:32,870
به دایرکتوری فضای کاری من برای یک ثانیه.

216
00:10:32,870 --> 00:10:36,630
>> اجازه دهید بگویم که، در حال حاضر، من می خواهم
ایجاد یک کپی از دایرکتوری pset0 من.

217
00:10:36,630 --> 00:10:42,940
من فقط نمی توانم بگویم pset0 CP
pset3، به عنوان مثال.

218
00:10:42,940 --> 00:10:46,220
شما این پیام را دریافت عجیب و غریب،
حذف دایرکتوری pset0.

219
00:10:46,220 --> 00:10:47,439
چرا که پیام شما را دریافت کنم؟

220
00:10:47,439 --> 00:10:49,730
خب، معلوم است که، زمانی که
شما یک دایرکتوری که

221
00:10:49,730 --> 00:10:53,150
است چیزهای دیگر داخل آن،
دستور cp واقعا نمی

222
00:10:53,150 --> 00:10:55,590
لزوما دانید چه باید بکنید با آن است.

223
00:10:55,590 --> 00:10:59,670
>> ما به صراحت باید
لینوکس، ترمینال را بگویید،

224
00:10:59,670 --> 00:11:03,720
من می خواهم شما را برای کپی کردن
دایرکتوری pset0 و کپی

225
00:11:03,720 --> 00:11:07,530
هر پوشه که در داخل وجود دارد
از آن و هر فایل است که

226
00:11:07,530 --> 00:11:08,750
در داخل آن وجود دارد.

227
00:11:08,750 --> 00:11:13,270
به عبارت دیگر، من شما نیاز به
به صورت بازگشتی به شیرجه رفتن به پایین pset0

228
00:11:13,270 --> 00:11:15,660
و یک کپی از همه چیز در آن وجود دارد.

229
00:11:15,660 --> 00:11:25,280
>> اگر من می خواهم به انجام این کار، چه می توانم انجام
CP-R، برای بازگشتی، pset3 pset0 است.

230
00:11:25,280 --> 00:11:26,850
آمار را وارد کنید.

231
00:11:26,850 --> 00:11:29,290
در حال حاضر، اگر لیست من
محتویات دایرکتوری من،

232
00:11:29,290 --> 00:11:32,180
من را pset3 وجود دارد
دایرکتوری که من می توانم با کار.

233
00:11:32,180 --> 00:11:36,990
و اگر من سی دی را در حال حاضر و pset3
سپس لیست مطالب، نگاه کنید،

234
00:11:36,990 --> 00:11:39,594
این نمونه و scratch.sb2 وجود دارد دوباره.

235
00:11:39,594 --> 00:11:40,510
به طوری که خیلی سرد است.

236
00:11:40,510 --> 00:11:43,819
بنابراین این که چگونه شما می توانید یک کپی کامل
دایرکتوری، و نه فقط یک فایل واحد.

237
00:11:43,819 --> 00:11:45,860
بنابراین اگر شما می خواهید برای کپی کردن یک
دایرکتوری، فقط به یاد داشته باشید

238
00:11:45,860 --> 00:11:49,830
به استفاده از پرچم -r زمانی که شما
کار با دستور cp.

239
00:11:49,830 --> 00:11:50,330
خیلی خوب.

240
00:11:50,330 --> 00:11:52,320
بنابراین من یک فایل کپی شده، اما
من آن را به اشتباه انجام داده ام.

241
00:11:52,320 --> 00:11:53,695
و در حال حاضر، من می خواهم برای خلاص شدن از آن است.

242
00:11:53,695 --> 00:11:54,850
چگونه می توانم انجام دهم؟

243
00:11:54,850 --> 00:11:56,830
باز هم، اگر شما آشنا
با یک رابط کاربری گرافیکی،

244
00:11:56,830 --> 00:11:58,310
شما می توانید راست کلیک کنید
و فقط انتخاب کنید را حذف کنید.

245
00:11:58,310 --> 00:12:00,630
و آن را به ارسال
سطل زباله و یا سطل بازیافت.

246
00:12:00,630 --> 00:12:03,320
اما در خط فرمان، ما
می توانید فقط نوع RM، برای حذف،

247
00:12:03,320 --> 00:12:05,580
و پس از آن نام
فایل ما می خواهیم به خلاص شدن از شر.

248
00:12:05,580 --> 00:12:08,614
>> در حال حاضر، RM بسیار دقیق است.

249
00:12:08,614 --> 00:12:11,280
آن مقدار زیادی از دو چک کردن،
مطمئن شوید که شما در واقع

250
00:12:11,280 --> 00:12:12,377
می خواهید فایل را حذف کنید.

251
00:12:12,377 --> 00:12:15,460
آن را نمی خواهند به هر گونه اشتباه،
چرا که هیچ سطل بازیافت در اینجا وجود دارد.

252
00:12:15,460 --> 00:12:17,010
هنگامی که ما یک فایل را حذف کنید، آن را رفته است.

253
00:12:17,010 --> 00:12:18,710
و واقعا هیچ راهی برای بازیابی آن وجود دارد.

254
00:12:18,710 --> 00:12:20,730
بنابراین ما نیاز به صورت کاملا
مراقب باشید، و به همین ترتیب RM

255
00:12:20,730 --> 00:12:23,110
در حال رفتن به واقعا مراقب باشید برای ما.

256
00:12:23,110 --> 00:12:27,120
>> بنابراین اجازه دهید به برگشت به IDE
از آن فایل hi.txt خلاص شدن از شر

257
00:12:27,120 --> 00:12:29,640
که من یک دقیقه پیش با کپی ایجاد شده است.

258
00:12:29,640 --> 00:12:30,560
بنابراین ما در IDE است.

259
00:12:30,560 --> 00:12:33,180
و من لیست محتویات دایرکتوری من
دوباره، فقط به ما برخی از زمینه است.

260
00:12:33,180 --> 00:12:36,500
منظور من، شما می توانید ببینید که hi.txt وجود دارد،
که من در حالی که کمی پیش ایجاد شده است.

261
00:12:36,500 --> 00:12:38,196
در حال حاضر، من می خواهم برای خلاص شدن از آن است.

262
00:12:38,196 --> 00:12:38,820
چگونه می توانم آن را انجام دهم؟

263
00:12:38,820 --> 00:12:39,810
>> باز هم، فقط RM.

264
00:12:39,810 --> 00:12:46,220
بنابراین من می تواند hi.txt RM تایپ کنید و کلید را وارد کنید.

265
00:12:46,220 --> 00:12:47,970
و در حال RM وجود دارد
واقعا مراقب باشید برای ما

266
00:12:47,970 --> 00:12:50,178
و مطمئن شوید که ما در واقع
می خواهید این فایل را حذف کنید.

267
00:12:50,178 --> 00:12:52,784
آیا شما واقعا می خواهید به حذف
به طور منظم hi.txt فایل خالی؟

268
00:12:52,784 --> 00:12:55,200
که درست مثل یک عامل
سیستم، مانند ویندوز یا مک،

269
00:12:55,200 --> 00:12:56,310
که شما ممکن است
با ظاهر آشنا

270
00:12:56,310 --> 00:12:58,770
که جعبه می گوید شما واقعا
مطمئن هستید که میخواهید این کار را.

271
00:12:58,770 --> 00:13:01,228
>> من کاملا مطمئنم که من به این می خواهید هستم،
بنابراین من قصد دارم به نوع، yes--

272
00:13:01,228 --> 00:13:04,390
یا من نیز می فقط
نوع y-- و ضربه را وارد کنید.

273
00:13:04,390 --> 00:13:08,620
و اگر لیست من محتویات من
دایرکتوری دوباره، hi.txt رفته است.

274
00:13:08,620 --> 00:13:10,000
بد نیست، درست است؟

275
00:13:10,000 --> 00:13:12,410
بیایید کنترل را فشار دهید L، فقط
برای خلاص شدن از شر تمام این مسائل

276
00:13:12,410 --> 00:13:14,900
و ما به عقب بر گردیم در
بالای صفحه نمایش.

277
00:13:14,900 --> 00:13:18,520
>> در حال حاضر، یک راه وجود دارد
RM اتصال کوتاه، بنابراین

278
00:13:18,520 --> 00:13:20,090
که آن را به ما که سوال بپرسید.

279
00:13:20,090 --> 00:13:22,060
ما واقعا می دانیم که ما می خواهیم
برای خلاص شدن از شر آن فایل،

280
00:13:22,060 --> 00:13:23,490
و ما حتی نمی خواهم
به سوال خواسته می شود.

281
00:13:23,490 --> 00:13:24,720
چگونه ما انجام این کار؟

282
00:13:24,720 --> 00:13:27,180
خب، ما می توانیم یک را مشخص
پرچم اضافی، فقط ما دوست داریم

283
00:13:27,180 --> 00:13:30,400
با cp که در آن آیا ما
می تواند پرچم -r اضافه کنید،

284
00:13:30,400 --> 00:13:32,800
به صورت بازگشتی به یک دایرکتوری کپی کنید.

285
00:13:32,800 --> 00:13:35,630
پرچم دیگری وجود دارد
برای RM، که -F،

286
00:13:35,630 --> 00:13:39,470
است که به زور RM برای انجام دقیقا
آنچه ما در حال گفتن آن را به انجام.

287
00:13:39,470 --> 00:13:44,610
>> بنابراین اجازه دهید بگویم که، در حال حاضر، من می خواهم
برای خلاص شدن از فایل hello.txt من خلاص شوید.

288
00:13:44,610 --> 00:13:46,490
من که می خواهید یا نه.

289
00:13:46,490 --> 00:13:47,370
چیکار میتونم بکنم؟

290
00:13:47,370 --> 00:13:54,710
خوب، من می hello.txt -f RM.

291
00:13:54,710 --> 00:13:57,530
شما چه فکر میکنید است
رفتن به اینجا اتفاق می افتد؟

292
00:13:57,530 --> 00:13:58,030
آن رفته.

293
00:13:58,030 --> 00:13:59,363
حتی سوال از من بپرسید.

294
00:13:59,363 --> 00:14:03,600
و در واقع، اگر لیست من محتویات
دایرکتوری من دوباره، آن را رفته است.

295
00:14:03,600 --> 00:14:05,750
هیچ خنثیسازی اینجا وجود دارد.

296
00:14:05,750 --> 00:14:09,554
hello.txt رفته است، و من نه
حتی پرسید: اگر من می خواستم به آن را حذف کنید.

297
00:14:09,554 --> 00:14:11,595
اگر من می خواهم برای خلاص شدن
از کل یک دایرکتوری؟

298
00:14:11,595 --> 00:14:14,180

299
00:14:14,180 --> 00:14:17,039
راه را به شما انجام این کار است
بسیار شبیه به کپی کنید.

300
00:14:17,039 --> 00:14:19,080
اگر می خواهید به حذف
دایرکتوری، شما نه تنها

301
00:14:19,080 --> 00:14:22,121
خواهید دایرکتوری را حذف کنید، شما می خواهید
همه چیز داخل آن را حذف کنید.

302
00:14:22,121 --> 00:14:26,250
و به این ترتیب شما با استفاده از -R، به
یک دایرکتوری به صورت بازگشتی را حذف کنید.

303
00:14:26,250 --> 00:14:28,600
>> بنابراین اجازه دهید RM pset2 -r.

304
00:14:28,600 --> 00:14:31,870
من در واقع در pset2 کار نمی کند،
بنابراین من می توانید از شر آن دایرکتوری را دریافت کنید.

305
00:14:31,870 --> 00:14:33,040
من ضربه وارد کنید.

306
00:14:33,040 --> 00:14:35,050
آیا من می خواهم به حذف
دایرکتوری، pset2؟

307
00:14:35,050 --> 00:14:37,160
بله، من انجام دهد.

308
00:14:37,160 --> 00:14:41,150
و اگر لیست من محتویات
دایرکتوری من دوباره، آن را رفته است.

309
00:14:41,150 --> 00:14:41,650
خیلی خوب؟

310
00:14:41,650 --> 00:14:43,739
>> یک تنوع بیشتر در مورد این موضوع است.

311
00:14:43,739 --> 00:14:46,280
بنابراین من روی صفحه نمایش دوباره روشن،
به قرار دادن همه چیز در بالای صفحه.

312
00:14:46,280 --> 00:14:47,420
آمار LS.

313
00:14:47,420 --> 00:14:49,890
در حال حاضر، من می خواهم به خلاص شدن از شر
دایرکتوری pset3 من،

314
00:14:49,890 --> 00:14:52,810
و من واقعا می دانم که من می خواهم
از دایرکتوری pset3 من خلاص شوید.

315
00:14:52,810 --> 00:15:00,120
من به صورت بازگشتی و به زور می توانید
حذف دایرکتوری pset3 من.

316
00:15:00,120 --> 00:15:03,900
>> در حال حاضر، شما در حال رفتن به واقعا می شود
مراقب باشید زمانی که شما با استفاده از -rf RM.

317
00:15:03,900 --> 00:15:06,784
همانطور که شما برنامه بیش، آن خواهید بود
چیزی است که شما فقط واقعا به سرعت.

318
00:15:06,784 --> 00:15:08,200
و در واقع، من آن را انجام تمام وقت.

319
00:15:08,200 --> 00:15:10,380
اما می توان آن را به برخی منجر شود
عواقب فاجعه،

320
00:15:10,380 --> 00:15:12,340
اگر شما به طور تصادفی
چیزی اشتباه را حذف کنید.

321
00:15:12,340 --> 00:15:15,089
بنابراین من می خواهم شما را به آگاه باشید که
این گزینه در دسترس شما،

322
00:15:15,089 --> 00:15:17,220
اما استفاده از آن کم،
و استفاده از آن با احتیاط.

323
00:15:17,220 --> 00:15:20,910
>> من برای یک حقیقت من کار نمی دانم
در مشکل من مجموعه 3 دیگر، بنابراین من

324
00:15:20,910 --> 00:15:22,550
رفتن به خلاص شدن از شر تمام کسانی که فایل های.

325
00:15:22,550 --> 00:15:26,420
و من می دانم من نمی خواهم به خواسته می شود
در هر زمان تنها اگر من می خواهم به حذف

326
00:15:26,420 --> 00:15:30,640
یک فایل، به طوری که من قصد دارم به RM pset3 -rf.

327
00:15:30,640 --> 00:15:32,640
حتی من اگر بپرسید نه من
می خواستم به خلاص شدن از آن.

328
00:15:32,640 --> 00:15:33,840
من ضربه LS.

329
00:15:33,840 --> 00:15:35,680
pset3 رفته است.

330
00:15:35,680 --> 00:15:39,730
به طوری که تمام تغییرات است که شما
می توانید با استفاده از فایل های با rm خلاص شوید.

331
00:15:39,730 --> 00:15:43,620
>> دستور خط فرمان که
رفتن به بسیار مفید برای شما

332
00:15:43,620 --> 00:15:46,391
MV است، که کوتاه است برای حرکت کند.

333
00:15:46,391 --> 00:15:48,960
حرکت است که اساسا معادل تغییر نام دهید.

334
00:15:48,960 --> 00:15:53,870
آن حرکت می کند یک فایل را از یک مکان به مکان
دیگر، منبع به مقصد.

335
00:15:53,870 --> 00:15:59,400
بیایید ببینید که در آن با استفاده از یک ممکن است حرکت
دستی در پنجره ترمینال باشد.

336
00:15:59,400 --> 00:16:02,070
>> بنابراین من در pset1 من هستم
دایرکتوری، و من متوجه شده ام

337
00:16:02,070 --> 00:16:03,860
چیزی رفته است یک اشتباه کوچک.

338
00:16:03,860 --> 00:16:08,620
من در مشکل حریص من مشغول به کار بود،
اما من به طور تصادفی نام آن را greddy.

339
00:16:08,620 --> 00:16:11,380
بنابراین، هنگامی که من سعی می کنم و آن را اجرا طریق
check50، آن را واقعا نمی کنند.

340
00:16:11,380 --> 00:16:12,630
من یک زن و شوهر از گزینه.

341
00:16:12,630 --> 00:16:16,220
ما می تواند انجام آنچه که ما انجام داده قبل از،
است که به ایجاد یک کپی از فایل.

342
00:16:16,220 --> 00:16:23,960
من می توانم کپی greddy.c
به greedy.c، درست است؟

343
00:16:23,960 --> 00:16:25,580
آمار را وارد کنید.

344
00:16:25,580 --> 00:16:28,180
من می بینم که هر دو فایل وجود دارد.

345
00:16:28,180 --> 00:16:36,337
و پس از آن من می توانم RM،
به حذف، greddy.c.

346
00:16:36,337 --> 00:16:37,170
که می شود از آن خلاص شوید.

347
00:16:37,170 --> 00:16:40,920
به طوری که کار می کنند، پس از تایید
که من می خواهم برای خلاص شدن از آن است.

348
00:16:40,920 --> 00:16:44,770
و من به طور موثر دارند
greddy.c تغییر نام به greedy.c.

349
00:16:44,770 --> 00:16:48,460
من آن را کپی و سپس
حذف از اصل.

350
00:16:48,460 --> 00:16:50,170
>> اما این یک فرایند چند مرحله ای است.

351
00:16:50,170 --> 00:16:51,670
و قطعا، یک راه بهتر وجود دارد.

352
00:16:51,670 --> 00:16:52,420
در واقع، وجود دارد.

353
00:16:52,420 --> 00:16:55,810
بنابراین اجازه دهید ضربه کنترل L،
فقط به این را به بالا،

354
00:16:55,810 --> 00:16:58,680
و فهرست کردن محتویات
دایرکتوری من دوباره.

355
00:16:58,680 --> 00:17:00,350
>> بنابراین اجازه دهید می گویند، آه، من یک اشتباه.

356
00:17:00,350 --> 00:17:03,470
من در واقع واقعا می خواهید
به تماس است که فایل greddy.c.

357
00:17:03,470 --> 00:17:11,369
در از بین بردن یک سقوط کرد، من می توانید نوع
حرکت greedy.c به greddy.c.

358
00:17:11,369 --> 00:17:12,470
آمار را وارد کنید.

359
00:17:12,470 --> 00:17:15,210
و در حال حاضر، من مجبور
برای کپی کردن و حذف آن،

360
00:17:15,210 --> 00:17:16,880
من فقط قادر به تغییر نام آن بود.

361
00:17:16,880 --> 00:17:18,710
یک مرحله ای خرید.

362
00:17:18,710 --> 00:17:21,160
>> در حال حاضر، بسیاری از دیگر وجود دارد
برق خط فرمان عمومی

363
00:17:21,160 --> 00:17:22,640
که شما می توانید با استفاده از
خط فرمان لینوکس است.

364
00:17:22,640 --> 00:17:24,990
و ما می شود بحث های زیادی
از آنها در آینده در CS50.

365
00:17:24,990 --> 00:17:27,948
اما در حال حاضر، فقط گرفتن پای خود را
مرطوب با کار با این ترمینال

366
00:17:27,948 --> 00:17:30,540
محیط زیست، این پنج دستورات
باید به شما بسیار دور

367
00:17:30,540 --> 00:17:34,990
در مرور در اطراف و
کار با فایل های خود را در IDE

368
00:17:34,990 --> 00:17:37,770
و یا در هر مبتنی بر لینوکس
سیستم عامل استفاده می کنید.

369
00:17:37,770 --> 00:17:40,580
>> اگر شما کنجکاو هستید و می خواهید به
نگاه به آینده کمی در برخی از

370
00:17:40,580 --> 00:17:43,420
از دستورات خط فرمان
ما می شود با استفاده از در آینده،

371
00:17:43,420 --> 00:17:46,930
اینجا یک لیست از یک زن و شوهر
از آنهایی که بیشتر رایج است.

372
00:17:46,930 --> 00:17:47,820
من داگ لوید هستم.

373
00:17:47,820 --> 00:17:49,860
این CS50 است.

374
00:17:49,860 --> 00:17:52,598