1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,060
>> [Музички]

2
00:00:05,060 --> 00:00:05,890
>> Даг LLOYD: Во ред.

3
00:00:05,890 --> 00:00:08,680
Па ајде да разговараме за тоа како да се
користите командната линија Линукс.

4
00:00:08,680 --> 00:00:11,860
Сега, на CS50 ИРО, или во
Всушност, дури и CS50 апаратот,

5
00:00:11,860 --> 00:00:15,210
ако сте запознаени со тоа, или
сте преземање на постара верзија на CS50,

6
00:00:15,210 --> 00:00:17,420
е машина облак-базирани
која работи на Ubuntu,

7
00:00:17,420 --> 00:00:20,259
која е една од многуте вкусови
на оперативниот систем Линукс.

8
00:00:20,259 --> 00:00:22,300
Линукс оперативниот систем е
фаворизирана од страна на програмерите,

9
00:00:22,300 --> 00:00:25,690
бидејќи тоа е само кулер, нели?

10
00:00:25,690 --> 00:00:29,170
>> Многу модерни Linux дистрибуции
има графички кориснички интерфејси,

11
00:00:29,170 --> 00:00:33,710
кои можеме да го наречеме GUIs, Г-У-И, да
овозможи лесен глувчето за навигација засновани,

12
00:00:33,710 --> 00:00:36,920
кој ти си веројатно запознаени со тоа,
Ако сте корисник на Windows или Mac,

13
00:00:36,920 --> 00:00:39,961
се движи низ вашиот глушец,
двојно кликнување на иконите, и така натаму.

14
00:00:39,961 --> 00:00:42,210
Уште, иако, како програмер,
и иако ИРО

15
00:00:42,210 --> 00:00:44,800
содржи способноста да се
направи некои графички кориснички

16
00:00:44,800 --> 00:00:47,400
работи, клик, и
Потоа со влечење и сето тоа,

17
00:00:47,400 --> 00:00:50,197
Вие сеуште ќе биде со користење на вашиот
терминален прозорец прилично често.

18
00:00:50,197 --> 00:00:52,280
И што можете да направите многу од
истите задачи што ќе може да

19
00:00:52,280 --> 00:00:53,905
направи со глушец со тастатура команди.

20
00:00:53,905 --> 00:00:56,821
И ние ќе се зборува малку
за тоа што некои од овие команди

21
00:00:56,821 --> 00:00:58,050
се во моментов.

22
00:00:58,050 --> 00:01:02,490
>> Сега, може да се користат овие команди
на било Unix-базирани оперативни

23
00:01:02,490 --> 00:01:06,790
систем, кој вклучува Линукс,
но исто така вклучува Mac OS.

24
00:01:06,790 --> 00:01:12,930
Ако се отвори терминал на вашиот Mac,
можете да го користите овие егзактни команди.

25
00:01:12,930 --> 00:01:15,705
Прозорци, исто така има команда
Брза, но некои од команди

26
00:01:15,705 --> 00:01:17,871
се малку различни, па
тоа всушност не работат,

27
00:01:17,871 --> 00:01:20,080
бидејќи Windows не е
UNIX-базиран систем.

28
00:01:20,080 --> 00:01:22,620
>> Па ајде да ги разгледаме во некои
од овие Линукс команди.

29
00:01:22,620 --> 00:01:26,100
Првиот дека ќе
најверојатно го користат доста е ls.

30
00:01:26,100 --> 00:01:30,410
Тоа е со мали букви l, по што следи од страна на
мали букви s, што е кратенка за листата.

31
00:01:30,410 --> 00:01:33,720
И она што командата листата Дали тоа е
ви дава отчитување на сите датотеки

32
00:01:33,720 --> 00:01:35,670
и папките во вашиот тековниот директориум.

33
00:01:35,670 --> 00:01:39,430
Па можете да видите се што можете
дојде до од каде што во моментов се.

34
00:01:39,430 --> 00:01:41,545
>> Па јас отвори тука CS50 ИРО.

35
00:01:41,545 --> 00:01:44,540
А јас ќе одам да зумирате во една
вториот за да ви даде, внимателно,

36
00:01:44,540 --> 00:01:47,240
но тука е широка слика
на она што ИРО изгледа.

37
00:01:47,240 --> 00:01:49,580
На левата страна, можете да видите ние сме
датотека дрво, кое ти си веројатно

38
00:01:49,580 --> 00:01:52,663
запознаени со тоа, двоен клик, и
датотеки и директориуми, и сите тие работи.

39
00:01:52,663 --> 00:01:54,694
Па тоа е уште таму
во CS50 апаратот.

40
00:01:54,694 --> 00:01:57,860
Во центарот на врвот е местото каде што си
ќе бидат писмено вашиот код, еднаш

41
00:01:57,860 --> 00:01:58,960
ќе кликнете на датотека.

42
00:01:58,960 --> 00:02:00,900
И на дното, ние
има терминален прозорец,

43
00:02:00,900 --> 00:02:04,040
која е местото каде што може да се изврши
овие терминал команди.

44
00:02:04,040 --> 00:02:07,460
>> Одам да зумирате во
и над главата тука, само

45
00:02:07,460 --> 00:02:12,360
за да ви покаже дека, всушност, можам да
кликнете на овие датотеки и папки.

46
00:02:12,360 --> 00:02:17,010
Па јасно, каде што во моментов сум, имам
две папки, наречен pset0 и pset1,

47
00:02:17,010 --> 00:02:20,520
и три датотеки, еден вика
Здраво, еден вика hello.c,

48
00:02:20,520 --> 00:02:22,870
и еден вика hello.txt.

49
00:02:22,870 --> 00:02:27,100
>> Значи, да се движат надолу до терминалот
прозорецот и се добие одблизу.

50
00:02:27,100 --> 00:02:31,010
Па ние само зборуваше, повторно, за
Фактот дека имаме три датотеки и две

51
00:02:31,010 --> 00:02:32,970
папки во тековниот именик.

52
00:02:32,970 --> 00:02:37,080
Ако сум тип ls, кој повторно
е команда на листата

53
00:02:37,080 --> 00:02:40,870
содржината на тековната
директориум, а потоа притиснете Enter,

54
00:02:40,870 --> 00:02:47,220
погледне она што го гледам, здраво, hello.c,
hello.txt, pset0 и pset1.

55
00:02:47,220 --> 00:02:49,620
>> pset0 и pset1 се
сина боја, за да се покаже

56
00:02:49,620 --> 00:02:52,420
на вас, кои тие се директориуми
што би можеле да се движите во.

57
00:02:52,420 --> 00:02:54,503
И ние ќе научат малку
малку за тоа како да се движите

58
00:02:54,503 --> 00:02:56,290
во директориуми во една минута.

59
00:02:56,290 --> 00:03:00,920
И секоја друга работа е со црна боја,
ако е текстуална датотека или изворниот код

60
00:03:00,920 --> 00:03:03,590
фајл, и зелена, ако
тоа е извршна датотека.

61
00:03:03,590 --> 00:03:06,367
Па јасно, тоа значи дека јас
би можеле да работат на програма наречена, здраво.

62
00:03:06,367 --> 00:03:07,950
Тоа е она што значи зелената таму.

63
00:03:07,950 --> 00:03:10,080
Но во основа, со внесување на
LS команда е дозволено

64
00:03:10,080 --> 00:03:13,470
мене да се погледне во се што постои
во тековната ми услуга, која

65
00:03:13,470 --> 00:03:17,940
се совпаѓа со она што го гледаме тука, во
графички приказ на истата.

66
00:03:17,940 --> 00:03:19,940
На следната команда испишан
најверојатно го користат доста

67
00:03:19,940 --> 00:03:24,792
е CD, мали в, г мали букви,
која е краток за промена директориум.

68
00:03:24,792 --> 00:03:27,500
Ова ни овозможува да се направи она што бев
Станува збор за втор пред, која

69
00:03:27,500 --> 00:03:31,150
е да се движите помеѓу
директориуми на командната

70
00:03:31,150 --> 00:03:33,700
линија, што е спротивно на
двојно кликнување на папки.

71
00:03:33,700 --> 00:03:37,250
Значи, ако ние напишете ЦД, а потоа
името на директориумот,

72
00:03:37,250 --> 00:03:40,890
ние може да се влезе во таа листа.

73
00:03:40,890 --> 00:03:44,680
>> Како настрана, знаеме дека името
на тековниот директориум е секогаш

74
00:03:44,680 --> 00:03:48,670
дот, и името на директориумот
едно ниво погоре, каде што се сега,

75
00:03:48,670 --> 00:03:54,820
тоа е името на папката во
кои нашите директориум, точка, dot--

76
00:03:54,820 --> 00:03:56,851
или во која нашите директориум, е точка, точка.

77
00:03:56,851 --> 00:03:59,350
И ако сте љубопитни за тоа некогаш
името на вашиот именик,

78
00:03:59,350 --> 00:04:03,430
можете да напишете pwd, која се залага
за сегашните работна папка.

79
00:04:03,430 --> 00:04:06,827
Ние ќе ги разгледаме во сите овие
сега, по се упати назад кон CS50 ИРО.

80
00:04:06,827 --> 00:04:08,160
Па јас сум назад во мојот простор сега.

81
00:04:08,160 --> 00:04:11,930
А јас ќе зумирате во повторно на
терминал, за да можеме да ги погледнеме

82
00:04:11,930 --> 00:04:14,209
во движат наоколу во рамките на ИРО.

83
00:04:14,209 --> 00:04:16,250
Па јас ќе одам да се наведат
содржината на мојот именик

84
00:04:16,250 --> 00:04:19,220
повторно, само да reground
во која се наоѓаме.

85
00:04:19,220 --> 00:04:21,740
Значи, ако јас напишете ls, која
е за листа, повторно,

86
00:04:21,740 --> 00:04:24,160
Гледам дека може да се добие и да се pset0 pset1.

87
00:04:24,160 --> 00:04:26,420
Оние кои се на директориуми
Може да се добие за да се од тука.

88
00:04:26,420 --> 00:04:30,400
Јас знам, зашто ИРО дава
ме поим со боење ги сина.

89
00:04:30,400 --> 00:04:33,295
>> Да речеме дека јас сакам да
се влезе во мојот pset1 директориум,

90
00:04:33,295 --> 00:04:35,310
бидејќи јас работам на проблемот поставите 1.

91
00:04:35,310 --> 00:04:41,380
Јас да напишете cd-- повторно, кратки за
промени directory-- простор, pset1.

92
00:04:41,380 --> 00:04:43,334
И ако јас притиснете ентер, види што се случува.

93
00:04:43,334 --> 00:04:45,000
Тоа не изгледа како многу се случило.

94
00:04:45,000 --> 00:04:50,510
Но, ако погледнете во конзолата, сега
ми вели дека јас сум во ~ / работен простор / pset1.

95
00:04:50,510 --> 00:04:55,510
Сум се отвори во pset1
папка, која беше во рамките на мојот работен простор.

96
00:04:55,510 --> 00:05:00,560
>> И ако сум тип ls, гледам некои
различни работи тука, нели?

97
00:05:00,560 --> 00:05:03,810
Ова не е исто
листата што го видов пред.

98
00:05:03,810 --> 00:05:05,350
Сум се отвори во pset1.

99
00:05:05,350 --> 00:05:08,560
И така сега, кога ќе напишете ls, јас сум
добивање контекст на она што можам

100
00:05:08,560 --> 00:05:12,600
види одвнатре папката pset1.

101
00:05:12,600 --> 00:05:16,056
>> Сега, јас ќе одам да напишете контрола
l, што само го отвора екран.

102
00:05:16,056 --> 00:05:18,180
А јас ќе одам да се наведат
содржината на директориумот

103
00:05:18,180 --> 00:05:18,880
повторно, само така може да се види.

104
00:05:18,880 --> 00:05:20,730
Јас само сакав да го направите тоа да
исчистите од некои од работите

105
00:05:20,730 --> 00:05:22,521
дека те видов долу
и за да се спречи оваа

106
00:05:22,521 --> 00:05:24,660
да одат премногу далеку долу надвор од опсегот.

107
00:05:24,660 --> 00:05:28,440
>> Сега, јас претходно изјави дека, ако сакам
за да отидете на тековниот директориум,

108
00:05:28,440 --> 00:05:31,580
Јас да напишете cd простор точка.

109
00:05:31,580 --> 00:05:32,080
Притиснете Enter.

110
00:05:32,080 --> 00:05:33,330
Тоа не прави ништо, нели?

111
00:05:33,330 --> 00:05:35,480
Јас сум менување на директориуми
на тековниот директориум.

112
00:05:35,480 --> 00:05:37,813
Вие не секогаш се случува да се
најдете потреба за една точка,

113
00:05:37,813 --> 00:05:39,540
но вие ќе повремено.

114
00:05:39,540 --> 00:05:41,950
>> Да речеме дека сакам
да се движат нагоре едно ниво.

115
00:05:41,950 --> 00:05:44,450
Сакам да се вратам на
мојата работна површина директориум.

116
00:05:44,450 --> 00:05:49,800
Јас не може да се тип CD работниот простор,
нема таква датотека или директориум.

117
00:05:49,800 --> 00:05:52,780
А причина за that--
ако сум тип ls уште еден time--

118
00:05:52,780 --> 00:05:58,060
е дека не постои директориум наречен
работен простор во внатрешноста на мојата pset1 директориум.

119
00:05:58,060 --> 00:06:00,275
Одам да исчистам
екран повторно со контрола л.

120
00:06:00,275 --> 00:06:02,150
Запомни што реков
порано, сепак, дека ние

121
00:06:02,150 --> 00:06:04,010
може да се движите назад со точка, точка.

122
00:06:04,010 --> 00:06:05,880
Тоа е името на главниот директориум.

123
00:06:05,880 --> 00:06:10,727
Значи, ако сум тип CD, простор, точка,
точка, а потоа притиснете Enter,

124
00:06:10,727 --> 00:06:11,810
сега погледнете што се случи.

125
00:06:11,810 --> 00:06:15,250
Мојата командна линија ми кажува дека сум
назад во мојот ~ / работен простор директориум.

126
00:06:15,250 --> 00:06:19,360
Јас се придвижи за едно ниво,
благодарение на точка, точка.

127
00:06:19,360 --> 00:06:23,400
>> Сега, ајде да речеме дека јас сум со користење на
оперативниот систем кој е базиран на Линукс,

128
00:06:23,400 --> 00:06:25,440
но не мора да
кажи ми каде сум.

129
00:06:25,440 --> 00:06:28,370
Оваа една се случува да ни каже дека
Јас сум во ~ / простор за работа во моментов,

130
00:06:28,370 --> 00:06:29,280
право во конзолата.

131
00:06:29,280 --> 00:06:31,940
Но би можел да биде целосно
изгубени во хаос на папки,

132
00:06:31,940 --> 00:06:34,946
и јас немам идеја каде сум и
не знам каде сакам да се вратам.

133
00:06:34,946 --> 00:06:36,320
Има две работи што може да направи.

134
00:06:36,320 --> 00:06:40,920
>> Прво на сите, не можам да дознаам
од каде што сум, со внесување на лицата со хендикеп.

135
00:06:40,920 --> 00:06:42,720
Тоа е мојот присутни работна папка.

136
00:06:42,720 --> 00:06:45,830
И ако јас притиснете ентер, тоа
ми кажува точно каде сум.

137
00:06:45,830 --> 00:06:49,400
Сега / home / Ubuntu е
долго начин да се каже, тилда,

138
00:06:49,400 --> 00:06:51,290
кој е вашиот домашен директориум.

139
00:06:51,290 --> 00:06:56,540
Но тоа ми кажува дека сум во
Почетна / Убунту / простор за работа, или ~ / простор за работа.

140
00:06:56,540 --> 00:07:00,700
>> Одам да стигнете до
мојата pset1 директориум повторно,

141
00:07:00,700 --> 00:07:02,229
а јас ќе одам на листата на содржината.

142
00:07:02,229 --> 00:07:04,770
И гледам дека јас имам друг
Директориум таму, наречен статисти.

143
00:07:04,770 --> 00:07:09,020
Па јас ќе одам да го CD-то во статисти, и
тогаш јас ќе одам да се расчисти мојот екран.

144
00:07:09,020 --> 00:07:11,540
>> Па сега, јас сум прилично далеку, нели?

145
00:07:11,540 --> 00:07:13,680
Што ако сакам да се врати
до просторот за работа веднаш?

146
00:07:13,680 --> 00:07:15,138
Има неколку работи што може да направи.

147
00:07:15,138 --> 00:07:18,750
Можев да напишете CD, точка, точка, коса црта, точка,
точка, да се движат нагоре едно ниво, а потоа

148
00:07:18,750 --> 00:07:19,640
друго ниво.

149
00:07:19,640 --> 00:07:21,090
Но, тоа е вид на досадни.

150
00:07:21,090 --> 00:07:24,990
>> Значи, ако јас некогаш сакате да се вратите
само мојот домашен директориум, тилда,

151
00:07:24,990 --> 00:07:27,690
Јас да напишете ЦД со ништо по него.

152
00:07:27,690 --> 00:07:29,224
CD, Enter.

153
00:07:29,224 --> 00:07:30,140
И сега, јас сум во тилда.

154
00:07:30,140 --> 00:07:34,310
И ако сакам да одам на работен простор,
Јас само може да напишете cd работен простор.

155
00:07:34,310 --> 00:07:36,770
И тоа е како да се работи
менување на директориуми

156
00:07:36,770 --> 00:07:42,080
во рамките на CS50 IDE или било која Линукс
оперативен систем на командната линија.

157
00:07:42,080 --> 00:07:42,580
Во ред.

158
00:07:42,580 --> 00:07:45,610
Следниот еден што би можел
дојде во рака е mkdir,

159
00:07:45,610 --> 00:07:48,709
која е краток за да се направи листа,
ако треба да креирате нова папка.

160
00:07:48,709 --> 00:07:50,750
Ако сте запознаени со
оперативниот систем GUI,

161
00:07:50,750 --> 00:07:51,820
можеби ќе кликнете со десното копче.

162
00:07:51,820 --> 00:07:54,500
И тогаш, кога на контекстното мени
се појавува, одберете New Folder.

163
00:07:54,500 --> 00:07:56,250
Тоа е веројатно колку
сте го сториле тоа пред.

164
00:07:56,250 --> 00:08:00,979
Но ние исто така може да се создаде
директориуми на командната линија.

165
00:08:00,979 --> 00:08:02,020
Па ние сме назад во ИРО.

166
00:08:02,020 --> 00:08:08,020
Јас ќе зумирате во на терминалот и
листата на содржината на мојот именик

167
00:08:08,020 --> 00:08:11,882
повторно, само да ни даде
референтна рамка.

168
00:08:11,882 --> 00:08:14,340
Да речеме дека, сега, јас сум
заврши работата на проблем во собата 0

169
00:08:14,340 --> 00:08:15,580
и проблем во собата 1.

170
00:08:15,580 --> 00:08:19,390
Значи сакам да се создаде нов директориум
да работат на за проблем во собата 2.

171
00:08:19,390 --> 00:08:20,420
Како можам да го направите тоа?

172
00:08:20,420 --> 00:08:24,132
>> Па, повторно, би можел да кликнете со десното копче на
левата страна има и изберете нова папка

173
00:08:24,132 --> 00:08:25,340
и да се создаде pset2 директориум.

174
00:08:25,340 --> 00:08:26,240
Што ќе работи исто така.

175
00:08:26,240 --> 00:08:28,615
Но, тогаш јас, исто така, го направи тоа во
командната линија прилично брзо,

176
00:08:28,615 --> 00:08:35,049
со впишување mkdir, space-- јас
внеле во N, but-- простор pset2.

177
00:08:35,049 --> 00:08:38,659
Ако јас притиснете Enter и потоа се набројат
содржината на мојата листа, повторно,

178
00:08:38,659 --> 00:08:40,710
Гледам дека, изгледа, сега
Јас имам една папка pset2.

179
00:08:40,710 --> 00:08:43,110
И јас може да се движам во
дека за користење CD и направи

180
00:08:43,110 --> 00:08:45,614
целата работа треба да се направи за pset2.

181
00:08:45,614 --> 00:08:48,530
Патем, јас само ќе се појави во текот на
тука навистина брзо во датотеката дрво.

182
00:08:48,530 --> 00:08:53,494
И може да се види дека, исто така, во
графичките File Explorer,

183
00:08:53,494 --> 00:08:56,160
можеме да видиме дека директориумот pset2
Исто така, се создаде таму.

184
00:08:56,160 --> 00:08:58,537
И можам да стигнете до него,
со користење на GUI, како и.

185
00:08:58,537 --> 00:09:00,870
Следниот пат и тоа е
веројатно нема да дојде во рака

186
00:09:00,870 --> 00:09:03,650
е вообичаена пракса, која е краток за копија.

187
00:09:03,650 --> 00:09:06,960
Умножувате, за разлика од сите други
команди што сум го видел досега,

188
00:09:06,960 --> 00:09:11,800
зема два аргументи, еден извор,
Името на датотеката што сакате да го копирате,

189
00:09:11,800 --> 00:09:15,810
и дестинација, каде што
сакате да го копирате датотека во.

190
00:09:15,810 --> 00:09:19,490
Тоа е прилично лесно да се копира
фајл, па ајде да го направите тоа.

191
00:09:19,490 --> 00:09:20,640
>> Па ние сме назад во ИРО.

192
00:09:20,640 --> 00:09:24,540
Јас ќе одам на листата на содржината
на мојата сегашна директориум со ls.

193
00:09:24,540 --> 00:09:28,310
Сега, ајде да кажам дека сакам
да се направи копија од hello.txt.

194
00:09:28,310 --> 00:09:32,120
Повторно, од датотеката дрво на
лево, графички интерфејс,

195
00:09:32,120 --> 00:09:35,969
Можев да кликнете со десното копче hello.txt,
направи копија, ставете копија.

196
00:09:35,969 --> 00:09:38,260
Но, можам да го направи тоа доста брзо
на командната линија исто така.

197
00:09:38,260 --> 00:09:42,520
>> Да речеме дека јас сакам да го копирате
hello.txt да hi.txt.

198
00:09:42,520 --> 00:09:45,850
Можам да ЦП, простор, hello.txt.

199
00:09:45,850 --> 00:09:48,850
Тоа е мојот извор датотека, па тоа е зошто
Одам да се избере една која во прв план.

200
00:09:48,850 --> 00:09:51,058
И тогаш јас треба да го именува
одредишна датотека, hi.txt.

201
00:09:51,058 --> 00:09:53,690

202
00:09:53,690 --> 00:09:54,620
Јас притиснете Enter.

203
00:09:54,620 --> 00:09:57,930
И ако јас на листата на содржината на мојот
Директориум повторно, има hi.txt.

204
00:09:57,930 --> 00:09:59,220
Не сум направил копија од него.

205
00:09:59,220 --> 00:10:01,090
И всушност, ако отидов
во hi.txt, би можел

206
00:10:01,090 --> 00:10:04,030
видите дека тоа ќе биде точно
дупликат на сето она што

207
00:10:04,030 --> 00:10:08,330
постоеше во моите hello.txt датотека.

208
00:10:08,330 --> 00:10:09,790
>> Па тоа е како да копирате датотека.

209
00:10:09,790 --> 00:10:12,680
Но, што ако сакате да
копирате цела директориум?

210
00:10:12,680 --> 00:10:16,510
Така и за секунда, ајде да ги разгледаме
во она што е во мојата pset0 директориум.

211
00:10:16,510 --> 00:10:23,950
Ако јас CD pset0 како и листа на содржината,
Имам директориумот наречен, мостра,

212
00:10:23,950 --> 00:10:26,252
и датотека нула, scratch.sb2.

213
00:10:26,252 --> 00:10:27,210
Па тоа е добро да се знае.

214
00:10:27,210 --> 00:10:29,800
Па ајде го исчистите екранот,
а јас ќе одам да се вратиме

215
00:10:29,800 --> 00:10:32,870
на мојот директориум простор за една секунда.

216
00:10:32,870 --> 00:10:36,630
>> Да речеме дека, сега, сакам да
направи копија на мојата pset0 директориум.

217
00:10:36,630 --> 00:10:42,940
Не можам да кажам ср pset0
pset3, на пример.

218
00:10:42,940 --> 00:10:46,220
Ќе го добиете овој чуден порака,
пропуштајќи директориум pset0.

219
00:10:46,220 --> 00:10:47,439
Зошто ви се добие таа порака?

220
00:10:47,439 --> 00:10:49,730
Па, излегува дека, кога
имате папка во која

221
00:10:49,730 --> 00:10:53,150
има и други работи во него,
команда ср навистина не

222
00:10:53,150 --> 00:10:55,590
мора да знаат што да прават со него.

223
00:10:55,590 --> 00:10:59,670
>> Ние треба да се експлицитно
кажете Линукс, на терминалот,

224
00:10:59,670 --> 00:11:03,720
Сакам да го копирате
pset0 директориум и копија

225
00:11:03,720 --> 00:11:07,530
секоја папка што постои во
од неа, и секоја датотека што

226
00:11:07,530 --> 00:11:08,750
постои во него.

227
00:11:08,750 --> 00:11:13,270
Со други зборови, јас треба да
рекурзивно нурне надолу во pset0

228
00:11:13,270 --> 00:11:15,660
и да се направи копија на се што е во таму.

229
00:11:15,660 --> 00:11:25,280
>> Ако сакам да го правам тоа, она што можам да направам
е ср-R, за рекурзивен, pset0 pset3.

230
00:11:25,280 --> 00:11:26,850
Притиснете Enter.

231
00:11:26,850 --> 00:11:29,290
Сега, ако јас се листа на
содржината на мојот именик,

232
00:11:29,290 --> 00:11:32,180
Гледам тука е pset3
Директориум за да можам да се работи со.

233
00:11:32,180 --> 00:11:36,990
И ако јас ЦД во pset3 сега и
потоа на листата на содржината, изглед,

234
00:11:36,990 --> 00:11:39,594
таму повторно е примерок и scratch.sb2.

235
00:11:39,594 --> 00:11:40,510
Значи тоа е прилично кул.

236
00:11:40,510 --> 00:11:43,819
На тој начин можете да копирате цела
услуга, а не само една датотека.

237
00:11:43,819 --> 00:11:45,860
Значи, ако сакате да се копира
директориум, само се сеќавам

238
00:11:45,860 --> 00:11:49,830
за користење на -r знаме кога сте
работа со командата ср.

239
00:11:49,830 --> 00:11:50,330
Во ред.

240
00:11:50,330 --> 00:11:52,320
Па јас копира датотеката, но
Сум го направи по грешка.

241
00:11:52,320 --> 00:11:53,695
А сега, сакам да се ослободи од неа.

242
00:11:53,695 --> 00:11:54,850
Како можам да го направите тоа?

243
00:11:54,850 --> 00:11:56,830
Повторно, ако сте запознаени
со GUI интерфејс,

244
00:11:56,830 --> 00:11:58,310
можете да кликнете со десното копче
и само изберете Delete.

245
00:11:58,310 --> 00:12:00,630
И тоа ќе го испрати до
ѓубрето или Recycle Bin.

246
00:12:00,630 --> 00:12:03,320
Но, на командната линија, ние
може само да напишете РМ, за отстранување,

247
00:12:03,320 --> 00:12:05,580
а потоа името на
поднесе ние сакаме да се ослободи од.

248
00:12:05,580 --> 00:12:08,614
>> Сега, РМ е многу внимателен.

249
00:12:08,614 --> 00:12:11,280
Тоа го прави многу на двојна проверка,
да бидете сигурни дека вие всушност

250
00:12:11,280 --> 00:12:12,377
сакате да ја избришете датотеката.

251
00:12:12,377 --> 00:12:15,460
Тоа што не сакате да направите било какви грешки,
бидејќи нема Recycle Bin тука.

252
00:12:15,460 --> 00:12:17,010
Откако сме ја избришете датотеката, тоа го нема.

253
00:12:17,010 --> 00:12:18,710
И таму е навистина нема начин да се опорави.

254
00:12:18,710 --> 00:12:20,730
Значи ние треба да биде прилично
внимателни, и така РМ

255
00:12:20,730 --> 00:12:23,110
ќе биде навистина внимателен за нас.

256
00:12:23,110 --> 00:12:27,120
>> Значи, да се вратиме на ИРО
и да се ослободи од тоа hi.txt датотека

257
00:12:27,120 --> 00:12:29,640
дека сум создадена пред една минута со копија.

258
00:12:29,640 --> 00:12:30,560
Па ние сме во ИРО.

259
00:12:30,560 --> 00:12:33,180
И јас на листата на содржината на мојот именик
повторно, само да ни даде некои контекст.

260
00:12:33,180 --> 00:12:36,500
Мислам, може да се види дека има hi.txt,
која јас создадена пред малку.

261
00:12:36,500 --> 00:12:38,196
Сега, сакам да се ослободи од неа.

262
00:12:38,196 --> 00:12:38,820
Како можам да го направам тоа?

263
00:12:38,820 --> 00:12:39,810
>> Повторно, само РМ.

264
00:12:39,810 --> 00:12:46,220
Па јас да напишете РМ hi.txt и притиснете Enter.

265
00:12:46,220 --> 00:12:47,970
И има РМ суштество
навистина внимателен за нас

266
00:12:47,970 --> 00:12:50,178
и правејќи се дека ние всушност
сакате да ја избришете оваа датотека.

267
00:12:50,178 --> 00:12:52,784
Дали навистина сакате да ја отстраните
редовни празна датотека hi.txt?

268
00:12:52,784 --> 00:12:55,200
Тоа е исто како оперативен
систем, како и на Windows или Mac,

269
00:12:55,200 --> 00:12:56,310
кои може да бидат
запознаени со никнуваат

270
00:12:56,310 --> 00:12:58,770
таа кутија вели сте навистина
Дали сте сигурни дека сакате да го направите тоа.

271
00:12:58,770 --> 00:13:01,228
>> Јас сум прилично сигурен дека сакате да ова,
па јас ќе одам да напишеш, yes--

272
00:13:01,228 --> 00:13:04,390
или би можел исто така, само
напишете y-- и притиснете Enter.

273
00:13:04,390 --> 00:13:08,620
И ако јас на листата на содржината на мојот
Директориум повторно, hi.txt е нема.

274
00:13:08,620 --> 00:13:10,000
Не е лошо, нели?

275
00:13:10,000 --> 00:13:12,410
Ајде да притиснете контрола L, само
да се ослободи од сите овие работи

276
00:13:12,410 --> 00:13:14,900
и да се вратиме повторно на
на врвот од екранот.

277
00:13:14,900 --> 00:13:18,520
>> Сега, постои начин да се
краток спој на РМ, така

278
00:13:18,520 --> 00:13:20,090
дека тоа не ни побара тоа прашање.

279
00:13:20,090 --> 00:13:22,060
Навистина знаеме што сакаме
да се ослободи од оваа датотека,

280
00:13:22,060 --> 00:13:23,490
а ние дури и не сакаат
што треба да се праша прашање.

281
00:13:23,490 --> 00:13:24,720
Како го правиме тоа?

282
00:13:24,720 --> 00:13:27,180
Па, ние може да се определи некоја
екстра знаме, веднаш ни се допаѓа

283
00:13:27,180 --> 00:13:30,400
направи со ср каде сме
можеле да ја додадеме -r знаме,

284
00:13:30,400 --> 00:13:32,800
рекурзивно да копирате во директориумот.

285
00:13:32,800 --> 00:13:35,630
Има уште една знаме
за rm, што е -F,

286
00:13:35,630 --> 00:13:39,470
кој е за да ја принуди да го стори токму РМ
она што го кажувам тоа да се направи.

287
00:13:39,470 --> 00:13:44,610
>> Па да речеме дека, сега, јас сакам
да се ослободи од мојот hello.txt датотека.

288
00:13:44,610 --> 00:13:46,490
Не сакам дека еден или.

289
00:13:46,490 --> 00:13:47,370
Што можам да направам?

290
00:13:47,370 --> 00:13:54,710
Па, можам да Rm -f hello.txt.

291
00:13:54,710 --> 00:13:57,530
Што мислите дека е
ќе се случува овде?

292
00:13:57,530 --> 00:13:58,030
Тоа го нема.

293
00:13:58,030 --> 00:13:59,363
Дури и не ми го поставуваме прашањето.

294
00:13:59,363 --> 00:14:03,600
И всушност, ако јас на листата на содржината
на мојата листа, повторно, тоа го нема.

295
00:14:03,600 --> 00:14:05,750
Нема вратите тука.

296
00:14:05,750 --> 00:14:09,554
hello.txt го нема, и јас не сум бил
дури и го праша дали сакам да го избришете.

297
00:14:09,554 --> 00:14:11,595
Што ако сакам да се ослободи
на една цела листа?

298
00:14:11,595 --> 00:14:14,180

299
00:14:14,180 --> 00:14:17,039
Начинот на кој ќе го направите тоа е
многу сличен на копирање.

300
00:14:17,039 --> 00:14:19,080
Ако сакате да ги избришете
директориумот, вие не само

301
00:14:19,080 --> 00:14:22,121
сакате да го избришете директориумот, вие сакате
да ги избришете сè во него.

302
00:14:22,121 --> 00:14:26,250
И така да го користите -r, да
рекурзивно избришете директориумот.

303
00:14:26,250 --> 00:14:28,600
>> Па ајде РМ -r pset2.

304
00:14:28,600 --> 00:14:31,870
Јас не сум се всушност работат на pset2,
за да можам да се ослободи од таа листа.

305
00:14:31,870 --> 00:14:33,040
Јас притиснете Enter.

306
00:14:33,040 --> 00:14:35,050
Дали сакате да го отстраните
директориумот, pset2?

307
00:14:35,050 --> 00:14:37,160
Да.

308
00:14:37,160 --> 00:14:41,150
И ако јас на листата на содржината на
мојот именик, повторно, тоа го нема.

309
00:14:41,150 --> 00:14:41,650
Во ред?

310
00:14:41,650 --> 00:14:43,739
>> Уште една варијација на оваа тема.

311
00:14:43,739 --> 00:14:46,280
Па јас ќе го исчистите екранот повторно,
да се стави се на врвот.

312
00:14:46,280 --> 00:14:47,420
Хит ls.

313
00:14:47,420 --> 00:14:49,890
Сега, сакам да се ослободи
од моите pset3 директориум,

314
00:14:49,890 --> 00:14:52,810
и јас навистина сакам да знам
се ослободи од мојот pset3 директориум.

315
00:14:52,810 --> 00:15:00,120
Можам рекурзивно и насилно
отстрани моите pset3 директориум.

316
00:15:00,120 --> 00:15:03,900
>> Сега, си оди за да биде навистина
Внимавајте кога сте со користење на РМ -rf.

317
00:15:03,900 --> 00:15:06,784
Како што се програмира повеќе, тоа ќе биде
нешто што само го прават тоа многу брзо.

318
00:15:06,784 --> 00:15:08,200
И всушност, да го сторам тоа цело време.

319
00:15:08,200 --> 00:15:10,380
Но, тоа може да доведе до некои
катастрофални последици,

320
00:15:10,380 --> 00:15:12,340
ако случајно
избришеш погрешна работа.

321
00:15:12,340 --> 00:15:15,089
Значи сакам да бидеме свесни дека
ова е опција на располагање на вас,

322
00:15:15,089 --> 00:15:17,220
но го користат повремено,
и го користат со претпазливост.

323
00:15:17,220 --> 00:15:20,910
>> Јас знам за факт јас не работам
на мојот проблем во собата 3 повеќе, па јас сум

324
00:15:20,910 --> 00:15:22,550
случува да се ослободи од сите овие датотеки.

325
00:15:22,550 --> 00:15:26,420
И знам дека не сакаат да бидат прашани
секој пат ако сакам да ги избришете

326
00:15:26,420 --> 00:15:30,640
датотека, па ќе одам да Rm -rf pset3.

327
00:15:30,640 --> 00:15:32,640
Дури и не ме праша дали ќе
сака да се ослободи од неа.

328
00:15:32,640 --> 00:15:33,840
Јас хит ls.

329
00:15:33,840 --> 00:15:35,680
pset3 е нема.

330
00:15:35,680 --> 00:15:39,730
Значи тоа е сите опции кои што
можат да го користат за да се ослободи од датотеки со РМ.

331
00:15:39,730 --> 00:15:43,620
>> Командната линија последната команда тоа е
ќе се доста корисни за вас

332
00:15:43,620 --> 00:15:46,391
е mv, која е краток за движење.

333
00:15:46,391 --> 00:15:48,960
Потег во основа е еквивалент за преименување.

334
00:15:48,960 --> 00:15:53,870
Го преместува датотека од едно место
друг, изворот до дестинацијата.

335
00:15:53,870 --> 00:15:59,400
Да видиме кои користењето потег може
да биде корисна во терминален прозорец.

336
00:15:59,400 --> 00:16:02,070
>> Па јас сум во мојата pset1
директориум, и јас го забележав

337
00:16:02,070 --> 00:16:03,860
нешто не е малку погрешно.

338
00:16:03,860 --> 00:16:08,620
Јас работев на мојот алчен проблем,
но јас случајно ја нарекол Греди.

339
00:16:08,620 --> 00:16:11,380
Па кога ќе се обидат и да ја извршите преку
check50, тоа не е навистина работат.

340
00:16:11,380 --> 00:16:12,630
Имам неколку опции.

341
00:16:12,630 --> 00:16:16,220
Ние би можеле да го направи она што го направив порано,
а тоа е да се направи копија од датотеката.

342
00:16:16,220 --> 00:16:23,960
Можев да копирате greddy.c
да greedy.c, нели?

343
00:16:23,960 --> 00:16:25,580
Притиснете Enter.

344
00:16:25,580 --> 00:16:28,180
Гледам дека и двете датотеки се таму.

345
00:16:28,180 --> 00:16:36,337
И тогаш би можел РМ,
да се отстранат, greddy.c.

346
00:16:36,337 --> 00:16:37,170
Кој добива ослободи од неа.

347
00:16:37,170 --> 00:16:40,920
Така што ќе работи, откако ќе се потврди
дека сакам да се ослободи од неа.

348
00:16:40,920 --> 00:16:44,770
И јас имаме ефикасно
преименувана greddy.c да greedy.c.

349
00:16:44,770 --> 00:16:48,460
Ми се копирани, а потоа
отстрани од оригиналот.

350
00:16:48,460 --> 00:16:50,170
>> Но, тоа е процес од повеќе чекори.

351
00:16:50,170 --> 00:16:51,670
И, секако, има подобар начин.

352
00:16:51,670 --> 00:16:52,420
Всушност, постои.

353
00:16:52,420 --> 00:16:55,810
Значи, да се погоди Контрола L,
само да се донесе тоа назад,

354
00:16:55,810 --> 00:16:58,680
како и листа на содржината
на мојот директориум повторно.

355
00:16:58,680 --> 00:17:00,350
>> Па да речеме, ох, јас направив грешка.

356
00:17:00,350 --> 00:17:03,470
Јас всушност навистина сакав
за да го повикате таа датотека greddy.c.

357
00:17:03,470 --> 00:17:11,369
Во една падна пикирам, јас да напишете
движат greedy.c да greddy.c.

358
00:17:11,369 --> 00:17:12,470
Притиснете Enter.

359
00:17:12,470 --> 00:17:15,210
И сега, јас не имаат
да го копирате и да го отстраните,

360
00:17:15,210 --> 00:17:16,880
Јас само бев во можност да ја преименува.

361
00:17:16,880 --> 00:17:18,710
Еден-стоп шопинг.

362
00:17:18,710 --> 00:17:21,160
>> Сега, постојат многу други
основните командната линија комуналии

363
00:17:21,160 --> 00:17:22,640
дека можете да го користите со
Linux командната линија.

364
00:17:22,640 --> 00:17:24,990
И ние ќе се разговара за многу
од нив во иднина во CS50.

365
00:17:24,990 --> 00:17:27,948
Но, за сега, само добивање вашите стапала
влажна, со работа со овој терминал

366
00:17:27,948 --> 00:17:30,540
животната средина, овие пет команди
треба да добиете прилично далеку

367
00:17:30,540 --> 00:17:34,990
во навигацијата низ и
работа со датотеки во вашиот ИРО

368
00:17:34,990 --> 00:17:37,770
или на кој било базиран на Линукс
оперативниот систем што го користите.

369
00:17:37,770 --> 00:17:40,580
>> Ако сте љубопитни и сакате да
гледам напред малку во некои

370
00:17:40,580 --> 00:17:43,420
на команди на командната линија
ние ќе биде во употреба и во иднина,

371
00:17:43,420 --> 00:17:46,930
тука е листа на неколку
на повеќе заеднички оние.

372
00:17:46,930 --> 00:17:47,820
Јас сум Даг Лојд.

373
00:17:47,820 --> 00:17:49,860
Ова е CS50.

374
00:17:49,860 --> 00:17:52,598