1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,060
>> [సంగీతాన్ని]

2
00:00:05,060 --> 00:00:05,890
>> డౌ LLOYD: OK.

3
00:00:05,890 --> 00:00:08,680
సో ఎలా గురించి మాట్లాడండి తెలియజేయండి
Linux కమాండ్ లైన్ ఉపయోగించండి.

4
00:00:08,680 --> 00:00:11,860
ఇప్పుడు, CS50 IDE, లేదా
నిజానికి, ఒక CS50 ఉపకరణం

5
00:00:11,860 --> 00:00:15,210
మీరు ఆ తెలిసి ఉంటే లేదా
మీరు CS50 యొక్క పాత వెర్షన్ను వేస్తున్నాము

6
00:00:15,210 --> 00:00:17,420
ఒక క్లౌడ్ ఆధారిత యంత్రం
ఉబుంటు నడిపే,

7
00:00:17,420 --> 00:00:20,259
అనేక రుచులు ఒకటి
Linux ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క.

8
00:00:20,259 --> 00:00:22,300
Linux ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
ప్రోగ్రామర్లు మెచ్చిన,

9
00:00:22,300 --> 00:00:25,690
ఇది కుడి, చల్లని ఎందుకంటే?

10
00:00:25,690 --> 00:00:29,170
>> అనేక ఆధునిక లినక్స్ పంపకాలకు
గ్రాఫికల్ వినియోగదారు ఇంటర్ఫేస్లు కలిగి

11
00:00:29,170 --> 00:00:33,710
మేము కూడా GUIs, G-U-నేను కాల్
, సులభంగా మౌస్ ఆధారిత పేజీకి సంబంధించిన లింకులు అనుమతించడానికి

12
00:00:33,710 --> 00:00:36,920
మీతో ఇది బహుశా తెలిసి,
మీరు ఒక Windows లేదా Mac యూజర్ అయితే,

13
00:00:36,920 --> 00:00:39,961
మీ మౌస్ చుట్టూ కదిలే,
కాబట్టి చిహ్నాలపై డబుల్ క్లిక్, మరియు.

14
00:00:39,961 --> 00:00:42,210
అయినప్పటికీ, ఒక ప్రోగ్రామర్ వంటి,
అయినప్పటికీ IDE

15
00:00:42,210 --> 00:00:44,800
సామర్థ్యం కలిగి
కొన్ని గ్రాఫికల్ వినియోగదారు

16
00:00:44,800 --> 00:00:47,400
స్టఫ్ క్లిక్, మరియు
లాగడం, మరియు అన్ని ఆ,

17
00:00:47,400 --> 00:00:50,197
మీరు ఇప్పటికీ ఉపయోగిస్తున్న అవుతారు మీ
అందంగా తరచుగా టెర్మినల్ విండో.

18
00:00:50,197 --> 00:00:52,280
మరియు మీరు అనేక చెయ్యండి
మీరు చెయ్యవచ్చు అదే పనులు

19
00:00:52,280 --> 00:00:53,905
కీబోర్డ్ ఆదేశాలతో ఒక మౌస్ తో దీన్ని.

20
00:00:53,905 --> 00:00:56,821
మరియు మేము కొద్దిగా మాట్లాడటానికి వెళుతున్న
ఆ ఆదేశాలను ఏమి కొన్ని గురించి

21
00:00:56,821 --> 00:00:58,050
ప్రస్తుతం ఉన్నాయి.

22
00:00:58,050 --> 00:01:02,490
>> ఇప్పుడు, ఈ ఆదేశాలను ఉపయోగించవచ్చు
ఏ Unix ఆధారిత ఆపరేటింగ్ న

23
00:01:02,490 --> 00:01:06,790
Linux కలిగి వ్యవస్థ,
కానీ కూడా Mac OS ఇచ్చింది.

24
00:01:06,790 --> 00:01:12,930
మీరు మీ Mac లో టెర్మినల్ అప్ తెరిస్తే,
మీరు ఈ ఖచ్చితమైన ఆదేశాలను ఉపయోగించవచ్చు.

25
00:01:12,930 --> 00:01:15,705
Windows కమాండ్ ఉంది
ప్రాంప్ట్, కానీ ఆదేశాలను కొన్ని

26
00:01:15,705 --> 00:01:17,871
కాబట్టి, కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటాయి
అది నిజంగా పని లేదు,

27
00:01:17,871 --> 00:01:20,080
Windows కాదు ఎందుకంటే
Unix ఆధారిత వ్యవస్థ.

28
00:01:20,080 --> 00:01:22,620
>> కాబట్టి యొక్క కొన్ని పరిశీలించి తీసుకుందాం
ఈ Linux ఆదేశాల.

29
00:01:22,620 --> 00:01:26,100
మొదటి ఒకటి మీరు చేస్తాము
బహుశా చాలా ls ఉంది ఉపయోగించండి.

30
00:01:26,100 --> 00:01:30,410
ఒక తరువాత ఒక చిన్న L, వార్తలు
జాబితా కోసం చిన్న ఇది చిన్న s.

31
00:01:30,410 --> 00:01:33,720
ఏ జాబితా ఆదేశం చేస్తుంది అది
మీరు అన్ని ఫైళ్ళను చూసినప్పుడు ఇస్తుంది

32
00:01:33,720 --> 00:01:35,670
మరియు మీ ప్రస్తుత డైరెక్టరీ ఫోల్డర్లను.

33
00:01:35,670 --> 00:01:39,430
మీరు ప్రతిదీ చూడగలరు కాబట్టి మీరు
మీరు ప్రస్తుతం ఎక్కడ నుండి పొందండి.

34
00:01:39,430 --> 00:01:41,545
>> నేను ఇక్కడ CS50 IDE అప్ తెరిచిన.

35
00:01:41,545 --> 00:01:44,540
నేను జూమ్ లో ఒక లో వెళుతున్న
మీరు ఒక సమీప వీక్షణ ఇవ్వాలని రెండవ,

36
00:01:44,540 --> 00:01:47,240
కానీ ఇక్కడ విస్తృత బొమ్మను
IDE కనిపిస్తుంది ఏమి.

37
00:01:47,240 --> 00:01:49,580
ఎడమవైపు, మీరు మేము కలిగి చూడగలరు
మీరు బహుశా ఉన్నాము ఇది ఒక ఫైలు చెట్టు,

38
00:01:49,580 --> 00:01:52,663
తెలిసిన, డబుల్ క్లిక్, మరియు
ఫైళ్లు మరియు ఫోల్డర్లను మరియు అన్ని అంశాలను.

39
00:01:52,663 --> 00:01:54,694
కాబట్టి ఆ ఇప్పటికీ
CS50 పరికరంలోని.

40
00:01:54,694 --> 00:01:57,860
మీరు ఎక్కడ టాప్ లో మధ్యలో ఉంది
ఒకసారి, మీ కోడ్ వ్రాయడం వెళుతున్న

41
00:01:57,860 --> 00:01:58,960
మీరు ఫైల్ పై క్లిక్.

42
00:01:58,960 --> 00:02:00,900
మరియు దిగువన, మేము
ఒక టెర్మినల్ విండో కలిగి,

43
00:02:00,900 --> 00:02:04,040
మేము అమలు చేయవచ్చు పేరు ఇది
ఈ టెర్మినల్ ఆదేశాలు.

44
00:02:04,040 --> 00:02:07,460
>> నేను జూమ్ లో వెళుతున్న
మరియు కేవలం, ఇక్కడ పైగా తల

45
00:02:07,460 --> 00:02:12,360
మీరు చూపించడానికి నిజానికి, నేను, ఆ
ఈ ఫైళ్లు మరియు ఫోల్డర్లను క్లిక్ చేయండి.

46
00:02:12,360 --> 00:02:17,010
నేను ప్రస్తుతం am ఇక్కడ నుంచే, నేను కలిగి
pset0 మరియు pset1 అని రెండు ఫోల్డర్లను,

47
00:02:17,010 --> 00:02:20,520
మరియు మూడు ఫైళ్లు, అని ఒక
హలో, ఒక, hello.c అని

48
00:02:20,520 --> 00:02:22,870
మరియు ఒక hello.txt అని.

49
00:02:22,870 --> 00:02:27,100
>> కాబట్టి టెర్మినల్ క్రిందికి తరలించడానికి లెట్ యొక్క
విండో మరియు ఒక సమీప వీక్షణ పొందండి.

50
00:02:27,100 --> 00:02:31,010
కాబట్టి మేము కేవలం గురించి మళ్ళీ, మాట్లాడారు
మేము మూడు ఫైళ్లు మరియు రెండు కలిగి వాస్తవం

51
00:02:31,010 --> 00:02:32,970
ప్రస్తుత డైరెక్టరీ ఫోల్డర్లను.

52
00:02:32,970 --> 00:02:37,080
నేను ls, ఇది మళ్ళీ టైప్ ఉంటే
జాబితాకు ఆదేశం

53
00:02:37,080 --> 00:02:40,870
ప్రస్తుత యొక్క కంటెంట్లను
డైరెక్టరీ, మరియు అప్పుడు నేను, Enter

54
00:02:40,870 --> 00:02:47,220
నేను హలో, hello.c చూసే చూడండి,
hello.txt, pset0 మరియు pset1.

55
00:02:47,220 --> 00:02:49,620
>> pset0 మరియు pset1 ఉంటాయి
నీలం రంగు, సూచించడానికి

56
00:02:49,620 --> 00:02:52,420
మీరు ఆ డైరెక్టరీలు అని
మేము లోకి నావిగేట్ అని.

57
00:02:52,420 --> 00:02:54,503
మరియు మేము ఒక చిన్న నేర్చుకోవచ్చు
నావిగేట్ ఎలా గురించి బిట్

58
00:02:54,503 --> 00:02:56,290
ఒక నిమిషం లో డైరెక్టరీలు లోకి.

59
00:02:56,290 --> 00:03:00,920
మరియు ప్రతి ఇతర విషయం, నలుపు రంగులో ఉంటుంది
అది ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ లేదా ఒక సోర్స్ కోడ్ ఉంటే

60
00:03:00,920 --> 00:03:03,590
ఉంటే, ఫైలు, మరియు ఆకుపచ్చ
అది ఒక ఎక్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఉంది.

61
00:03:03,590 --> 00:03:06,367
నుంచే, అంటే నేను
హలో, అనే ప్రోగ్రామ్ అమలు కాలేదు.

62
00:03:06,367 --> 00:03:07,950
అక్కడ ఆకుపచ్చ ఒక అర్థం ఏమిటి.

63
00:03:07,950 --> 00:03:10,080
కానీ సాధారణంగా, టైప్
ls కమాండ్ అనుమతిచ్చింది

64
00:03:10,080 --> 00:03:13,470
నాకు ఉందని ప్రతిదీ చూడండి
నా ప్రస్తుత డైరెక్టరీలో ఇది

65
00:03:13,470 --> 00:03:17,940
మేము ఇక్కడ చూడండి ఏమి సరిపోతుంది
అదే గ్రాఫికల్ ప్రదర్శన.

66
00:03:17,940 --> 00:03:19,940
తరువాత కమాండ్ మీరు చేస్తాము
బహుశా కొంచెం ఉపయోగించడానికి

67
00:03:19,940 --> 00:03:24,792
సిడి, చిన్న సి చిన్నబడి d, ఉంది
ఇది మార్పు డైరెక్టరీ సంక్షిప్తరూపం.

68
00:03:24,792 --> 00:03:27,500
ఈ నేను ఏమి చేయాలో మాకు అనుమతిస్తుంది
క్రితం రెండవ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇది

69
00:03:27,500 --> 00:03:31,150
మధ్య నావిగేట్ ఉంది
కమాండ్ వద్ద డైరెక్టరీలు

70
00:03:31,150 --> 00:03:33,700
రేఖ, వ్యతిరేకంగా
ఫోల్డర్లను డబుల్ క్లిక్.

71
00:03:33,700 --> 00:03:37,250
కాబట్టి మేము అప్పుడు CD మరియు టైప్ చేస్తే
ఒక డైరెక్టరీ యొక్క పేరు,

72
00:03:37,250 --> 00:03:40,890
మేము ఆ డైరెక్టరీలో పొందవచ్చు.

73
00:03:40,890 --> 00:03:44,680
>> జనాంతికంగా, పేరు తెలుసు
ప్రస్తుత డైరెక్టరీ ఎల్లప్పుడూ ఉంది

74
00:03:44,680 --> 00:03:48,670
డాట్, మరియు డైరెక్టరీ పేరు
ఒక మేము ఇప్పుడు ఎక్కడ మట్టం,

75
00:03:48,670 --> 00:03:54,820
ఆ ఫోల్డర్ లో యొక్క పేరు
మా ఫోల్డర్ ఇది, డాట్, dot--

76
00:03:54,820 --> 00:03:56,851
లేదా ఇది మా ఫోల్డర్ లో, డాట్, డాట్ ఉంది.

77
00:03:56,851 --> 00:03:59,350
మరియు మీరు గురించి ఎప్పుడూ ఆసక్తిగా ఉంటే
మీ డైరెక్టరీ యొక్క పేరు,

78
00:03:59,350 --> 00:04:03,430
మీరు స్టాండ్ pwd టైప్ చేయవచ్చు
ప్రస్తుత పని డైరెక్టరీ.

79
00:04:03,430 --> 00:04:06,827
మేము ఈ అన్ని వద్ద టేక్ ఎ లుక్ వస్తుంది
ఇప్పుడు ద్వారా తిరిగి CS50 IDE వైపు.

80
00:04:06,827 --> 00:04:08,160
కాబట్టి ఇప్పుడు నా కార్యస్థలం ఉన్నాను.

81
00:04:08,160 --> 00:04:11,930
నేను జూమ్ చేస్తాము మళ్ళీ
టెర్మినల్, కాబట్టి మేము ఒక లుక్ పట్టవచ్చు

82
00:04:11,930 --> 00:04:14,209
IDE లోపల చుట్టూ కదిలే వద్ద.

83
00:04:14,209 --> 00:04:16,250
కాబట్టి నేను జాబితా వెళుతున్న
నా డైరెక్టరీ యొక్క కంటెంట్లను

84
00:04:16,250 --> 00:04:19,220
మళ్ళీ, కేవలం reground కు
మేము ఎక్కడ మాకు.

85
00:04:19,220 --> 00:04:21,740
నేను ls టైప్ ఉంటే, ఇది కనుక
, మళ్ళీ జాబితా ఉంది

86
00:04:21,740 --> 00:04:24,160
నేను pset0 మరియు pset1 పొందవచ్చు చూడండి.

87
00:04:24,160 --> 00:04:26,420
ఆ డైరెక్టరీలు
నేను ఇక్కడ నుండి పొందవచ్చు.

88
00:04:26,420 --> 00:04:30,400
IDE ఇస్తుంది ఎందుకంటే నేను తెలుసు
నాకు వాటిని నీలం కలరింగ్ ద్వారా ఒక క్లూ.

89
00:04:30,400 --> 00:04:33,295
>> యొక్క నేను కావలసిన సే
నా pset1 డైరెక్టరీ రావటానికి,

90
00:04:33,295 --> 00:04:35,310
నేను సమస్య పని చేస్తున్నాను ఎందుకంటే 1 సెట్.

91
00:04:35,310 --> 00:04:41,380
నేను చిన్నది, మళ్లీ cd టైప్ చేయవచ్చు
, pset1 డైరెక్టరీ ఖాళీ మార్చడానికి.

92
00:04:41,380 --> 00:04:43,334
నేను ఎంటర్ నొక్కండి ఉంటే, ఏమి గమనిస్తారు.

93
00:04:43,334 --> 00:04:45,000
చాలా జరిగింది కనిపించడం లేదు.

94
00:04:45,000 --> 00:04:50,510
కానీ మీరు ప్రాంప్ట్ వద్ద చూస్తే, అది ఇప్పుడు
నేను ~ / ప్రదేశాలతో / pset1 ఉన్నాను అని నాకు చెబుతుంది.

95
00:04:50,510 --> 00:04:55,510
నేను pset1 లోకి నావిగేట్ చేసిన
ఫోల్డర్ నా కార్యస్థలం దూరంలోనే ఉందని.

96
00:04:55,510 --> 00:05:00,560
>> నేను ls టైప్ చేస్తే, నేను కొన్ని చూడండి
ఇక్కడ వివిధ అంశాలను, కుడి?

97
00:05:00,560 --> 00:05:03,810
ఇదే కాదు
నేను ముందు చూసిన జాబితా.

98
00:05:03,810 --> 00:05:05,350
నేను pset1 లోకి నావిగేట్ చేసిన.

99
00:05:05,350 --> 00:05:08,560
నేను ls టైప్ చేసినప్పుడు మరియు ఇప్పుడు, నేను రెడీ
నేను ఏమి సందర్భం పొందడానికి

100
00:05:08,560 --> 00:05:12,600
pset1 ఫోల్డర్ లోపల నుండి చూడండి.

101
00:05:12,600 --> 00:05:16,056
>> ఇప్పుడు, నేను కంట్రోల్ టైప్ వెళుతున్న
కేవలం స్క్రీన్ క్లియర్ l.

102
00:05:16,056 --> 00:05:18,180
మరియు నేను జాబితా వెళుతున్న
డైరెక్టరీ యొక్క కంటెంట్లను

103
00:05:18,180 --> 00:05:18,880
మళ్ళీ, అందువల్ల మీరు చూడగలరు.

104
00:05:18,880 --> 00:05:20,730
నేను ఆ చేయాలనుకుంటున్నామని
వాటిలో కొన్ని తీసివేసి

105
00:05:20,730 --> 00:05:22,521
మీరు క్రింద డౌన్ చూసిన ఆ
మరియు ఈ నిరోధించడానికి

106
00:05:22,521 --> 00:05:24,660
చాలా దూరం డౌన్ పరిధిలో వెళ్లకుండా.

107
00:05:24,660 --> 00:05:28,440
>> ఇప్పుడు, నేను అనుకుంటే గతంలో చెప్పారు
ప్రస్తుత డైరెక్టరీ నావిగేట్ చేయడం

108
00:05:28,440 --> 00:05:31,580
నేను cd space డాట్ టైప్ చేయవచ్చు.

109
00:05:31,580 --> 00:05:32,080
ఎంటర్ నొక్కండి.

110
00:05:32,080 --> 00:05:33,330
ఇది కుడి, ఏమీ లేదు?

111
00:05:33,330 --> 00:05:35,480
నేను డైరెక్టరీలు మారుతున్న చేస్తున్నాను
ప్రస్తుత డైరెక్టరీ.

112
00:05:35,480 --> 00:05:37,813
మీరు ఎల్లప్పుడూ వెళ్ళి లేదు
ఒక డాట్ ఒక అవసరం కనుగొనేందుకు,

113
00:05:37,813 --> 00:05:39,540
కానీ మీరు అప్పుడప్పుడు రెడీ.

114
00:05:39,540 --> 00:05:41,950
>> యొక్క నేను కావలసిన సే
ఒక లెవెల్ పెంచండి తరలించడానికి.

115
00:05:41,950 --> 00:05:44,450
నేను తిరిగి పొందడానికి కావలసిన
నా కార్యస్థలం డైరెక్టరీ.

116
00:05:44,450 --> 00:05:49,800
నేను cd కార్యస్థలం టైప్ కాదు
అటువంటి దస్త్రము లేదా డైరెక్టరీ లేదు.

117
00:05:49,800 --> 00:05:52,780
మరియు ఆ కారణం
నేను ls మరో time-- టైప్ చేస్తే

118
00:05:52,780 --> 00:05:58,060
పిలుపువచ్చింది డైరెక్టరీ లేదు అని ఉంది
నా pset1 డైరెక్టరీ లోపల కార్యస్థలం.

119
00:05:58,060 --> 00:06:00,275
నేను క్లియర్ వెళుతున్న నా
కంట్రోల్ L మళ్ళీ తెర.

120
00:06:00,275 --> 00:06:02,150
నేను అన్నాడు ఏమి గుర్తుంచుకో
ముందు అయితే, మేము

121
00:06:02,150 --> 00:06:04,010
చుక్కతో తిరిగి నావిగేట్ చేయవచ్చు, డాట్.

122
00:06:04,010 --> 00:06:05,880
ఆ పేరెంట్ డైరెక్టరీ పేరు ఉంది.

123
00:06:05,880 --> 00:06:10,727
కాబట్టి నేను CD, స్పేస్, డాట్ టైప్ చేస్తే,
డాట్, ఆపై ఎంటర్ నొక్కండి

124
00:06:10,727 --> 00:06:11,810
ఇప్పుడు ఏమి చూడండి.

125
00:06:11,810 --> 00:06:15,250
నా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నేను ఉన్నాను అని నాకు చెబుతుంది
తిరిగి నా ~ / ప్రదేశాలతో డైరెక్టరీలో.

126
00:06:15,250 --> 00:06:19,360
నేను ఒక లెవెల్ పెంచాను
ధన్యవాదాలు, డాట్ డాట్.

127
00:06:19,360 --> 00:06:23,400
>> ఇప్పుడు, యొక్క నేను ఒక ఉపయోగించి వెబ్ చెప్తారు తెలపండి
Linux ఆధారిత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్,

128
00:06:23,400 --> 00:06:25,440
కానీ తప్పనిసరిగా లేదు
నేను ఎక్కడ చెప్పు.

129
00:06:25,440 --> 00:06:28,370
ఈ ఒక అని మాకు చెప్పడం జరుగుతుంది
నేను, ప్రస్తుతం ~ / ప్రదేశాలతో ఉన్నాను

130
00:06:28,370 --> 00:06:29,280
కుడి ప్రాంప్ట్ వద్ద.

131
00:06:29,280 --> 00:06:31,940
కానీ నేను పూర్తిగా కావచ్చు
ఫోల్డర్లను మెస్ కోల్పోయింది,

132
00:06:31,940 --> 00:06:34,946
మరియు నేను ఇక్కడ సంఖ్య ఆలోచన ఉంది మరియు
నేను తిరిగి పొందడానికి కావలసిన సంఖ్య ఆలోచన.

133
00:06:34,946 --> 00:06:36,320
నేను చేయవచ్చు రెండు విషయాలు ఉన్నాయి.

134
00:06:36,320 --> 00:06:40,920
>> అన్ని మొదటి, నేను దొరుకుతుందని చేయవచ్చు
నేను pwd టైప్ చేసి, ఎక్కడ బయటకు.

135
00:06:40,920 --> 00:06:42,720
ఆ నా ప్రస్తుత పని డైరెక్టరీ వార్తలు.

136
00:06:42,720 --> 00:06:45,830
నేను దాన్ని ఎంటర్ నొక్కండి
నేను ఎక్కడ సరిగ్గా నాకు చెబుతుంది.

137
00:06:45,830 --> 00:06:49,400
ఇప్పుడు / home / ఉబుంటు ఉంది
మాట్లాడుతూ, టిల్డ్ యొక్క దీర్ఘ మార్గం

138
00:06:49,400 --> 00:06:51,290
ఇది మీ హోమ్ డైరెక్టరీ.

139
00:06:51,290 --> 00:06:56,540
కానీ అది నేను ఉన్నాను అని నాకు చెబుతుంది
home / ఉబుంటు / ప్రదేశాలతో, లేదా ~ / ప్రదేశాలతో.

140
00:06:56,540 --> 00:07:00,700
>> నేను నావిగేట్ వెళుతున్న
నా pset1 డైరెక్టరీ మళ్ళీ,

141
00:07:00,700 --> 00:07:02,229
మరియు నేను విషయాల జాబితా వెళుతున్న.

142
00:07:02,229 --> 00:07:04,770
మరియు నేను మరొక కలిగి చూడండి
డైరెక్టరీ లేదు, ఎక్స్ట్రాలు అని.

143
00:07:04,770 --> 00:07:09,020
నేను ఇతరమైనవి లోకి CD కు వెళుతున్న మరియు
అప్పుడు నేను నా స్క్రీన్ క్లియర్ వెళుతున్న.

144
00:07:09,020 --> 00:07:11,540
>> కాబట్టి ఇప్పుడు, నేను కుడి, అందంగా చాలా ఉన్నాను?

145
00:07:11,540 --> 00:07:13,680
నేను వెనుకకు కావాలా
వెంటనే కార్యస్థలం ఎలా?

146
00:07:13,680 --> 00:07:15,138
నేను చేయగల ఒక జంట విషయాలు ఉన్నాయి.

147
00:07:15,138 --> 00:07:18,750
నేను, సిడి, డాట్, డాట్, స్లాష్ డాట్ పంపుకోవచ్చు
డాట్, అప్పుడు ఒక స్థాయి పైకి వెళ్ళండి మరియు

148
00:07:18,750 --> 00:07:19,640
మరొక స్థాయి.

149
00:07:19,640 --> 00:07:21,090
కానీ ఆ రకమైన బాధించే ఉంది.

150
00:07:21,090 --> 00:07:24,990
>> నేను ఎప్పుడూ తిరిగి పొందడానికి అనుకుంటే
నా హోమ్ డైరెక్టరీ టిల్డ్,

151
00:07:24,990 --> 00:07:27,690
నేను తర్వాత ఏమీ తో CD టైప్ చేయవచ్చు.

152
00:07:27,690 --> 00:07:29,224
Cd నమోదు చేయండి.

153
00:07:29,224 --> 00:07:30,140
మరియు ఇప్పుడు, నేను టిల్డ్ లో ఉన్నాను.

154
00:07:30,140 --> 00:07:34,310
నేను workspace కు పొందుటకు కావాలా,
నేను cd కార్యస్థలం టైప్ చేయవచ్చు.

155
00:07:34,310 --> 00:07:36,770
మరియు మీరు పని ఎలా
మారుతున్న డైరెక్టరీలు

156
00:07:36,770 --> 00:07:42,080
CS50 IDE లేదా ఏ Linux నందు
కమాండ్ లైన్ వద్ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్.

157
00:07:42,080 --> 00:07:42,580
అయితే సరే.

158
00:07:42,580 --> 00:07:45,610
తదుపరి గనక
mkdir ఉంది ఉపయోగపడుట

159
00:07:45,610 --> 00:07:48,709
ఒక డైరెక్టరీ తయారు కోసం చిన్న,
నేను ఒక కొత్త ఫోల్డర్ సృష్టించడానికి అవసరం ఉంటే.

160
00:07:48,709 --> 00:07:50,750
మీరు తెలిసి ఉంటే
GUI ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్,

161
00:07:50,750 --> 00:07:51,820
మీరు కుడి క్లిక్ ఉండవచ్చు.

162
00:07:51,820 --> 00:07:54,500
ఆపై, ఉన్నప్పుడు సందర్భం మెనును
బయటకు, క్రొత్త ఫోల్డర్ ఎంచుకోండి.

163
00:07:54,500 --> 00:07:56,250
ఆ బహుశా ఎలా
మీరు ముందు చేశాను.

164
00:07:56,250 --> 00:08:00,979
కానీ మేము కూడా సృష్టించవచ్చు
కమాండ్ లైన్ వద్ద డైరెక్టరీలు.

165
00:08:00,979 --> 00:08:02,020
కాబట్టి మేము తిరిగి IDE లో ఉన్నాము.

166
00:08:02,020 --> 00:08:08,020
నేను జూమ్ చేస్తాము టెర్మినల్ మరియు
నా డైరెక్టరీ యొక్క కంటెంట్లను జాబితా

167
00:08:08,020 --> 00:08:11,882
మళ్ళీ, కేవలం మాకు ఇవ్వాలని
సూచన యొక్క ఒక ఫ్రేమ్.

168
00:08:11,882 --> 00:08:14,340
ఇప్పుడు, నేను, అని పిలవబడు
సమస్య పనులు పూర్తయ్యాయని సెట్ 0

169
00:08:14,340 --> 00:08:15,580
మరియు సమస్య 1 సెట్.

170
00:08:15,580 --> 00:08:19,390
కాబట్టి నేను ఒక కొత్త డైరెక్టరీ సృష్టించడానికి కావలసిన
సమస్య కోసం పని సెట్ 2.

171
00:08:19,390 --> 00:08:20,420
నేను ఎలా చెయ్యాలి?

172
00:08:20,420 --> 00:08:24,132
>> Well, మళ్ళీ, నేను కుడి క్లిక్ కాలేదు
అక్కడ వైపు మరియు క్రొత్త ఫోల్డర్ ఎంచుకోండి

173
00:08:24,132 --> 00:08:25,340
మరియు ఒక pset2 డైరక్టరీని సృష్టించలేకపోయింది.

174
00:08:25,340 --> 00:08:26,240
ఆ చాలా పని చేస్తుంది.

175
00:08:26,240 --> 00:08:28,615
కానీ అప్పుడు నేను కూడా దీన్ని
అందంగా త్వరగా కమాండ్ లైన్,

176
00:08:28,615 --> 00:08:35,049
mkdir టైప్, స్థలం నేను ద్వారా
n, కానీ ఆ స్థలం pset2 లో టైప్.

177
00:08:35,049 --> 00:08:38,659
నేను Enter ని అప్పుడు ఉంటే నేను జాబితా
మళ్ళీ నా డైరెక్టరీ యొక్క కంటెంట్లను,

178
00:08:38,659 --> 00:08:40,710
నేను, ఇప్పుడు, అనిపించే చూడండి
నేను ఒక pset2 ఫోల్డర్ కలిగి.

179
00:08:40,710 --> 00:08:43,110
నేను లోకి నావిగేట్ చేయవచ్చు
ఆ cd ఉపయోగించి మరియు

180
00:08:43,110 --> 00:08:45,614
అన్ని పని నేను Pset2 కోసం చేయాలి.

181
00:08:45,614 --> 00:08:48,530
యాదృచ్ఛికంగా, నేను కేవలం పాప్ చేస్తాము
ఇక్కడ నిజంగా త్వరగా ఫైలు చెట్టు.

182
00:08:48,530 --> 00:08:53,494
మరియు మీరు కూడా చూడగలరు
గ్రాఫికల్ ఫైలు Explorer,

183
00:08:53,494 --> 00:08:56,160
మేము చూడగలరు pset2 డైరెక్టరీ
అక్కడ కూడా సృష్టించబడింది.

184
00:08:56,160 --> 00:08:58,537
మరియు నేను దానిని నావిగేట్ చేయవచ్చు,
అలాగే GUI ఉపయోగించి.

185
00:08:58,537 --> 00:09:00,870
తదుపరి సమయంలో మరియు ఆ
బహుశా ఉపయోగపడుట అన్నారు

186
00:09:00,870 --> 00:09:03,650
కాపీని చిన్న ఇది cp, ఉంది.

187
00:09:03,650 --> 00:09:06,960
అన్ని ఇతర కాకుండా, కాపీ
మేము ముందు చూసిన ఆదేశాలు,

188
00:09:06,960 --> 00:09:11,800
రెండు వాదనలు, మూలం పడుతుంది
మీరు కాపీ చేయదలిచిన ఫైలు యొక్క పేరు,

189
00:09:11,800 --> 00:09:15,810
మరియు ఒక గమ్యాన్ని, మీరు ఎక్కడ
ఫైలు కాపీ అనుకుంటున్నారా.

190
00:09:15,810 --> 00:09:19,490
ఇది కాపీ అందంగా సులభం
ఒక ఫైల్, కాబట్టి యొక్క ఆ తెలియజేసేలా.

191
00:09:19,490 --> 00:09:20,640
>> కాబట్టి మేము తిరిగి IDE లో ఉన్నాము.

192
00:09:20,640 --> 00:09:24,540
నేను విషయాలు జాబితా వెళుతున్న
ls తో నా ప్రస్తుత డైరెక్టరీ.

193
00:09:24,540 --> 00:09:28,310
ఇప్పుడు, యొక్క నేను కావలసిన సే
hello.txt ప్రతిని చేయడానికి.

194
00:09:28,310 --> 00:09:32,120
మళ్ళీ, ఫైలు చెట్టు నుండి
ఎడమ, గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్,

195
00:09:32,120 --> 00:09:35,969
నేను hello.txt కుడి-క్లిక్ చేస్తే,
ఒక కాపీని కాపీ, పేస్ట్.

196
00:09:35,969 --> 00:09:38,260
కానీ నేను అందంగా త్వరగా దీన్ని చెయ్యవచ్చు
కమాండ్ లైన్ వద్ద చాలా.

197
00:09:38,260 --> 00:09:42,520
>> యొక్క నేను కాపీ అనుకుందాం
hello.txt hi.txt కు.

198
00:09:42,520 --> 00:09:45,850
నేను, hello.txt స్పేస్ CP చేయవచ్చు.

199
00:09:45,850 --> 00:09:48,850
ఆ నా సోర్స్ ఫైల్, కాబట్టి ఎందుకు
నేను మొదటి ఒకదాన్ని ఎంచుకోండి వెళుతున్న.

200
00:09:48,850 --> 00:09:51,058
ఆపై నేను పేరు అవసరం
గమ్యం ఫైలు, hi.txt.

201
00:09:51,058 --> 00:09:53,690

202
00:09:53,690 --> 00:09:54,620
నేను ఎంటర్ కొట్టాడు.

203
00:09:54,620 --> 00:09:57,930
మరియు నేను విషయాల జాబితా నా
డైరెక్టరీ మళ్ళీ, hi.txt లో.

204
00:09:57,930 --> 00:09:59,220
నేను ఒక కాపీని చేసింది.

205
00:09:59,220 --> 00:10:01,090
నిజానికి, నేను వెళ్లి
hi.txt లోకి, నేను అనుకొనుట

206
00:10:01,090 --> 00:10:04,030
అది ఒక ఖచ్చితమైన అని చూడగలరు
ప్రతిదీ యొక్క నకలుగా ఆ

207
00:10:04,030 --> 00:10:08,330
నా hello.txt ఫైలు ఉనికిలో.

208
00:10:08,330 --> 00:10:09,790
>> మీరు ఒక ఫైల్ కాపీ ఎలా కాబట్టి ఆ.

209
00:10:09,790 --> 00:10:12,680
కానీ మీరు ఏమి అనుకుంటే
ఒక మొత్తం డైరెక్టరీ కాపీ?

210
00:10:12,680 --> 00:10:16,510
రెండవ కోసం కాబట్టి, యొక్క ఒక రూపం తీసుకుందాం
నా pset0 డైరెక్టరీలో ఏమిటి.

211
00:10:16,510 --> 00:10:23,950
మరియు నేను CD pset0 ఉంటే, విషయాల జాబితా
నేను, నమూనా అనే డైరెక్టరీని కలిగి,

212
00:10:23,950 --> 00:10:26,252
మరియు ఒక స్క్రాచ్ ఫైలు, scratch.sb2.

213
00:10:26,252 --> 00:10:27,210
కాబట్టి ఆ తెలుసుకోవడం మంచిది.

214
00:10:27,210 --> 00:10:29,800
కాబట్టి యొక్క స్క్రీన్ క్లియర్ తెలియజేయండి,
మరియు నేను తిరిగి వెళ్ళి వెళుతున్న

215
00:10:29,800 --> 00:10:32,870
రెండవ కోసం నా కార్యస్థలం డైరెక్టరీ.

216
00:10:32,870 --> 00:10:36,630
>> ఇప్పుడు, నేను కావాలి, అని పిలవబడు
నా pset0 డైరెక్టరీ ఒక కాపీని చెయ్యి.

217
00:10:36,630 --> 00:10:42,940
నేను కేవలం cp pset0 చెప్పలేను
pset3, ఉదాహరణకు.

218
00:10:42,940 --> 00:10:46,220
మీరు ఈ అసహజ సందేశాన్ని పొందుటకు,
డైరెక్టరీ pset0 పక్కనపెట్టి.

219
00:10:46,220 --> 00:10:47,439
ఎందుకు మీరు ఆ సందేశాన్ని వస్తుందా?

220
00:10:47,439 --> 00:10:49,730
బాగా, అది ఉన్నప్పుడు హాజరవుతారు
మీరు ఒక డైరెక్టరీ కలిగి

221
00:10:49,730 --> 00:10:53,150
, అది లోపలి ఇతర stuff ఉంది
cp కమాండ్ నిజంగా కాదు

222
00:10:53,150 --> 00:10:55,590
తప్పనిసరిగా అది ఏమి చేయాలో తెలుసు.

223
00:10:55,590 --> 00:10:59,670
>> మేము స్పష్టంగా అవసరం
Linux, టెర్మినల్ చెప్పండి,

224
00:10:59,670 --> 00:11:03,720
నేను మీరు కాపీ చేయదలిచిన
pset0 డైరెక్టరీ మరియు కాపీ

225
00:11:03,720 --> 00:11:07,530
లోపల ఉందని ప్రతి ఫోల్డర్
ఇది మరియు ప్రతి ఫైల్ యొక్క

226
00:11:07,530 --> 00:11:08,750
ఇది లోపలి ఉందా.

227
00:11:08,750 --> 00:11:13,270
ఇతర మాటలలో, నేను మీరు అవసరం
పునరావృతంగా pset0 దిగి ఈత కొట్టడానికి

228
00:11:13,270 --> 00:11:15,660
మరియు అక్కడ ప్రతిదీ ఒక కాపీని చెయ్యి.

229
00:11:15,660 --> 00:11:25,280
>> నేను అలా అనుకుంటే, నేను ఏమి చేయగలను
పునరావృత, pset0 pset3 కోసం CP-r, ఉంది.

230
00:11:25,280 --> 00:11:26,850
ఎంటర్ నొక్కండి.

231
00:11:26,850 --> 00:11:29,290
ఇప్పుడు, నేను జాబితా
నా డైరెక్టరీ యొక్క కంటెంట్లను,

232
00:11:29,290 --> 00:11:32,180
నేను pset3 ఉంది చూడగలరు
నేను పని చేసే డైరెక్టరీ.

233
00:11:32,180 --> 00:11:36,990
మరియు ఇప్పుడు pset3 లోకి నేను CD మరియు
అప్పుడు చూడండి, విషయాల జాబితా

234
00:11:36,990 --> 00:11:39,594
నమూనా మరియు scratch.sb2 మళ్ళీ ఉంది.

235
00:11:39,594 --> 00:11:40,510
కాబట్టి ఆ అందంగా చల్లని ఉంది.

236
00:11:40,510 --> 00:11:43,819
తద్వారా మీరు ఒక మొత్తం కాపీ చేయవచ్చు ఎలా
డైరెక్టరీ మరియు కేవలం ఒకే ఫైల్.

237
00:11:43,819 --> 00:11:45,860
మీరు ఒక కాపీని అనుకుంటే
డైరెక్టరీ, కేవలం గుర్తుంచుకోవాలి

238
00:11:45,860 --> 00:11:49,830
మీరు ఉన్నప్పుడు -r జెండాను వినియోగించాలని
cp కమాండ్ తో పని.

239
00:11:49,830 --> 00:11:50,330
అయితే సరే.

240
00:11:50,330 --> 00:11:52,320
కాబట్టి నేను ఒక ఫైల్ వ్రాయగా కానీ చేసిన
నేను పొరపాటున చేశాను.

241
00:11:52,320 --> 00:11:53,695
మరియు ఇప్పుడు, నేను అది వదిలించుకోవటం కావలసిన.

242
00:11:53,695 --> 00:11:54,850
నేను ఎలా చెయ్యాలి?

243
00:11:54,850 --> 00:11:56,830
మరలా, మీరు తెలిసి ఉంటే
ఒక GUI ఇంటర్ఫేస్ తో,

244
00:11:56,830 --> 00:11:58,310
మీరు కుడి క్లిక్ చేయవచ్చు
మరియు కేవలం తొలగించు ఎంచుకోండి.

245
00:11:58,310 --> 00:12:00,630
మరియు అది దీన్ని పంపుతాము
చెత్త లేదా రీసైకిల్ బిన్.

246
00:12:00,630 --> 00:12:03,320
కానీ కమాండ్ లైన్ వద్ద, మేము
కేవలం తొలగించు కోసం, rm టైపు చెయ్యవచ్చు

247
00:12:03,320 --> 00:12:05,580
ఆపై పేరు
మేము వదిలించుకోవటం కావలసిన దాఖలు.

248
00:12:05,580 --> 00:12:08,614
>> ఇప్పుడు, rm చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది.

249
00:12:08,614 --> 00:12:11,280
ఇది డబుల్ తనిఖీ చాలా చేస్తుంది
ఖచ్చితంగా నిజానికి మీరు నిర్ధారించుకోండి

250
00:12:11,280 --> 00:12:12,377
ఫైలు తొలగించాలనుకుంటున్నారా.

251
00:12:12,377 --> 00:12:15,460
ఇది ఏ తప్పులు చేసే అక్కరలేదు,
ఇక్కడ ఏ రీసైకిల్ బిన్ ఉంది ఎందుకంటే.

252
00:12:15,460 --> 00:12:17,010
మనం ఒక ఫైల్ తొలగించిన తర్వాత, ఇది అయిపోంది.

253
00:12:17,010 --> 00:12:18,710
కోలుకోవడానికి మార్గం నిజంగా ఉంది.

254
00:12:18,710 --> 00:12:20,730
కాబట్టి మేము అందంగా ఉండాలి
జాగ్రత్తగా, అందువలన rm

255
00:12:20,730 --> 00:12:23,110
మాకు నిజంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నారు.

256
00:12:23,110 --> 00:12:27,120
>> కాబట్టి యొక్క IDE తిరిగి వెళ్ళి తెలపండి
మరియు ఆ hi.txt ఫైలు వదిలించుకోవటం

257
00:12:27,120 --> 00:12:29,640
నేను కాపీతో ఒక నిమిషం క్రితం సృష్టించింది.

258
00:12:29,640 --> 00:12:30,560
కాబట్టి మేము IDE లో ఉన్నాము.

259
00:12:30,560 --> 00:12:33,180
నేను నా డైరెక్టరీ యొక్క కంటెంట్లను జాబితా
మళ్ళీ, కేవలం మాకు కొన్ని సందర్భం ఇవ్వాలని.

260
00:12:33,180 --> 00:12:36,500
నా ఉద్దేశ్యం, మీరు hi.txt ఉందని చూడగలరు
ఇది నేను కొంత సమయం క్రితం సృష్టించబడింది.

261
00:12:36,500 --> 00:12:38,196
ఇప్పుడు, నేను అది వదిలించుకోవటం కావలసిన.

262
00:12:38,196 --> 00:12:38,820
నేను దానిని ఎలా చేస్తారు?

263
00:12:38,820 --> 00:12:39,810
>> మళ్ళీ, కేవలం RM.

264
00:12:39,810 --> 00:12:46,220
కాబట్టి నేను rm hi.txt టైప్ చేసి Enter నొక్కండి.

265
00:12:46,220 --> 00:12:47,970
మరియు RM జీవి ఉంది
మాకు నిజంగా జాగ్రత్తగా

266
00:12:47,970 --> 00:12:50,178
మరియు మేము నిజానికి మేకింగ్
ఈ ఫైలు తొలగించాలనుకుంటున్నారా.

267
00:12:50,178 --> 00:12:52,784
మీరు నిజంగా తొలగించడానికి అనుకుంటున్నారా
రెగ్యులర్ ఖాళీ ఫైల్ hi.txt?

268
00:12:52,784 --> 00:12:55,200
కేవలం ఒక ఆపరేటింగ్ వంటిది
సిస్టమ్ Windows లేదా Mac వంటి,

269
00:12:55,200 --> 00:12:56,310
మీరు కావచ్చు
ఏర్పాటు తెలిసిన

270
00:12:56,310 --> 00:12:58,770
ఆ బాక్స్ మీరు నిజంగా చెప్తాడు
ఖచ్చితంగా మీరు ఈ చేయాలనుకుంటున్నారా.

271
00:12:58,770 --> 00:13:01,228
>> నేను ఈ కావలసిన అందంగా ఖచ్చితంగా ఉన్నాను
నేను yes--, టైప్ వెళుతున్న

272
00:13:01,228 --> 00:13:04,390
లేదా నేను కూడా అనుకొనుట కేవలం
y-- టైప్ చేసి Enter నొక్కండి.

273
00:13:04,390 --> 00:13:08,620
మరియు నేను విషయాల జాబితా నా
డైరెక్టరీ మళ్ళీ, hi.txt వెళ్లిపోయిన.

274
00:13:08,620 --> 00:13:10,000
చెడు లేదు, కుడి?

275
00:13:10,000 --> 00:13:12,410
లెట్ యొక్క ప్రెస్ కంట్రోల్ L, కేవలం
ఈ విషయాన్ని వదిలించుకోవటం

276
00:13:12,410 --> 00:13:14,900
మరియు తిరిగి వద్ద మాకు పొందుటకు
స్క్రీన్ ఎగువన.

277
00:13:14,900 --> 00:13:18,520
>> ఇప్పుడు, ఒక మార్గం ఉంది
షార్ట్ సర్క్యూట్ rm, కాబట్టి

278
00:13:18,520 --> 00:13:20,090
అది మాకు ఆ ప్రశ్న అడగండి లేదు.

279
00:13:20,090 --> 00:13:22,060
మేము నిజంగా మేము మీరు తెలుసు
ఆ ఫైల్ వదిలించుకోవటం,

280
00:13:22,060 --> 00:13:23,490
మరియు మేము కూడా వద్దు
ప్రశ్న అడిగే.

281
00:13:23,490 --> 00:13:24,720
మేము ఎలా చెయ్యాలి?

282
00:13:24,720 --> 00:13:27,180
Well, మేము ఒక పేర్కొనవచ్చు
అదనపు జెండా, కేవలం మేము ఇష్టం

283
00:13:27,180 --> 00:13:30,400
పేరు cp తో చేసాడు మేము
-r జెండా జోడించడానికి కాలేదు,

284
00:13:30,400 --> 00:13:32,800
పునరావృతంగా ఒక డైరెక్టరీ లోకి కాపీ.

285
00:13:32,800 --> 00:13:35,630
మరొక జెండా ఉంది
-f ఇది rm, కోసం,

286
00:13:35,630 --> 00:13:39,470
సరిగ్గా ఇది చేయడానికి rm బలవంతం ఉంది
మేము ఏమి అది చెప్పుకుంటున్నారు.

287
00:13:39,470 --> 00:13:44,610
>> కాబట్టి యొక్క ఇప్పుడు నేను కావలసిన, అని పిలవబడు
నా hello.txt ఫైలు వదిలించుకోవటం.

288
00:13:44,610 --> 00:13:46,490
నేను గాని ఒకటి వద్దు.

289
00:13:46,490 --> 00:13:47,370
నేను ఏమి చెయ్యగలను?

290
00:13:47,370 --> 00:13:54,710
Well, నేను -f hello.txt RM చేయవచ్చు.

291
00:13:54,710 --> 00:13:57,530
మీరు ఏమి ఆలోచిస్తాడు
ఇక్కడ జరిగే?

292
00:13:57,530 --> 00:13:58,030
ఇది అయిపోంది.

293
00:13:58,030 --> 00:13:59,363
కూడా నాకు ప్రశ్న అడగలేదు.

294
00:13:59,363 --> 00:14:03,600
నిజానికి, నేను విషయాలు జాబితా
నా డైరెక్టరీ మళ్ళీ, ఇది అయిపోంది.

295
00:14:03,600 --> 00:14:05,750
ఇక్కడ ఏ దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి ఉంది.

296
00:14:05,750 --> 00:14:09,554
hello.txt పారిపోయిన, మరియు నేను కాదు
నేను తొలగించడానికి కోరుకున్నాడు ఉంటే కూడా కోరారు.

297
00:14:09,554 --> 00:14:11,595
నేను వదిలించుకోవటం కావాలా
మొత్తం డైరెక్టరీ?

298
00:14:11,595 --> 00:14:14,180

299
00:14:14,180 --> 00:14:17,039
మీరు అలా మార్గం
కాపీ చాలా పోలి.

300
00:14:17,039 --> 00:14:19,080
మీరు ఒక తొలగించాలనుకుంటే
డైరెక్టరీ, మీరు కేవలం లేదు

301
00:14:19,080 --> 00:14:22,121
మీకు కావలసిన, డైరెక్టరీ తొలగించాలనుకుంటున్నారా
అది లోపలి ప్రతిదీ తొలగించండి.

302
00:14:22,121 --> 00:14:26,250
కాబట్టి మీకు, -r ఉపయోగించడానికి
పునరావృతంగా ఒక డైరెక్టరీ తొలగించండి.

303
00:14:26,250 --> 00:14:28,600
>> కాబట్టి యొక్క -r pset2 RM తెలియజేయండి.

304
00:14:28,600 --> 00:14:31,870
నేను నిజానికి, pset2 పని కాదు
కాబట్టి నేను ఆ డైరెక్టరీ విమోచనం పొందవచ్చు.

305
00:14:31,870 --> 00:14:33,040
నేను ఎంటర్ కొట్టాడు.

306
00:14:33,040 --> 00:14:35,050
నేను తొలగించాలని చేయండి
డైరెక్టరీ, pset2?

307
00:14:35,050 --> 00:14:37,160
నేను చేస్తాను.

308
00:14:37,160 --> 00:14:41,150
మరియు నేను విషయాల జాబితా
నా డైరెక్టరీ మళ్ళీ, ఇది అయిపోంది.

309
00:14:41,150 --> 00:14:41,650
అయితే సరే?

310
00:14:41,650 --> 00:14:43,739
>> ఈ ఇతివృత్తం మీద ఒక మరింత వైవిధ్యం.

311
00:14:43,739 --> 00:14:46,280
నేను మళ్ళీ స్క్రీన్ క్లియర్ చేస్తాము,
ఎగువన ప్రతిదీ ఉంచాలి.

312
00:14:46,280 --> 00:14:47,420
Ls హిట్.

313
00:14:47,420 --> 00:14:49,890
ఇప్పుడు, నేను వదిలించుకోవటం కావలసిన
నా pset3 డైరెక్టరీ,

314
00:14:49,890 --> 00:14:52,810
మరియు నేను నిజంగా నేను మీరు తెలుసు
నా pset3 డైరెక్టరీ వదిలించుకోవటం.

315
00:14:52,810 --> 00:15:00,120
నేను పునరావృతంగా మరియు బలవంతంగా చెయ్యవచ్చు
నా pset3 డైరెక్టరీ తొలగించండి.

316
00:15:00,120 --> 00:15:03,900
>> ఇప్పుడు, మీరు నిజంగా చూడాలని
మీరు RM-RF ఉపయోగించి చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా.

317
00:15:03,900 --> 00:15:06,784
మీరు మరింత ప్రోగ్రామ్ వలె, ఇది ఉంటాం
మీరు కేవలం నిజంగా త్వరగా ఏదో.

318
00:15:06,784 --> 00:15:08,200
నిజానికి, నేను అన్ని సమయం లేదు.

319
00:15:08,200 --> 00:15:10,380
కానీ కొన్ని దారితీస్తుంది
దుష్ప్రభావాలు,

320
00:15:10,380 --> 00:15:12,340
మీరు అనుకోకుండా
తప్పు విషయం తొలగించండి.

321
00:15:12,340 --> 00:15:15,089
నేను మీరు ఆ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే
ఈ మీరు ఒక ఎంపికను అందుబాటులో ఉంది

322
00:15:15,089 --> 00:15:17,220
కానీ, తక్కువ దానిని ఉపయోగించవచ్చు
మరియు జాగ్రత్త దాన్ని ఉపయోగించండి.

323
00:15:17,220 --> 00:15:20,910
>> నేను పని లేదు చేస్తున్నాను ఒక నిజానికి కోసం తెలుసు
నా సమస్య ఇకపై 3 సెట్, నేను రెడీ

324
00:15:20,910 --> 00:15:22,550
ఆ ఫైళ్ళను అన్ని వదిలించుకోవటం వెళుతున్నాను.

325
00:15:22,550 --> 00:15:26,420
మరియు నేను అడగకూడదా లేదు తెలుసు
నేను తొలగించాలనుకుంటున్నారా ఉంటే ప్రతి ఒక్క సారి

326
00:15:26,420 --> 00:15:30,640
ఒక ఫైలు, కాబట్టి నేను-RF pset3 RM వెళుతున్న.

327
00:15:30,640 --> 00:15:32,640
అయినా నాకు అడగలేదు నేను
అది వదిలించుకోవటం కోరుకున్నాడు.

328
00:15:32,640 --> 00:15:33,840
నేను ls హిట్.

329
00:15:33,840 --> 00:15:35,680
pset3 వెళ్లిపోయిన.

330
00:15:35,680 --> 00:15:39,730
కాబట్టి అన్ని వైవిధ్యాలు అని మీరు
rm తో ఫైళ్లను వదిలించుకోవటం ఉపయోగించవచ్చు.

331
00:15:39,730 --> 00:15:43,620
>> అని లాస్ట్ కమాండ్ లైన్ ఆదేశం
మీరు అందంగా ఉపయోగకరంగా అన్నారు

332
00:15:43,620 --> 00:15:46,391
ఎత్తుగడకు చిన్న ఇది, MV ఉంది.

333
00:15:46,391 --> 00:15:48,960
తరలించు ప్రాథమికంగా రీనేమ్ సమానం.

334
00:15:48,960 --> 00:15:53,870
ఇది ఒక ప్రదేశం నుండి ఒక ఫైల్ను కదులుతుంది
మరొక, గమ్యానికి మూలం.

335
00:15:53,870 --> 00:15:59,400
ఒక కదలికను మైట్ ఉపయోగించి ఇక్కడ యొక్క చూసేలా
టెర్మినల్ విండో వద్ద సులభ.

336
00:15:59,400 --> 00:16:02,070
>> నేను నా pset1 లో ఉన్నాను
డైరెక్టరీ, మరియు నేను గమనించాము

337
00:16:02,070 --> 00:16:03,860
ఏదో కొద్దిగా సమస్య ఉంది.

338
00:16:03,860 --> 00:16:08,620
నేను, నా అత్యాశ సమస్య పని చేశారు
కానీ నేను అనుకోకుండా అది greddy అనే.

339
00:16:08,620 --> 00:16:11,380
నేను ప్రయత్నించండి మరియు అది ద్వారా అమలు చేసినప్పుడు
check50, అది నిజంగా పని లేదు.

340
00:16:11,380 --> 00:16:12,630
నేను ఎంపికల జంట ఉన్నాయి.

341
00:16:12,630 --> 00:16:16,220
మేము ముందు చేసిన ఏ చేయగల
ఇది ఫైల్ యొక్క ఒక కాపీని ఉంది.

342
00:16:16,220 --> 00:16:23,960
నేను greddy.c కాపీ చేసుకోవడం
కుడి, greedy.c ఎలా?

343
00:16:23,960 --> 00:16:25,580
ఎంటర్ నొక్కండి.

344
00:16:25,580 --> 00:16:28,180
నేను రెండు ఫైళ్లను ఉన్నాయి చూడండి.

345
00:16:28,180 --> 00:16:36,337
ఆపై నేను RM కాలేదు
, greddy.c తొలగించడానికి.

346
00:16:36,337 --> 00:16:37,170
అది యొక్క వదులుకొను గెట్స్.

347
00:16:37,170 --> 00:16:40,920
కాబట్టి ఆ నేను నిర్ధారించడానికి తర్వాత పని చేస్తుంది
నేను అది వదిలించుకోవటం కావలసిన.

348
00:16:40,920 --> 00:16:44,770
మరియు నేను సమర్థవంతంగా కలిగి
నామకరణం greddy.c greedy.c కు.

349
00:16:44,770 --> 00:16:48,460
నేను కాపీ, ఆపై
అసలు తొలగించింది.

350
00:16:48,460 --> 00:16:50,170
>> కానీ ఒక బహుళ దశల ప్రక్రియ ఉంది.

351
00:16:50,170 --> 00:16:51,670
మరియు ఖచ్చితంగా, ఒక మంచి మార్గం లేదు.

352
00:16:51,670 --> 00:16:52,420
నిజానికి, ఉంది.

353
00:16:52,420 --> 00:16:55,810
కాబట్టి యొక్క కంట్రోల్ L హిట్ వీలు,
కేవలం, ఈ తిరిగి తీసుకురావటానికి

354
00:16:55,810 --> 00:16:58,680
మరియు విషయాల జాబితా
నా డైరెక్టరీ మళ్ళీ.

355
00:16:58,680 --> 00:17:00,350
>> కాబట్టి యొక్క OH, నేను ఒక పొరపాటు, సే తెలియజేయండి.

356
00:17:00,350 --> 00:17:03,470
నేను నిజానికి నిజంగా నచ్చిందా
ఆ ఫైల్ greddy.c కాల్.

357
00:17:03,470 --> 00:17:11,369
ఒక మారండి పడిపోయింది, నేను టైప్ చేయవచ్చు
greddy.c కు greedy.c తరలించడానికి.

358
00:17:11,369 --> 00:17:12,470
ఎంటర్ నొక్కండి.

359
00:17:12,470 --> 00:17:15,210
మరియు ఇప్పుడు, నేను లేదు
కాపీ మరియు తొలగించడానికి

360
00:17:15,210 --> 00:17:16,880
నేను అది రీనేమ్ చేయగలిగింది.

361
00:17:16,880 --> 00:17:18,710
ఒక-స్టాప్ షాపింగ్.

362
00:17:18,710 --> 00:17:21,160
>> ఇప్పుడు, ఇతర చాలా ఉన్నాయి
ప్రాథమిక కమాండ్ లైన్ వినియోగాలు

363
00:17:21,160 --> 00:17:22,640
మీరు వినియోగించుకోవడానికి
Linux కమాండ్ లైన్.

364
00:17:22,640 --> 00:17:24,990
మరియు మేము చాలా చర్చిస్తున్నారు అవుతారు
వాటిలో CS50 లో భవిష్యత్తులో.

365
00:17:24,990 --> 00:17:27,948
కానీ ఇప్పుడు కోసం, మీ పాదాలు పొందడానికి
ఈ టెర్మినల్ తో పనిచేస్తున్న తడి

366
00:17:27,948 --> 00:17:30,540
పర్యావరణం, ఈ ఐదు ఆదేశాలను
అందంగా చాలా మీరు పొందాలి

367
00:17:30,540 --> 00:17:34,990
చుట్టూ నావిగేట్ మరియు
మీ IDE ఫైళ్లను పనిచేసే

368
00:17:34,990 --> 00:17:37,770
లేదా సంసార Linux ఆధారిత
మీరు ఉపయోగిస్తున్నట్లయితే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్.

369
00:17:37,770 --> 00:17:40,580
>> మీరు ఆసక్తిగా మరియు మీరు అనుకుంటే
కొన్ని ముందుకు కొద్దిగా చూడండి

370
00:17:40,580 --> 00:17:43,420
కమాండ్ లైన్ ఆదేశాలను
మేము భవిష్యత్తులో ఉపయోగించి అవుతారు

371
00:17:43,420 --> 00:17:46,930
ఇక్కడ ఒక జంట జాబితా ఉంది
మరింత సాధారణంగా కనిపించే వాటిలో.

372
00:17:46,930 --> 00:17:47,820
నేను డౌ లాయిడ్ ఉన్నాను.

373
00:17:47,820 --> 00:17:49,860
ఈ CS50 ఉంది.

374
00:17:49,860 --> 00:17:52,598