1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,060
>> [เล่นเพลง]

2
00:00:05,060 --> 00:00:05,890
>> DOUG LLOYD: OK

3
00:00:05,890 --> 00:00:08,680
ดังนั้นขอพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการ
ใช้บรรทัดคำสั่งลินุกซ์

4
00:00:08,680 --> 00:00:11,860
ตอนนี้ CS50 IDE หรือใน
ความเป็นจริงแม้เครื่อง CS50,

5
00:00:11,860 --> 00:00:15,210
ถ้าคุณคุ้นเคยกับการนั้นหรือ
คุณกำลังการรุ่นเก่าของ CS50,

6
00:00:15,210 --> 00:00:17,420
เป็นเครื่องที่ใช้ระบบคลาวด์
ซึ่งไหลอูบุนตู

7
00:00:17,420 --> 00:00:20,259
ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายรสชาติ
ของระบบปฏิบัติการลินุกซ์

8
00:00:20,259 --> 00:00:22,300
ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
ที่ชื่นชอบโดยโปรแกรมเมอร์

9
00:00:22,300 --> 00:00:25,690
เพราะมันเป็นเพียงแค่เย็นใช่มั้ย?

10
00:00:25,690 --> 00:00:29,170
>> ลินุกซ์หลายสมัย
มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก

11
00:00:29,170 --> 00:00:33,710
ซึ่งเรายังเรียกร้อง GUIs G-U-I เพื่อ
ช่วยให้เมาส์ที่ใช้ง่ายนำทาง

12
00:00:33,710 --> 00:00:36,920
ซึ่งคุณอาจคุ้นเคยกับ
ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Windows หรือ Mac

13
00:00:36,920 --> 00:00:39,961
ย้ายไปรอบ ๆ เมาส์ของคุณ
ดับเบิลคลิกที่ไอคอนและอื่น ๆ

14
00:00:39,961 --> 00:00:42,210
ยังคง แต่เป็นโปรแกรมเมอร์
และแม้ว่า IDE

15
00:00:42,210 --> 00:00:44,800
มีความสามารถที่จะ
ทำบางผู้ใช้แบบกราฟิก

16
00:00:44,800 --> 00:00:47,400
สิ่งที่การคลิกและ
ลากและสิ่งที่

17
00:00:47,400 --> 00:00:50,197
คุณยังจะใช้ของคุณ
หน้าต่าง terminal สวยบ่อย

18
00:00:50,197 --> 00:00:52,280
และคุณสามารถทำหลาย
งานเดียวที่คุณสามารถ

19
00:00:52,280 --> 00:00:53,905
ทำอย่างไรกับเมาส์ที่มีคำสั่งแป้นพิมพ์

20
00:00:53,905 --> 00:00:56,821
และเรากำลังจะพูดคุยนิด ๆ หน่อย ๆ
เกี่ยวกับสิ่งที่บางส่วนของคำสั่งดังกล่าว

21
00:00:56,821 --> 00:00:58,050
อยู่ในขณะนี้

22
00:00:58,050 --> 00:01:02,490
>> ตอนนี้คำสั่งเหล่านี้สามารถนำมาใช้
ในการปฏิบัติการใด ๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

23
00:01:02,490 --> 00:01:06,790
ระบบซึ่งรวมถึงลินุกซ์
แต่ยังรวมถึงระบบปฏิบัติการ Mac OS

24
00:01:06,790 --> 00:01:12,930
ถ้าคุณเปิดสถานีบน Mac ของคุณ
คุณสามารถใช้คำสั่งเหล่านี้แน่นอน

25
00:01:12,930 --> 00:01:15,705
ของ Windows นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง
พร้อมรับคำ แต่บางส่วนของคำสั่ง

26
00:01:15,705 --> 00:01:17,871
จะแตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อ
มันไม่จริงทำงาน

27
00:01:17,871 --> 00:01:20,080
เนื่องจาก Windows ไม่ได้
ระบบ Unix-based

28
00:01:20,080 --> 00:01:22,620
>> ดังนั้นลองมาดูที่บาง
เหล่านี้คำสั่งลินุกซ์

29
00:01:22,620 --> 00:01:26,100
คนแรกที่คุณจะ
อาจจะใช้ค่อนข้างมากคือคำสั่ง ls

30
00:01:26,100 --> 00:01:30,410
นั่นเป็นตัวพิมพ์เล็กลิตรตามด้วย
s พิมพ์เล็กซึ่งเป็นระยะสั้นสำหรับรายชื่อ

31
00:01:30,410 --> 00:01:33,720
และสิ่งที่รายการคำสั่งไม่ได้คือ
จะช่วยให้คุณอ่านข้อมูลของไฟล์ทั้งหมดที่

32
00:01:33,720 --> 00:01:35,670
และโฟลเดอร์ในไดเรกทอรีปัจจุบันของคุณ

33
00:01:35,670 --> 00:01:39,430
ดังนั้นคุณจะเห็นทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้
ได้รับไปจากที่ที่คุณอยู่ในขณะนี้

34
00:01:39,430 --> 00:01:41,545
>> ดังนั้นผมจึงได้เปิดขึ้นที่นี่ CS50 IDE

35
00:01:41,545 --> 00:01:44,540
และฉันจะซูมในใน
ที่สองที่จะทำให้คุณมองใกล้

36
00:01:44,540 --> 00:01:47,240
แต่นี่เป็นภาพกว้าง
ของสิ่งที่ดูเหมือนว่า IDE

37
00:01:47,240 --> 00:01:49,580
ด้านซ้ายคุณจะเห็นเรามี
ต้นไม้ไฟล์ที่คุณอาจ

38
00:01:49,580 --> 00:01:52,663
คุ้นเคยกับการดับเบิลคลิกและ
ไฟล์และโฟลเดอร์และทุกสิ่งที่

39
00:01:52,663 --> 00:01:54,694
เพื่อให้ยังคงมี
ในเครื่อง CS50

40
00:01:54,694 --> 00:01:57,860
ที่เป็นศูนย์กลางในด้านบนเป็นที่ที่คุณอยู่
จะต้องเขียนโค้ดของคุณเมื่อ

41
00:01:57,860 --> 00:01:58,960
คุณคลิกที่ไฟล์

42
00:01:58,960 --> 00:02:00,900
และที่ด้านล่างเรา
มีหน้าต่าง terminal

43
00:02:00,900 --> 00:02:04,040
ซึ่งเป็นที่ที่เราสามารถดำเนินการ
คำสั่งเหล่านี้ขั้ว

44
00:02:04,040 --> 00:02:07,460
>> ฉันจะซูมใน
และตรงไปที่นี่เพียง

45
00:02:07,460 --> 00:02:12,360
แสดงว่าในความเป็นจริงที่ฉันสามารถทำได้
คลิกที่ไฟล์เหล่านี้และโฟลเดอร์

46
00:02:12,360 --> 00:02:17,010
เพื่อให้ชัดเจนที่ฉันกำลังรู้สึกที่ฉันมี
สองโฟลเดอร์ที่เรียกว่า pset0 และ pset1,

47
00:02:17,010 --> 00:02:20,520
และสามไฟล์หนึ่งที่เรียกว่า
สวัสดีหนึ่งเรียกว่า hello.c,

48
00:02:20,520 --> 00:02:22,870
และเป็นหนึ่งในที่เรียกว่า hello.txt

49
00:02:22,870 --> 00:02:27,100
>> ดังนั้นขอย้ายลงไปยังสถานี
หน้าต่างและได้รับการมองใกล้

50
00:02:27,100 --> 00:02:31,010
ดังนั้นเราก็พูดคุยกันอีกครั้งเกี่ยวกับ
ความจริงที่ว่าเรามีสามไฟล์และสอง

51
00:02:31,010 --> 00:02:32,970
โฟลเดอร์ในไดเรกทอรีปัจจุบัน

52
00:02:32,970 --> 00:02:37,080
ถ้าผมพิมพ์คำสั่ง ls อีกครั้งซึ่ง
เป็นคำสั่งเพื่อแสดงรายการ

53
00:02:37,080 --> 00:02:40,870
เนื้อหาของปัจจุบัน
ไดเรกทอรีและจากนั้นผมกด Enter,

54
00:02:40,870 --> 00:02:47,220
มองสิ่งที่ฉันเห็น, สวัสดี hello.c,
hello.txt, pset0 และ pset1

55
00:02:47,220 --> 00:02:49,620
>> pset0 และ pset1 มี
สีฟ้าเพื่อแสดง

56
00:02:49,620 --> 00:02:52,420
เพื่อให้คุณทราบว่าผู้ที่มีไดเรกทอรี
ที่เราสามารถนำทางเข้าไป

57
00:02:52,420 --> 00:02:54,503
และเราจะได้เรียนรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ
เล็กน้อยเกี่ยวกับการที่จะนำทาง

58
00:02:54,503 --> 00:02:56,290
ลงในไดเรกทอรีในนาทีที่

59
00:02:56,290 --> 00:03:00,920
และทุกสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นสีดำ
ถ้าเป็นแฟ้มข้อความหรือแหล่งที่มารหัสที่

60
00:03:00,920 --> 00:03:03,590
แฟ้มและสีเขียวถ้า
มันเป็นแฟ้มที่ปฏิบัติการ

61
00:03:03,590 --> 00:03:06,367
ดังนั้นเห็นได้ชัดว่าผมหมายความว่า
สามารถเรียกใช้โปรแกรมที่เรียกว่าสวัสดี

62
00:03:06,367 --> 00:03:07,950
นั่นคือสิ่งหนึ่งที่มีสีเขียวหมายถึง

63
00:03:07,950 --> 00:03:10,080
แต่โดยทั่วไปการพิมพ์
คำสั่งคำสั่ง ls ได้รับอนุญาตให้

64
00:03:10,080 --> 00:03:13,470
ผมที่จะมองทุกอย่างที่มีอยู่
ในไดเรกทอรีปัจจุบันของฉันซึ่ง

65
00:03:13,470 --> 00:03:17,940
ตรงกับสิ่งที่เราเห็นที่นี่ใน
การแสดงผลกราฟิกของเดียวกัน

66
00:03:17,940 --> 00:03:19,940
คำสั่งต่อไปที่คุณจะ
อาจจะใช้ไม่น้อย

67
00:03:19,940 --> 00:03:24,792
เป็นซีดี, C ตัวพิมพ์เล็ก d พิมพ์เล็ก
ซึ่งสั้นสำหรับเปลี่ยนไดเรกทอรี

68
00:03:24,792 --> 00:03:27,500
นี้ช่วยให้เราทำในสิ่งที่ผมเป็น
พูดคุยเกี่ยวกับที่สองที่ผ่านมาซึ่ง

69
00:03:27,500 --> 00:03:31,150
คือการสำรวจระหว่าง
ไดเรกทอรีที่คำสั่ง

70
00:03:31,150 --> 00:03:33,700
สายเมื่อเทียบกับ
ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์

71
00:03:33,700 --> 00:03:37,250
ดังนั้นหากเราพิมพ์ cd แล้ว
ชื่อของไดเรกทอรีที่

72
00:03:37,250 --> 00:03:40,890
เราจะได้รับลงในไดเรกทอรีที่

73
00:03:40,890 --> 00:03:44,680
>> เช่นกันทราบว่าชื่อ
ของไดเรกทอรีปัจจุบันอยู่เสมอ

74
00:03:44,680 --> 00:03:48,670
จุดและชื่อของไดเรกทอรี
ระดับหนึ่งดังกล่าวข้างต้นที่เรามีตอนนี้

75
00:03:48,670 --> 00:03:54,820
ที่เป็นชื่อของโฟลเดอร์ใน
ซึ่งโฟลเดอร์ของเราคือจุด dot--

76
00:03:54,820 --> 00:03:56,851
หรือในที่ที่โฟลเดอร์ของเราจะเป็นจุดจุด

77
00:03:56,851 --> 00:03:59,350
และถ้าคุณเคยอยากรู้เกี่ยวกับ
ชื่อของไดเรกทอรีของคุณ

78
00:03:59,350 --> 00:04:03,430
คุณสามารถพิมพ์รหัสผ่านซึ่งย่อมาจาก
สำหรับไดเรกทอรีที่ทำงานปัจจุบัน

79
00:04:03,430 --> 00:04:06,827
เราจะดูที่สิ่งเหล่านี้
ตอนนี้โดยมุ่งหน้ากลับไปที่ CS50 IDE

80
00:04:06,827 --> 00:04:08,160
ดังนั้นฉันกลับมาอยู่ในพื้นที่ทำงานของฉันตอนนี้

81
00:04:08,160 --> 00:04:11,930
และฉันจะซูมในอีกครั้งใน
ขั้วเพื่อให้เราสามารถจะดู

82
00:04:11,930 --> 00:04:14,209
ที่ย้ายไปรอบ ๆ ภายในการ IDE

83
00:04:14,209 --> 00:04:16,250
ดังนั้นฉันจะแสดงรายการ
เนื้อหาของไดเรกทอรีของฉัน

84
00:04:16,250 --> 00:04:19,220
อีกครั้งเพียงเพื่อ reground
เราในการที่เรามี

85
00:04:19,220 --> 00:04:21,740
ดังนั้นถ้าผมพิมพ์คำสั่ง ls ซึ่ง
สำหรับรายชื่ออีกครั้ง

86
00:04:21,740 --> 00:04:24,160
ฉันเห็นว่าฉันจะไป pset0 และ pset1

87
00:04:24,160 --> 00:04:26,420
เหล่านี้คือไดเรกทอรี
ฉันจะไปจากที่นี่

88
00:04:26,420 --> 00:04:30,400
ฉันรู้ว่าเพราะ IDE ให้
ฉันเบาะแสพวกเขาด้วยการระบายสีสีฟ้า

89
00:04:30,400 --> 00:04:33,295
>> สมมติว่าผมต้องการที่จะ
ได้รับลงในไดเรกทอรี pset1 ของฉัน

90
00:04:33,295 --> 00:04:35,310
เพราะผมทำงานเกี่ยวกับปัญหาการตั้งค่า 1

91
00:04:35,310 --> 00:04:41,380
ฉันสามารถพิมพ์ cd-- อีกสั้น
เปลี่ยนพื้นที่ directory--, pset1

92
00:04:41,380 --> 00:04:43,334
และถ้าผมกด Enter สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

93
00:04:43,334 --> 00:04:45,000
มันไม่ได้ดูชอบมากที่ได้เกิดขึ้น

94
00:04:45,000 --> 00:04:50,510
แต่ถ้าคุณมองที่พรอมต์ได้ในขณะนี้
บอกว่าผมอยู่ใน ~ / พื้นที่ทำงาน / pset1

95
00:04:50,510 --> 00:04:55,510
ผมเคยเข้าไปสำรวจ pset1
โฟลเดอร์ที่อยู่ในพื้นที่ทำงานของฉัน

96
00:04:55,510 --> 00:05:00,560
>> และถ้าผมพิมพ์คำสั่ง ls ผมเห็นบางส่วน
สิ่งที่แตกต่างกันที่นี่ใช่มั้ย?

97
00:05:00,560 --> 00:05:03,810
นี้จะไม่เหมือนกัน
รายการที่ผมเห็นมาก่อน

98
00:05:03,810 --> 00:05:05,350
ผมเคยเข้าไปสำรวจ pset1

99
00:05:05,350 --> 00:05:08,560
ดังนั้นตอนนี้เมื่อฉันพิมพ์คำสั่ง ls ผม
ได้รับบริบทของสิ่งที่ฉันที่สามารถ

100
00:05:08,560 --> 00:05:12,600
เห็นได้จากที่อยู่ในโฟลเดอร์ pset1

101
00:05:12,600 --> 00:05:16,056
>> ตอนนี้ผมกำลังจะไปพิมพ์ควบคุม
ลิตรที่เพิ่งล้างหน้าจอ

102
00:05:16,056 --> 00:05:18,180
และฉันจะแสดงรายการ
เนื้อหาของไดเรกทอรี

103
00:05:18,180 --> 00:05:18,880
อีกครั้งเพียงเพื่อให้คุณสามารถดู

104
00:05:18,880 --> 00:05:20,730
ฉันแค่อยากจะทำแบบนั้นกับ
ล้างออกบางส่วนของสิ่งที่

105
00:05:20,730 --> 00:05:22,521
ที่คุณเห็นลงมาด้านล่าง
และเพื่อป้องกันการนี​​้

106
00:05:22,521 --> 00:05:24,660
จากไปไกลเกินไปลงมาจากช่วง

107
00:05:24,660 --> 00:05:28,440
>> ตอนนี้ผมพูดก่อนหน้านี้ว่าถ้าผมต้องการ
เพื่อนำทางไปยังไดเรกทอรีปัจจุบัน

108
00:05:28,440 --> 00:05:31,580
ฉันสามารถพิมพ์ cd พื้นที่จุด

109
00:05:31,580 --> 00:05:32,080
กด Enter

110
00:05:32,080 --> 00:05:33,330
มันไม่ได้ทำอะไรใช่มั้ย?

111
00:05:33,330 --> 00:05:35,480
ฉันเปลี่ยนไดเรกทอรี
ไปยังไดเรกทอรีปัจจุบัน

112
00:05:35,480 --> 00:05:37,813
คุณไม่ได้เสมอไป
ความจำเป็นในการหาจุดเดียว

113
00:05:37,813 --> 00:05:39,540
แต่คุณจะเป็นครั้งคราว

114
00:05:39,540 --> 00:05:41,950
>> สมมติว่าผมต้องการ
ที่จะเลื่อนขึ้นระดับหนึ่ง

115
00:05:41,950 --> 00:05:44,450
ฉันต้องการที่จะได้รับกลับไป
ไดเรกทอรีพื้นที่ทำงานของฉัน

116
00:05:44,450 --> 00:05:49,800
ฉันไม่สามารถพิมพ์พื้นที่ทำงานซีดี
ไม่มีไฟล์หรือไดเรกทอรีดังกล่าว

117
00:05:49,800 --> 00:05:52,780
และเหตุผลสำหรับ that--
ถ้าผมพิมพ์คำสั่ง ls หนึ่ง time-- มากขึ้น

118
00:05:52,780 --> 00:05:58,060
คือว่ามีไดเรกทอรีไม่มีที่เรียกว่า
พื้นที่ทำงานภายในของไดเรกทอรี pset1 ของฉัน

119
00:05:58,060 --> 00:06:00,275
ฉันจะล้างของฉัน
หน้าจออีกครั้งกับการควบคุมลิตร

120
00:06:00,275 --> 00:06:02,150
โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่ผมพูด
ก่อนหน้านี้ แต่ที่เรา

121
00:06:02,150 --> 00:06:04,010
สามารถนำทางกลับมาพร้อมกับจุดจุด

122
00:06:04,010 --> 00:06:05,880
นั่นเป็นชื่อของไดเรกทอรีผู้ปกครอง

123
00:06:05,880 --> 00:06:10,727
ดังนั้นถ้าผมพิมพ์ cd พื้นที่จุด
จุดแล้วกด Enter,

124
00:06:10,727 --> 00:06:11,810
ตอนนี้ดูที่สิ่งที่เกิดขึ้น

125
00:06:11,810 --> 00:06:15,250
พร้อมรับคำสั่งของฉันบอกฉันว่าฉัน
กลับมาอยู่ในไดเรกทอรี ~ / พื้นที่ทำงานของฉัน

126
00:06:15,250 --> 00:06:19,360
ผมขยับขึ้นระดับหนึ่ง
ขอบคุณที่จุดจุด

127
00:06:19,360 --> 00:06:23,400
>> ตอนนี้ขอบอกว่าผมใช้
ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ที่ใช้

128
00:06:23,400 --> 00:06:25,440
แต่ไม่จำเป็นต้อง
บอกฉันที่ฉัน

129
00:06:25,440 --> 00:06:28,370
หนึ่งนี้เกิดขึ้นจะบอกเราว่า
ผมอยู่ใน ~ / พื้นที่ทำงานในขณะนี้

130
00:06:28,370 --> 00:06:29,280
สิทธิที่พรอมต์

131
00:06:29,280 --> 00:06:31,940
แต่ผมอาจจะสมบูรณ์
หายไปในระเบียบของโฟลเดอร์ที่

132
00:06:31,940 --> 00:06:34,946
และผมก็มีความคิดที่ผมมีและไม่มี
ความคิดที่ฉันต้องการที่จะได้รับกลับไปที่ใด

133
00:06:34,946 --> 00:06:36,320
มีสองสิ่งที่ฉันสามารถทำได้

134
00:06:36,320 --> 00:06:40,920
>> ครั้งแรกของทั้งหมดที่ฉันสามารถคิด
ออกมาที่ผมโดยการพิมพ์รหัสผ่าน

135
00:06:40,920 --> 00:06:42,720
นั่นเป็นไดเรกทอรีที่ทำงานปัจจุบันของฉัน

136
00:06:42,720 --> 00:06:45,830
และถ้าผมตีใส่มัน
บอกฉันว่าฉันอยู่ที่ไหน

137
00:06:45,830 --> 00:06:49,400
ตอนนี้ / home / อูบุนตูเป็น
ทางยาวในการพูด, หนอน,

138
00:06:49,400 --> 00:06:51,290
ซึ่งเป็นไดเรกทอรีบ้านของคุณ

139
00:06:51,290 --> 00:06:56,540
แต่มันบอกว่าผมอยู่ใน
ที่บ้าน / ที่อูบุนตู / พื้นที่ทำงานหรือ ~ / พื้นที่ทำงาน

140
00:06:56,540 --> 00:07:00,700
>> ฉันจะนำทางไปยัง
ไดเรกทอรี pset1 ของฉันอีกครั้ง

141
00:07:00,700 --> 00:07:02,229
และฉันจะแสดงรายการเนื้อหา

142
00:07:02,229 --> 00:07:04,770
และผมก็เห็นว่าฉันมีอีก
ไดเรกทอรีที่นั่นเรียกว่าพิเศษ

143
00:07:04,770 --> 00:07:09,020
ดังนั้นฉันจะลงไปในแผ่นซีดีพิเศษและ
แล้วฉันจะล้างหน้าจอของฉัน

144
00:07:09,020 --> 00:07:11,540
>> ดังนั้นตอนนี้ผมค่อนข้างห่างไกลในใช่มั้ย?

145
00:07:11,540 --> 00:07:13,680
หากฉันต้องการที่จะกลับ
ไปยังพื้นที่ทำงานได้ทันทีหรือไม่

146
00:07:13,680 --> 00:07:15,138
มีสองสิ่งที่ฉันจะทำคือ

147
00:07:15,138 --> 00:07:18,750
ฉันสามารถพิมพ์ cd, จุด, จุดเฉือนจุด
จุดที่จะเลื่อนขึ้นระดับหนึ่งแล้ว

148
00:07:18,750 --> 00:07:19,640
อีกระดับหนึ่ง

149
00:07:19,640 --> 00:07:21,090
แต่นั่นเป็นชนิดที่น่ารำคาญ

150
00:07:21,090 --> 00:07:24,990
>> ดังนั้นถ้าฉันเคยต้องการที่จะได้รับกลับไป
เพียงไดเรกทอรีบ้านของฉัน, หนอน,

151
00:07:24,990 --> 00:07:27,690
ฉันสามารถพิมพ์ cd กับอะไรหลังจากที่มัน

152
00:07:27,690 --> 00:07:29,224
Cd ใส่

153
00:07:29,224 --> 00:07:30,140
และตอนนี้ผมอยู่ในตัวหนอน

154
00:07:30,140 --> 00:07:34,310
และถ้าผมต้องการที่จะได้รับไปยังพื้นที่ทำงาน
ฉันเพียงแค่สามารถพิมพ์ cd พื้นที่ทำงาน

155
00:07:34,310 --> 00:07:36,770
และนั่นคือวิธีที่คุณทำงาน
เปลี่ยนไดเรกทอรี

156
00:07:36,770 --> 00:07:42,080
ภายใน IDE CS50 หรือลินุกซ์ใด ๆ
ระบบปฏิบัติการที่บรรทัดคำสั่ง

157
00:07:42,080 --> 00:07:42,580
ทั้งหมดขวา

158
00:07:42,580 --> 00:07:45,610
หนึ่งต่อไปที่อาจ
เข้ามามีประโยชน์เป็น mkdir,

159
00:07:45,610 --> 00:07:48,709
ซึ่งเป็นสั้นทำให้ไดเรกทอรี
ถ้าต้องการให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่

160
00:07:48,709 --> 00:07:50,750
ถ้าคุณคุ้นเคยกับ
ระบบปฏิบัติการ GUI ที่

161
00:07:50,750 --> 00:07:51,820
คุณอาจคลิกขวา

162
00:07:51,820 --> 00:07:54,500
และแล้วเมื่อเมนูบริบท
ปรากฏขึ้นให้เลือกโฟลเดอร์ใหม่

163
00:07:54,500 --> 00:07:56,250
นั่นอาจเป็นวิธีการที่
ที่คุณเคยทำมาก่อน

164
00:07:56,250 --> 00:08:00,979
แต่เรายังสามารถสร้าง
ไดเรกทอรีที่บรรทัดคำสั่ง

165
00:08:00,979 --> 00:08:02,020
ดังนั้นเรากลับมาใน IDE

166
00:08:02,020 --> 00:08:08,020
ฉันจะซูมในสถานีและ
รายการเนื้อหาของไดเรกทอรีของฉัน

167
00:08:08,020 --> 00:08:11,882
อีกครั้งเพียงเพื่อให้เรา
กรอบของการอ้างอิง

168
00:08:11,882 --> 00:08:14,340
ขอบอกว่าตอนนี้ฉันได้
เสร็จสิ้นการทำงานกับปัญหาการตั้ง 0

169
00:08:14,340 --> 00:08:15,580
และปัญหาการตั้งค่า 1

170
00:08:15,580 --> 00:08:19,390
ดังนั้นผมจึงต้องการที่จะสร้างไดเรกทอรีใหม่
ในการทำงานกับปัญหาชุดที่ 2

171
00:08:19,390 --> 00:08:20,420
ฉันจะทำอย่างไร

172
00:08:20,420 --> 00:08:24,132
>> ดีอีกครั้งฉันสามารถคลิกขวาใน
ด้านซ้ายมีและเลือกโฟลเดอร์ใหม่

173
00:08:24,132 --> 00:08:25,340
และสร้างไดเรกทอรี pset2

174
00:08:25,340 --> 00:08:26,240
ที่จะทำงานมากเกินไป

175
00:08:26,240 --> 00:08:28,615
แต่แล้วผมก็ทำมันได้ที่
บรรทัดคำสั่งสวยได้อย่างรวดเร็ว

176
00:08:28,615 --> 00:08:35,049
โดยการพิมพ์ mkdir, space-- ฉัน
พิมพ์ลงใน n, but-- pset2 พื้นที่

177
00:08:35,049 --> 00:08:38,659
ถ้าผมกด Enter แล้วฉันรายการ
เนื้อหาของไดเรกทอรีของฉันอีกครั้ง

178
00:08:38,659 --> 00:08:40,710
ผมเห็นว่าดูตอนนี้
ฉันมีโฟลเดอร์ pset2

179
00:08:40,710 --> 00:08:43,110
และผมสามารถนำทางเข้าไป
ว่าการใช้แผ่นซีดีและทำ

180
00:08:43,110 --> 00:08:45,614
การทำงานทั้งหมดที่ฉันต้องทำสำหรับ pset2

181
00:08:45,614 --> 00:08:48,530
บังเอิญผมก็จะปรากฏเหนือ
ที่นี่อย่างรวดเร็วจริงๆกับต้นไม้ไฟล์

182
00:08:48,530 --> 00:08:53,494
และคุณจะเห็นว่ายังอยู่ใน
สำรวจไฟล์กราฟิก

183
00:08:53,494 --> 00:08:56,160
เราจะเห็นว่าไดเรกทอรี pset2
นอกจากนี้ยังได้รับการสร้างขึ้นมี

184
00:08:56,160 --> 00:08:58,537
และผมก็สามารถนำทางไปยังมัน
ใช้ GUI ได้เป็นอย่างดี

185
00:08:58,537 --> 00:09:00,870
ในครั้งต่อไปและนั่นคือ
อาจจะมาในสะดวก

186
00:09:00,870 --> 00:09:03,650
เป็นซีพีซึ่งเป็นระยะสั้นสำหรับการคัดลอก

187
00:09:03,650 --> 00:09:06,960
คัดลอกซึ่งแตกต่างจากคนอื่น ๆ
คำสั่งที่เราเคยเห็นมาก่อน

188
00:09:06,960 --> 00:09:11,800
ใช้เวลาสองข้อโต้แย้งแหล่งที่มาที่
ชื่อของไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอก

189
00:09:11,800 --> 00:09:15,810
และปลายทางที่คุณ
ต้องการคัดลอกไฟล์ไปยัง

190
00:09:15,810 --> 00:09:19,490
มันเป็นเรื่องง่ายสวยที่จะคัดลอก
ไฟล์เพื่อให้ทำเช่นนั้น

191
00:09:19,490 --> 00:09:20,640
>> ดังนั้นเรากลับมาใน IDE

192
00:09:20,640 --> 00:09:24,540
ฉันจะแสดงรายการเนื้อหา
ของไดเรกทอรีปัจจุบันของฉันด้วยคำสั่ง ls

193
00:09:24,540 --> 00:09:28,310
ตอนนี้ขอบอกว่าผมต้องการ
ที่จะทำสำเนาของ hello.txt

194
00:09:28,310 --> 00:09:32,120
อีกครั้งจากต้นไม้ไฟล์บน
ซ้าย, อินเตอร์เฟซแบบกราฟิก

195
00:09:32,120 --> 00:09:35,969
ฉันสามารถคลิกขวาบน hello.txt,
ทำสำเนาวางสำเนา

196
00:09:35,969 --> 00:09:38,260
แต่ผมสามารถทำมันสวยได้อย่างรวดเร็ว
ที่บรรทัดคำสั่งเกินไป

197
00:09:38,260 --> 00:09:42,520
>> สมมติว่าผมต้องการที่จะคัดลอก
hello.txt เพื่อ hi.txt

198
00:09:42,520 --> 00:09:45,850
ฉันสามารถ cp, พื้นที่, hello.txt

199
00:09:45,850 --> 00:09:48,850
นั่นเป็นแฟ้มแหล่งที่มาของฉันเพื่อที่ว่าทำไม
ฉันจะเลือกว่าคนแรก

200
00:09:48,850 --> 00:09:51,058
แล้วฉันต้องการที่จะตั้งชื่อ
แฟ้มปลายทาง, hi.txt

201
00:09:51,058 --> 00:09:53,690

202
00:09:53,690 --> 00:09:54,620
ผมกด Enter

203
00:09:54,620 --> 00:09:57,930
และถ้าฉันรายการเนื้อหาของฉัน
ไดเรกทอรีอีกครั้งมี hi.txt

204
00:09:57,930 --> 00:09:59,220
ฉันทำสำเนาของมัน

205
00:09:59,220 --> 00:10:01,090
และในความเป็นจริงถ้าผมไป
เข้า hi.txt ผมจะทำได้

206
00:10:01,090 --> 00:10:04,030
เห็นว่ามันจะเป็นที่แน่นอน
ซ้ำกันของทุกอย่างที่

207
00:10:04,030 --> 00:10:08,330
มีอยู่ในแฟ้ม hello.txt ของฉัน

208
00:10:08,330 --> 00:10:09,790
>> เพื่อให้เป็นวิธีที่คุณคัดลอกไฟล์

209
00:10:09,790 --> 00:10:12,680
แต่ถ้าคุณต้องการที่จะ
คัดลอกไดเรกทอรีทั้งหมด?

210
00:10:12,680 --> 00:10:16,510
ดังนั้นเป็นครั้งที่สองแล้วลองมาดู
ที่สิ่งที่อยู่ในไดเรกทอรี pset0 ของฉัน

211
00:10:16,510 --> 00:10:23,950
ถ้าฉัน cd pset0 และรายการเนื้อหา
ฉันมีไดเรกทอรีที่เรียกว่าเป็นตัวอย่าง

212
00:10:23,950 --> 00:10:26,252
และไฟล์รอยขีดข่วน, scratch.sb2

213
00:10:26,252 --> 00:10:27,210
ดังนั้นที่ดีที่จะรู้

214
00:10:27,210 --> 00:10:29,800
ดังนั้นขอล้างหน้าจอ,
และฉันจะกลับไป

215
00:10:29,800 --> 00:10:32,870
ไปยังไดเรกทอรีพื้นที่ทำงานของฉันเป็นครั้งที่สอง

216
00:10:32,870 --> 00:10:36,630
>> ขอบอกว่าตอนนี้ผมต้องการที่จะ
ทำสำเนาของไดเรกทอรี pset0 ของฉัน

217
00:10:36,630 --> 00:10:42,940
ฉันไม่สามารถเพียงแค่พูดว่าซีพี pset0
pset3 ตัวอย่างเช่น

218
00:10:42,940 --> 00:10:46,220
คุณจะได้รับข้อความนี้แปลก
ถนัด pset0 ไดเรกทอรี

219
00:10:46,220 --> 00:10:47,439
ทำไมคุณได้รับข้อความที่?

220
00:10:47,439 --> 00:10:49,730
ดีก็ปรากฎว่าเมื่อ
คุณมีไดเรกทอรีที่

221
00:10:49,730 --> 00:10:53,150
มีสิ่งอื่น ๆ ภายในของมัน
คำสั่งซีพีไม่ได้จริงๆ

222
00:10:53,150 --> 00:10:55,590
จำเป็นต้องทราบว่าจะทำอย่างไรกับมัน

223
00:10:55,590 --> 00:10:59,670
>> เราจำเป็นต้องชัดเจน
บอกลินุกซ์, terminal,

224
00:10:59,670 --> 00:11:03,720
ฉันต้องการให้คุณคัดลอก
ไดเรกทอรี pset0 และสำเนา

225
00:11:03,720 --> 00:11:07,530
โฟลเดอร์ที่มีอยู่ภายในทุก
ของมันและทุกไฟล์ที่

226
00:11:07,530 --> 00:11:08,750
ที่มีอยู่ภายในของมัน

227
00:11:08,750 --> 00:11:13,270
ในคำอื่น ๆ ฉันต้องการให้คุณ
ซ้ำลงไปดำน้ำ pset0

228
00:11:13,270 --> 00:11:15,660
และทำสำเนาของทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น

229
00:11:15,660 --> 00:11:25,280
>> ถ้าผมต้องการที่จะทำสิ่งที่ฉันสามารถทำได้
คือ CP-R, สำหรับ recursive, pset0 pset3

230
00:11:25,280 --> 00:11:26,850
กด Enter

231
00:11:26,850 --> 00:11:29,290
ตอนนี้ถ้าฉันรายการ
เนื้อหาของไดเรกทอรีของฉัน

232
00:11:29,290 --> 00:11:32,180
ผมเห็นมี pset3
ไดเรกทอรีที่ผมสามารถทำงานร่วมกับ

233
00:11:32,180 --> 00:11:36,990
และถ้าผมลงในแผ่นซีดี pset3 ในขณะนี้และ
แล้วรายการเนื้อหาดู

234
00:11:36,990 --> 00:11:39,594
มีตัวอย่างและ scratch.sb2 อีกครั้ง

235
00:11:39,594 --> 00:11:40,510
เพื่อให้เป็นเย็นสวย

236
00:11:40,510 --> 00:11:43,819
เพื่อให้เป็นวิธีการที่คุณสามารถคัดลอกทั้ง
ไดเรกทอรีและไม่เพียงไฟล์เดียว

237
00:11:43,819 --> 00:11:45,860
ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะคัดลอก
ไดเรกทอรีเพียงจำ

238
00:11:45,860 --> 00:11:49,830
ที่จะใช้ธง -r เมื่อคุณอยู่
การทำงานร่วมกับคำสั่งที่ซีพี

239
00:11:49,830 --> 00:11:50,330
ทั้งหมดขวา

240
00:11:50,330 --> 00:11:52,320
ดังนั้นผมจึงได้คัดลอกไฟล์ แต่
ฉันได้กระทำมันโดยไม่ได้ตั้งใจ

241
00:11:52,320 --> 00:11:53,695
และตอนนี้ผมต้องการที่จะกำจัดมัน

242
00:11:53,695 --> 00:11:54,850
ฉันจะทำอย่างไร

243
00:11:54,850 --> 00:11:56,830
อีกครั้งถ้าคุณคุ้นเคย
ด้วยอินเตอร์เฟซ GUI ที่

244
00:11:56,830 --> 00:11:58,310
คุณสามารถคลิกขวา
และเพียงแค่เลือกลบ

245
00:11:58,310 --> 00:12:00,630
และมันจะส่งไปยัง
ถังขยะหรือถังรีไซเคิล

246
00:12:00,630 --> 00:12:03,320
แต่ที่บรรทัดคำสั่งเรา
ก็สามารถพิมพ์ RM สำหรับลบ,

247
00:12:03,320 --> 00:12:05,580
แล้วชื่อของ
ไฟล์ที่เราต้องการที่จะกำจัด

248
00:12:05,580 --> 00:12:08,614
>> ตอนนี้เป็น RM ระมัดระวังเป็นอย่างมาก

249
00:12:08,614 --> 00:12:11,280
มันไม่มากสองครั้งที่การตรวจสอบที่
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจริง

250
00:12:11,280 --> 00:12:12,377
ต้องการที่จะลบไฟล์

251
00:12:12,377 --> 00:12:15,460
มันไม่ได้ต้องการที่จะทำผิดพลาดใด ๆ
เพราะไม่มี Recycle Bin ที่นี่

252
00:12:15,460 --> 00:12:17,010
เมื่อเราลบไฟล์มันหายไป

253
00:12:17,010 --> 00:12:18,710
และมีจริงๆวิธีการกู้คืนมันไม่มี

254
00:12:18,710 --> 00:12:20,730
ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องสวย
โปรดใช้ความระมัดระวังและเพื่อ RM

255
00:12:20,730 --> 00:12:23,110
เป็นไปได้ระมัดระวังมากสำหรับเรา

256
00:12:23,110 --> 00:12:27,120
>> ดังนั้นขอให้กลับไปที่การ IDE
และกำจัดไฟล์ที่ hi.txt

257
00:12:27,120 --> 00:12:29,640
ที่ผมสร้างขึ้นนาทีที่ผ่านมาพร้อมสำเนา

258
00:12:29,640 --> 00:12:30,560
ดังนั้นเราจึงอยู่ใน IDE

259
00:12:30,560 --> 00:12:33,180
และฉันรายการเนื้อหาของไดเรกทอรีของฉัน
อีกครั้งเพียงเพื่อให้เรามีบางบริบท

260
00:12:33,180 --> 00:12:36,500
ฉันหมายความว่าคุณสามารถเห็นได้ว่ามี hi.txt,
ที่ฉันสร้างขึ้นเพียงเล็กน้อยในขณะที่ผ่านมา

261
00:12:36,500 --> 00:12:38,196
ตอนนี้ผมต้องการที่จะกำจัดมัน

262
00:12:38,196 --> 00:12:38,820
ฉันต้องทำอย่างไร?

263
00:12:38,820 --> 00:12:39,810
>> อีกครั้งเพียง rm

264
00:12:39,810 --> 00:12:46,220
ดังนั้นผมจึงสามารถพิมพ์ RM hi.txt และกด Enter

265
00:12:46,220 --> 00:12:47,970
และมีความเป็นอยู่ RM
โปรดใช้ความระมัดระวังมากสำหรับเรา

266
00:12:47,970 --> 00:12:50,178
และทำให้แน่ใจว่าเราจริง
ต้องการลบไฟล์นี้

267
00:12:50,178 --> 00:12:52,784
คุณต้องการที่จะลบ
hi.txt ไฟล์ที่ว่างเปล่าปกติ?

268
00:12:52,784 --> 00:12:55,200
นั่นเป็นเช่นเดียวกับการดำเนินงาน
ระบบเช่น Windows หรือ Mac

269
00:12:55,200 --> 00:12:56,310
ที่คุณอาจจะ
คุ้นเคยกับ popping ขึ้น

270
00:12:56,310 --> 00:12:58,770
กล่องที่บอกว่าคุณจริงๆ
แน่ใจว่าคุณต้องการที่จะทำเช่นนี้

271
00:12:58,770 --> 00:13:01,228
>> ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมต้องการที่จะนี้
ดังนั้นฉันจะพิมพ์ yes--

272
00:13:01,228 --> 00:13:04,390
หรือที่จะทำได้ก็เป็นเพียงแค่
พิมพ์ y-- และกด Enter

273
00:13:04,390 --> 00:13:08,620
และถ้าฉันรายการเนื้อหาของฉัน
ไดเรกทอรีอีกครั้ง hi.txt จะหายไป

274
00:13:08,620 --> 00:13:10,000
ไม่เลวใช่มั้ย?

275
00:13:10,000 --> 00:13:12,410
ลองกด L ควบคุมเพียง
เพื่อกำจัดทุกสิ่งนี้

276
00:13:12,410 --> 00:13:14,900
และได้รับกลับมาที่เรา
ด้านบนของหน้าจอ

277
00:13:14,900 --> 00:13:18,520
>> ขณะนี้มีวิธีการ
ลัดวงจร RM เพื่อ

278
00:13:18,520 --> 00:13:20,090
ว่ามันไม่ได้ขอให้เราคำถามที่

279
00:13:20,090 --> 00:13:22,060
จริงๆเรารู้ว่าเราต้องการ
เพื่อกำจัดไฟล์ที่

280
00:13:22,060 --> 00:13:23,490
และเราไม่ได้ต้องการ
ที่จะถามคำถาม

281
00:13:23,490 --> 00:13:24,720
เราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร?

282
00:13:24,720 --> 00:13:27,180
ดีที่เราสามารถระบุ
ธงพิเศษเช่นเดียวกับเรา

283
00:13:27,180 --> 00:13:30,400
ทำกับซีพีที่เรา
สามารถเพิ่มธง -r,

284
00:13:30,400 --> 00:13:32,800
คัดลอกซ้ำในไดเรกทอรี

285
00:13:32,800 --> 00:13:35,630
มีธงของผู้อื่น
สำหรับ RM ซึ่งเป็น -f,

286
00:13:35,630 --> 00:13:39,470
ซึ่งก็คือการบังคับ RM เพื่อทำตรง
สิ่งที่เรากำลังบอกให้ทำ

287
00:13:39,470 --> 00:13:44,610
>> ดังนั้นขอบอกว่าตอนนี้ผมต้องการ
เพื่อกำจัดไฟล์ hello.txt ของฉัน

288
00:13:44,610 --> 00:13:46,490
ฉันไม่ต้องการที่หนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

289
00:13:46,490 --> 00:13:47,370
สิ่งที่ฉันจะทำอย่างไร

290
00:13:47,370 --> 00:13:54,710
ดีฉันสามารถ rm -f hello.txt

291
00:13:54,710 --> 00:13:57,530
อะไรที่คุณคิดว่าเป็น
จะเกิดขึ้นที่นี่?

292
00:13:57,530 --> 00:13:58,030
มันหายไป

293
00:13:58,030 --> 00:13:59,363
ไม่ได้ถามคำถาม

294
00:13:59,363 --> 00:14:03,600
และในความเป็นจริงถ้าฉันรายการเนื้อหา
ไดเรกทอรีของฉันอีกครั้งก็หายไป

295
00:14:03,600 --> 00:14:05,750
มีการยกเลิกไม่ได้ที่นี่

296
00:14:05,750 --> 00:14:09,554
hello.txt จะหายไปและผมก็ไม่ได้
ถามถ้าผมต้องการที่จะลบมัน

297
00:14:09,554 --> 00:14:11,595
ถ้าฉันต้องการที่จะกำจัด
ของไดเรกทอรีทั้งหมด?

298
00:14:11,595 --> 00:14:14,180

299
00:14:14,180 --> 00:14:17,039
วิธีที่คุณทำคือ
คล้ายกันมากในการคัดลอก

300
00:14:17,039 --> 00:14:19,080
หากคุณต้องการที่จะลบ
ไดเรกทอรีคุณไม่เพียงแค่

301
00:14:19,080 --> 00:14:22,121
ต้องการลบไดเรกทอรีที่คุณต้องการ
ลบทุกอย่างภายในของมัน

302
00:14:22,121 --> 00:14:26,250
และเพื่อให้คุณใช้ -r เพื่อ
ซ้ำลบไดเรกทอรี

303
00:14:26,250 --> 00:14:28,600
>> ดังนั้นขอ rm -r pset2

304
00:14:28,600 --> 00:14:31,870
ฉันไม่ได้ทำงานจริงใน pset2,
ดังนั้นผมจึงสามารถกำจัดไดเรกทอรีที่

305
00:14:31,870 --> 00:14:33,040
ผมกด Enter

306
00:14:33,040 --> 00:14:35,050
ฉันต้องการที่จะลบ
ไดเรกทอรี pset2?

307
00:14:35,050 --> 00:14:37,160
ใช่ฉันทำ.

308
00:14:37,160 --> 00:14:41,150
และถ้าฉันรายการเนื้อหาของ
ไดเรกทอรีของฉันอีกครั้งก็หายไป

309
00:14:41,150 --> 00:14:41,650
ทั้งหมดใช่มั้ย?

310
00:14:41,650 --> 00:14:43,739
>> หนึ่งในรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมายในรูปแบบนี้

311
00:14:43,739 --> 00:14:46,280
ดังนั้นผมจะล้างหน้าจออีกครั้ง
ใส่ทุกอย่างที่อยู่ด้านบน

312
00:14:46,280 --> 00:14:47,420
ตีสั่ง ls

313
00:14:47,420 --> 00:14:49,890
ตอนนี้ผมต้องการที่จะกำจัด
ไดเรกทอรี pset3 ของฉัน

314
00:14:49,890 --> 00:14:52,810
และผมรู้ว่าผมต้องการที่จะ
กำจัดไดเรกทอรี pset3 ของฉัน

315
00:14:52,810 --> 00:15:00,120
ฉันสามารถซ้ำและกวาดต้อน
ลบไดเรกทอรี pset3 ของฉัน

316
00:15:00,120 --> 00:15:03,900
>> ตอนนี้คุณกำลังจะเป็นจริง
ระวังเมื่อคุณกำลังใช้ RM -rf

317
00:15:03,900 --> 00:15:06,784
ในขณะที่คุณเขียนโปรแกรมมากขึ้นก็จะ
สิ่งที่คุณทำอย่างรวดเร็วจริงๆ

318
00:15:06,784 --> 00:15:08,200
และในความเป็นจริงที่ฉันทำมันตลอดเวลา

319
00:15:08,200 --> 00:15:10,380
แต่ก็สามารถนำไปสู่​​บาง
ผลร้าย

320
00:15:10,380 --> 00:15:12,340
ถ้าคุณตั้งใจ
ลบสิ่งที่ผิด

321
00:15:12,340 --> 00:15:15,089
ดังนั้นผมจึงอยากให้คุณทราบว่า
นี้เป็นตัวเลือกที่มีให้คุณ

322
00:15:15,089 --> 00:15:17,220
แต่ใช้เท่าที่จำเป็น
และใช้ด้วยความระมัดระวัง

323
00:15:17,220 --> 00:15:20,910
>> ฉันรู้สำหรับข้อเท็จจริงฉันไม่ได้ทำงาน
เกี่ยวกับปัญหาของฉันตั้ง 3 อีกต่อไปดังนั้นฉัน

324
00:15:20,910 --> 00:15:22,550
จะได้รับการกำจัดของทุกไฟล์เหล่านั้น

325
00:15:22,550 --> 00:15:26,420
และฉันรู้ว่าฉันไม่ต้องการที่จะถาม
ทุกครั้งเดียวถ้าผมต้องการที่จะลบ

326
00:15:26,420 --> 00:15:30,640
ไฟล์ดังนั้นฉันจะ rm -rf pset3

327
00:15:30,640 --> 00:15:32,640
ไม่ได้ถามฉันว่าฉัน
ต้องการที่จะกำจัดมัน

328
00:15:32,640 --> 00:15:33,840
ฉันตีสั่ง ls

329
00:15:33,840 --> 00:15:35,680
pset3 จะหายไป

330
00:15:35,680 --> 00:15:39,730
เพื่อให้เป็นรูปแบบทั้งหมดที่คุณ
สามารถใช้ในการกำจัดไฟล์ที่มี RM

331
00:15:39,730 --> 00:15:43,620
>> คำสั่งบรรทัดคำสั่งที่ผ่านมาว่าเป็น
จะมีประโยชน์สำหรับคุณสวย

332
00:15:43,620 --> 00:15:46,391
เป็น mv ซึ่งเป็นระยะสั้นสำหรับการย้าย

333
00:15:46,391 --> 00:15:48,960
ย้ายเป็นพื้นเทียบเท่ากับการเปลี่ยนชื่อ

334
00:15:48,960 --> 00:15:53,870
จะย้ายไฟล์จากสถานที่หนึ่งไปยัง
อีกแหล่งที่มาไปยังปลายทาง

335
00:15:53,870 --> 00:15:59,400
ลองมาดูที่ใช้อาจจะย้าย
จะมีประโยชน์ที่หน้าต่าง terminal

336
00:15:59,400 --> 00:16:02,070
>> ดังนั้นฉันใน pset1 ของฉัน
ไดเรกทอรีและฉันได้สังเกตเห็น

337
00:16:02,070 --> 00:16:03,860
สิ่งที่ได้ไปผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ

338
00:16:03,860 --> 00:16:08,620
ผมทำงานเกี่ยวกับปัญหาโลภของฉัน
แต่ผมตั้งใจตั้งชื่อมัน GReddy

339
00:16:08,620 --> 00:16:11,380
ดังนั้นเมื่อผมพยายามเรียกใช้ผ่าน
check50 ก็ไม่ได้ทำงานจริงๆ

340
00:16:11,380 --> 00:16:12,630
ฉันจะมีสองตัวเลือก

341
00:16:12,630 --> 00:16:16,220
เราสามารถทำในสิ่งที่เราเคยทำมาก่อน
ซึ่งก็คือการทำสำเนาของไฟล์

342
00:16:16,220 --> 00:16:23,960
ฉันสามารถคัดลอก greddy.c
เพื่อ greedy.c ใช่มั้ย?

343
00:16:23,960 --> 00:16:25,580
กด Enter

344
00:16:25,580 --> 00:16:28,180
ผมเห็นว่าทั้งสองไฟล์ที่มี

345
00:16:28,180 --> 00:16:36,337
แล้วฉันจะ RM,
จะลบ greddy.c

346
00:16:36,337 --> 00:16:37,170
ที่ได้รับการกำจัดมัน

347
00:16:37,170 --> 00:16:40,920
เพื่อที่จะทำงานหลังจากที่ผมยืนยัน
ที่ผมอยากจะกำจัดมัน

348
00:16:40,920 --> 00:16:44,770
และผมก็มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปลี่ยนชื่อ greddy.c เพื่อ greedy.c

349
00:16:44,770 --> 00:16:48,460
ผมคัดลอกมันแล้ว
ลบออกเดิม

350
00:16:48,460 --> 00:16:50,170
>> แต่นั่นเป็นกระบวนการหลายขั้นตอน

351
00:16:50,170 --> 00:16:51,670
และแน่นอนว่ามีวิธีที่ดีกว่า

352
00:16:51,670 --> 00:16:52,420
ในความเป็นจริงมี

353
00:16:52,420 --> 00:16:55,810
ดังนั้นขอตีควบคุมลิตร
เพียงเพื่อนำกลับมานี้ขึ้น

354
00:16:55,810 --> 00:16:58,680
และรายการเนื้อหา
ไดเรกทอรีของฉันอีกครั้ง

355
00:16:58,680 --> 00:17:00,350
>> ดังนั้นสมมติว่าโอ้ฉันทำผิดพลาด

356
00:17:00,350 --> 00:17:03,470
ที่จริงผมไม่อยาก
ที่จะเรียก greddy.c แฟ้มที่

357
00:17:03,470 --> 00:17:11,369
ในก้มถลาลงที่ฉันสามารถพิมพ์
ย้ายไป greddy.c greedy.c

358
00:17:11,369 --> 00:17:12,470
กด Enter

359
00:17:12,470 --> 00:17:15,210
และตอนนี้ฉันไม่ได้มี
การคัดลอกและลบมัน

360
00:17:15,210 --> 00:17:16,880
ฉันก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อ

361
00:17:16,880 --> 00:17:18,710
ช้อปปิ้งแบบครบวงจร

362
00:17:18,710 --> 00:17:21,160
>> ขณะนี้มีจำนวนมากอื่น ๆ
สาธารณูปโภคบรรทัดคำสั่งขั้นพื้นฐาน

363
00:17:21,160 --> 00:17:22,640
ที่คุณสามารถใช้กับ
บรรทัดคำสั่งลินุกซ์

364
00:17:22,640 --> 00:17:24,990
และเราจะพูดคุยมาก
ของพวกเขาในอนาคตใน CS50

365
00:17:24,990 --> 00:17:27,948
แต่ตอนนี้แค่เท้าของคุณ
เปียกด้วยการทำงานร่วมกับสถานีนี้

366
00:17:27,948 --> 00:17:30,540
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ห้าคำสั่ง
ควรจะได้รับคุณสวยไกล

367
00:17:30,540 --> 00:17:34,990
ในการนำไปรอบ ๆ และ
การทำงานกับไฟล์ใน IDE ของคุณ

368
00:17:34,990 --> 00:17:37,770
หรือในสิ่งที่ Linux-based
ระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้

369
00:17:37,770 --> 00:17:40,580
>> ถ้าคุณอยากรู้และคุณต้องการ
มองไปข้างหน้านิด ๆ หน่อย ๆ ที่บางส่วน

370
00:17:40,580 --> 00:17:43,420
คำสั่งบรรทัดคำสั่ง
เราจะใช้ในอนาคต

371
00:17:43,420 --> 00:17:46,930
นี่คือรายการของทั้งคู่เป็น
ของคนทั่วไปมากขึ้น

372
00:17:46,930 --> 00:17:47,820
ฉันลอยด์ดั๊ก

373
00:17:47,820 --> 00:17:49,860
นี่คือ CS50

374
00:17:49,860 --> 00:17:52,598