1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
1
00:00:00,000 --> 00:00:03,360
>> [ಸಂಗೀತ]

2
00:00:03,360 --> 00:00:04,522

3
00:00:04,522 --> 00:00:06,730
ಡೌಗ್ LLOYD: ಸರಿ,
ಬಬಲ್ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮಾವಳಿ

4
00:00:06,730 --> 00:00:08,730
ನೀವು ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಬಳಸಿ.

5
00:00:08,730 --> 00:00:10,850
ನ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಗಮನಿಸೋಣ.

6
00:00:10,850 --> 00:00:13,240
>> ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ
ಬಬಲ್ ರೀತಿಯ ಇದು.

7
00:00:13,240 --> 00:00:17,340
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಿಸಲು ಬಯಸುವ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು,

8
00:00:17,340 --> 00:00:20,340
ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಎಡಕ್ಕೆ, ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು.

9
00:00:20,340 --> 00:00:23,256
ನಾವು ಕಡಿಮೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು

10
00:00:23,256 --> 00:00:24,970
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು.

11
00:00:24,970 --> 00:00:26,130
>> ನಾವು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

12
00:00:26,130 --> 00:00:28,040
ಸರಿ ಸೂಡೊಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ,
ನಾವು ಹೊರಡೋಣ ಹೇಳಬಹುದು

13
00:00:28,040 --> 00:00:30,320
ಒಂದು ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ ಸೆಟ್.

14
00:00:30,320 --> 00:00:32,570
ನಾವು ಎರಡನೇ ಆ ಏಕೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

15
00:00:32,570 --> 00:00:36,090
ನಂತರ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು
ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ 0 ವರೆಗೂ,

16
00:00:36,090 --> 00:00:39,910
ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವ ತನಕ.

17
00:00:39,910 --> 00:00:43,170
>> ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ ಮರುಹೊಂದಿಸಿ
0 ಈಗಾಗಲೇ 0 ಅಲ್ಲ.

18
00:00:43,170 --> 00:00:46,420
ನಂತರ ಪ್ರತಿ ನೋಡಲು
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಜೋಡಿ.

19
00:00:46,420 --> 00:00:49,550
ಆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದ್ದರೆ
ಅಲ್ಲ ಸಲುವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್,

20
00:00:49,550 --> 00:00:51,620
ಮತ್ತು ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ 1 ಸೇರಿಸಿ.

21
00:00:51,620 --> 00:00:53,870
ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್
ಈ ನೀವು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವುದು ಮೊದಲು,

22
00:00:53,870 --> 00:00:57,471
ಈ ಕಡಿಮೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ಗಮನಕ್ಕೆ
ಎಡಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು

23
00:00:57,471 --> 00:01:00,720
ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯದ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಏನು,

24
00:01:00,720 --> 00:01:03,940
ಆ ಗುಂಪುಗಳು ಸರಿಸಿ
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು.

25
00:01:03,940 --> 00:01:07,035
ನ ಹೇಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವುದು ಅವಕಾಶ
ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಲು ಇರಬಹುದು

26
00:01:07,035 --> 00:01:10,504
ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ
ಈ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳು.

27
00:01:10,504 --> 00:01:13,420
ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ದ ಸರಣಿ
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

28
00:01:13,420 --> 00:01:14,840
ಕೆಂಪು ವಾಸವಾಗಿರುವ.

29
00:01:14,840 --> 00:01:17,970
ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ ಸೆಟ್
ಒಂದು nonzero ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ.

30
00:01:17,970 --> 00:01:20,610
ನಾನು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ
ನಕಾರಾತ್ಮಕ 1 ಹೊಂದಿವೆ ಇದು 0 ಅಲ್ಲ.

31
00:01:20,610 --> 00:01:23,840
ನಾವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಬಯಸುವ
ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ ರವರೆಗೆ 0.

32
00:01:23,840 --> 00:01:26,540
ನನ್ನ ಸ್ವಾಪ್ ಸೆಟ್ ಕಂಡಿತ್ತು
ಕೆಲವು ಅಲ್ಲದ ಶೂನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್,

33
00:01:26,540 --> 00:01:29,400
ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ 0 ಎಂದು.

34
00:01:29,400 --> 00:01:31,610
ನಾವು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ
ಕ್ರಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

35
00:01:31,610 --> 00:01:33,610
ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ, ಕ್ರಮಗಳನ್ನು are--
ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ ಮರುಹೊಂದಿಸಲು

36
00:01:33,610 --> 00:01:37,900
0 ಗೆ, ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಕದ ನೋಡಲು
ಜೋಡಿ, ಮತ್ತು ಅವರು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವೇಳೆ,

37
00:01:37,900 --> 00:01:40,514
ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್, ಮತ್ತು 1 ಸೇರಿಸಿ
ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್.

38
00:01:40,514 --> 00:01:41,680
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

39
00:01:41,680 --> 00:01:44,430
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲ ವಿಷಯ
ನಾವು, 0 ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ ಸೆಟ್

40
00:01:44,430 --> 00:01:46,660
ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಆರಂಭಿಸಲು
ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಕದ ಜೋಡಿ.

41
00:01:46,660 --> 00:01:49,140
>> ನಾವು ಮೊದಲ 5 ಮತ್ತು 2 ನೋಡುವ ಆರಂಭಿಸಲು.

42
00:01:49,140 --> 00:01:52,410
ನಾವು ಅವರು ಔಟ್ ಎಂದು ನೋಡಿ
ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್.

43
00:01:52,410 --> 00:01:53,830
ಮತ್ತು ನಾವು ವಿನಿಮಯ ಕೌಂಟರ್ 1 ಸೇರಿಸಿ.

44
00:01:53,830 --> 00:01:57,860
ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ 1,
ಮತ್ತು 2 ಮತ್ತು 5 ಹಾಲಿಗಾಗಿ.

45
00:01:57,860 --> 00:01:59,370
ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

46
00:01:59,370 --> 00:02:03,540
>> ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಕ್ಕದ ಜೋಡಿ ನೋಡಲು,
5 ಮತ್ತು ಅವರು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 1 ಹೊಂದಿವೆ,

47
00:02:03,540 --> 00:02:06,960
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಆಡ್
ಸ್ವಾಪ್ ಪ್ರತಿ 1.

48
00:02:06,960 --> 00:02:08,900
ನಂತರ ನಾವು 5 ಮತ್ತು 3 ನೋಡಲು.

49
00:02:08,900 --> 00:02:13,830
ಅವರು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಿನಿಮಯ
ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ 1 ಸೇರಿಸಿ.

50
00:02:13,830 --> 00:02:15,550
ನಂತರ ನಾವು 5 ಮತ್ತು 6 ನೋಡಲು.

51
00:02:15,550 --> 00:02:18,630
ಅವರು ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲ
ಏನು ಈ ಬಾರಿ ವಿನಿಮಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

52
00:02:18,630 --> 00:02:20,250
ನಂತರ ನಾವು 6 ಮತ್ತು 4 ನೋಡಲು.

53
00:02:20,250 --> 00:02:24,920
ಅವರು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಿನಿಮಯ
ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ 1 ಸೇರಿಸಿ.

54
00:02:24,920 --> 00:02:26,230
>> ಈಗ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

55
00:02:26,230 --> 00:02:29,514
ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 6 ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಬಂದಿದೆ.

56
00:02:29,514 --> 00:02:32,180
ಆಯ್ಕೆ ರೀತಿಯ ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಬಂದಿದೆ
ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ತಿಂದರು

57
00:02:32,180 --> 00:02:35,290
ನಾವು ಚಲಿಸುವ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳು

58
00:02:35,290 --> 00:02:39,640
ನಿಂದ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಸರಣಿ
ದೊಡ್ಡ ಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ.

59
00:02:39,640 --> 00:02:43,200
ಬಬಲ್ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇಂತಹ
ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನಂತರ

60
00:02:43,200 --> 00:02:46,720
ನಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀನು
ಬಲದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಸರಣಿ

61
00:02:46,720 --> 00:02:49,100
ಚಿಕ್ಕ, ದೊಡ್ಡ ಎಡಕ್ಕೆ.

62
00:02:49,100 --> 00:02:53,840
ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 6, bubbled ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.

63
00:02:53,840 --> 00:02:56,165
>> ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಘೋಷಿಸಬಹುದು
ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ,

64
00:02:56,165 --> 00:02:59,130
ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ iterations--
ರಚನೆಯ ಪರ್ಯಂತ ಮತ್ತೆ

65
00:02:59,130 --> 00:03:01,280
ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 6 ಪರಿಗಣಿಸಲು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

66
00:03:01,280 --> 00:03:03,850
ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಆಯ್ದ ಅಂಶಗಳನ್ನು

67
00:03:03,850 --> 00:03:06,299
ನಾವು ಪಕ್ಕದ ಜೋಡಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ.

68
00:03:06,299 --> 00:03:08,340
ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ
ಬಬಲ್ ರೀತಿಯ ಹಾದು.

69
00:03:08,340 --> 00:03:11,941
ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ,
ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ 0 ರವರೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

70
00:03:11,941 --> 00:03:13,690
ಸರಿ ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್
4, ನಾವು ನೀನು

71
00:03:13,690 --> 00:03:15,410
ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.

72
00:03:15,410 --> 00:03:19,180
>> ನಾವು ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ನೀನು
0, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಕದ ಜೋಡಿ ನೋಡಲು.

73
00:03:19,180 --> 00:03:21,890
ನಾವು ಅವರು ಆರ್ 1 ಹೊಂದಿವೆ 2 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಮತ್ತು
ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಔಟ್, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್

74
00:03:21,890 --> 00:03:23,620
ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ 1 ಸೇರಿಸಿ.

75
00:03:23,620 --> 00:03:25,490
2 ಮತ್ತು 3, ಅವರು ಸಲುವಾಗಿ ಆರ್.

76
00:03:25,490 --> 00:03:27,060
ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

77
00:03:27,060 --> 00:03:28,420
3 ಮತ್ತು 5 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ.

78
00:03:28,420 --> 00:03:30,150
ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

79
00:03:30,150 --> 00:03:32,515
>> 5 ಮತ್ತು 4, ಅವರು ಔಟ್
ಆದೇಶವನ್ನು, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು

80
00:03:32,515 --> 00:03:35,130
ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಸ್ವಾಪ್ ಪ್ರತಿ 1.

81
00:03:35,130 --> 00:03:38,880
ಈಗ ನಾವು, 5 ಹೋದರು ಬಂದಿದೆ
ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶ

82
00:03:38,880 --> 00:03:40,920
ಆಯ್ದ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ.

83
00:03:40,920 --> 00:03:44,360
ನಾವು ಈಗ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು
ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಭಾಗ.

84
00:03:44,360 --> 00:03:47,180
>> ಈಗ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಹೇಳಬಹುದು,

85
00:03:47,180 --> 00:03:50,130
, ನಾನು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಎಂದು
ಇದೀಗ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

86
00:03:50,130 --> 00:03:51,820
ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

87
00:03:51,820 --> 00:03:54,359
ನಾವು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ
ಎಂದು ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ.

88
00:03:54,359 --> 00:03:56,900
ಆದರೆ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಪ್ ಆಗಿದೆ
ಕೌಂಟರ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಶೇಷವೇನು.

89
00:03:56,900 --> 00:03:59,060
>> ನಾವು ಪಾಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ.

90
00:03:59,060 --> 00:04:00,357
ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ 2.

91
00:04:00,357 --> 00:04:02,190
ನಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವಂತೆ ನೀನು
ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

92
00:04:02,190 --> 00:04:04,290
ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ 0 ರವರೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

93
00:04:04,290 --> 00:04:05,550
0 ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು.

94
00:04:05,550 --> 00:04:06,820
ನಾವು ಮರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

95
00:04:06,820 --> 00:04:09,810
>> ಈಗ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಕದ ಜೋಡಿ ನೋಡಲು.

96
00:04:09,810 --> 00:04:11,880
ಆ ಸಲುವಾಗಿ 1 ಮತ್ತು 2.

97
00:04:11,880 --> 00:04:13,590
2 ಮತ್ತು 3 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ.

98
00:04:13,590 --> 00:04:15,010
3 ಮತ್ತು 4 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ.

99
00:04:15,010 --> 00:04:19,250
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಗಮನಕ್ಕೆ
ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಕದ ಜೋಡಿ ನೋಡಿ,

100
00:04:19,250 --> 00:04:22,530
ಆದರೆ ಸ್ವಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ನೂ 0.

101
00:04:22,530 --> 00:04:25,520
>> ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು, ಅವರು ನಂತರ

102
00:04:25,520 --> 00:04:28,340
ಮೂಲಕ ಸಲುವಾಗಿ ಇರಬೇಕು
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ.

103
00:04:28,340 --> 00:04:32,000
ಆದ್ದರಿಂದ ರೀತಿಯ ದಕ್ಷತೆ,
ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ,

104
00:04:32,000 --> 00:04:35,560
ನಾವು ಈಗ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಇದೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

105
00:04:35,560 --> 00:04:38,160
ನಾವು ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು
ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಹೊಂದಿವೆ.

106
00:04:38,160 --> 00:04:40,380
ಎಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ.

107
00:04:40,380 --> 00:04:43,260
>> ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಬಲ್ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ?

108
00:04:43,260 --> 00:04:46,240
ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ,

109
00:04:46,240 --> 00:04:49,870
ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಗುಳ್ಳೆ ಹೊಂದಿವೆ
ದೊಡ್ಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ

110
00:04:49,870 --> 00:04:51,780
ರಚನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.

111
00:04:51,780 --> 00:04:55,350
ಮತ್ತು ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ
ಬಬಲ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮರಳಿ

112
00:04:55,350 --> 00:04:57,050
ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ,.

113
00:04:57,050 --> 00:05:01,950
ಆದ್ದರಿಂದ N ಅಂಶಗಳ ಪ್ರತಿ ತಳ್ಳಬೇಕು
ಇತರ N ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ.

114
00:05:01,950 --> 00:05:04,102
ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

115
00:05:04,102 --> 00:05:05,810
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೂ, ಈ

116
00:05:05,810 --> 00:05:07,880
ಆಯ್ಕೆ ರೀತಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ.

117
00:05:07,880 --> 00:05:10,040
ಸರಣಿ ಈಗಾಗಲೇ
ನಾವು ಹೋದಾಗ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ.

118
00:05:10,040 --> 00:05:12,550
ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲು ಹೊಂದಿಲ್ಲ
ಮೊದಲ ಪಾಸ್ ಮೇಲೆ ವಿನಿಮಯ.

119
00:05:12,550 --> 00:05:14,940
ನಾವು ನೋಡಲು ಹೊಂದಿರಬಹುದು
ಕಡಿಮೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಬಲ?

120
00:05:14,940 --> 00:05:18,580
ನಾವು ಈ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಇಲ್ಲ
ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು.

121
00:05:18,580 --> 00:05:19,540
>> ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು?

122
00:05:19,540 --> 00:05:22,390
ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಬಲ್ ರೀತಿಯ ಫಾರ್, ಮತ್ತು ಏನು

123
00:05:22,390 --> 00:05:25,330
ಬಬಲ್ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ?

124
00:05:25,330 --> 00:05:27,770
ಈ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?

125
00:05:27,770 --> 00:05:32,420
ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರಳಿ ಹೊಂದಿವೆ
ಎಲ್ಲಾ N ಅಂಶಗಳನ್ನು N ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ.

126
00:05:32,420 --> 00:05:34,220
ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ n ಇದೆ.

127
00:05:34,220 --> 00:05:36,550
>> ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇಳೆ
ಪ್ರತಿಗಳ ಆದರೂ, ನೀವು ಮಾತ್ರ

128
00:05:36,550 --> 00:05:38,580
ಪ್ರತಿ ನೋಡಲು ಹೊಂದಿವೆ
ಒಮ್ಮೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು.

129
00:05:38,580 --> 00:05:42,670
ಮತ್ತು ಸ್ವಾಪ್ ಪ್ರತಿ ಈಗಲೂ 0 ವೇಳೆ,
ಈ ರಚನೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಹೇಳಬಹುದು.

130
00:05:42,670 --> 00:05:45,780
ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ
ಆಯ್ಕೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಉತ್ತಮ

131
00:05:45,780 --> 00:05:49,230
sort-- ಇದು n ನ ಒಮೆಗಾ.

132
00:05:49,230 --> 00:05:50,270
>> ನಾನು ಡೌಗ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಮನುಷ್ಯ.

133
00:05:50,270 --> 00:05:52,140
ಈ CS50 ಹೊಂದಿದೆ.

134
00:05:52,140 --> 00:05:54,382