1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
1
00:00:00,000 --> 00:00:03,360
>> [இசை]

2
00:00:03,360 --> 00:00:04,522

3
00:00:04,522 --> 00:00:06,730
டக் LLOYD: சரி,
குமிழி வரிசையாக்கம் ஒரு வழிமுறையாகும்

4
00:00:06,730 --> 00:00:08,730
நீங்கள் கூறுகளை ஒரு தொகுப்பு வரிசைப்படுத்த பயன்படுத்த முடியும்.

5
00:00:08,730 --> 00:00:10,850
அது வேலை எப்படி ஒரு பார்க்கலாம்.

6
00:00:10,850 --> 00:00:13,240
>> எனவே அடிப்படை யோசனை பின்னால்
குமிழி வரிசையாக்கம் இது.

7
00:00:13,240 --> 00:00:17,340
நாம் பொதுவாக அதிக நகர்த்த வேண்டும்
பொதுவாக வலது மதிப்பு உறுப்புகள்,

8
00:00:17,340 --> 00:00:20,340
பொதுவாக மதிப்பு உறுப்புகள் குறைக்க
இடது, நாம் எதிர்பார்ப்பதை போல.

9
00:00:20,340 --> 00:00:23,256
நாம் குறைந்த விஷயங்கள் இருக்க வேண்டும்
தொடக்கத்தில், மற்றும் அதிக விஷயங்களை

10
00:00:23,256 --> 00:00:24,970
இறுதியில் இருக்க.

11
00:00:24,970 --> 00:00:26,130
>> இதை நாம் எப்படி செய்ய வேண்டும்?

12
00:00:26,130 --> 00:00:28,040
சரி சூடோகுறியீடு குறியீடு,
நம்மால் சொல்ல முடியும்,

13
00:00:28,040 --> 00:00:30,320
ஒரு அல்லாத பூஜ்ஜியம் மதிப்பை ஒரு மாற்று எதிர் அமைக்க.

14
00:00:30,320 --> 00:00:32,570
நாம் ஒரு இரண்டாவது அதை செய்ய ஏன் நாம் பார்க்க வேண்டும்.

15
00:00:32,570 --> 00:00:36,090
பின்னர் நாம் பின்வரும் மீண்டும்
இடமாற்று கவுண்டர் 0 வரை செயல்முறை,

16
00:00:36,090 --> 00:00:39,910
அல்லது நாம் எந்த பரிமாற்றங்கள் வரை.

17
00:00:39,910 --> 00:00:43,170
>> இடமாற்று எதிர் மீட்டமை
0 அது ஏற்கனவே 0, இல்லை என்றால்.

18
00:00:43,170 --> 00:00:46,420
பின்னர் ஒவ்வொரு பார்க்க
கூறுகள் அடுத்தடுத்த ஜோடி.

19
00:00:46,420 --> 00:00:49,550
அந்த இரண்டு கூறுகள் இருந்தால்
இல்லை பொருட்டு, அவர்களை இடமாற்றம்,

20
00:00:49,550 --> 00:00:51,620
மற்றும் இடமாற்று எதிர் 1 சேர்க்க.

21
00:00:51,620 --> 00:00:53,870
நீங்கள் நினைத்துக்கொண்டு
நீங்கள் அதை கற்பனை முன்,

22
00:00:53,870 --> 00:00:57,471
இந்த குறைந்த நகர்த்த வேண்டும் என்று கவனிக்க
இடது மதிப்பு உறுப்புகள்

23
00:00:57,471 --> 00:01:00,720
மற்றும் உயர், வலது உறுப்புகள் மதிப்பு
திறம்பட நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்து,

24
00:01:00,720 --> 00:01:03,940
அந்த குழுக்கள் நகர்த்த
அந்த வழியில் கூறுகள்.

25
00:01:03,940 --> 00:01:07,035
தான் எப்படி இந்த கற்பனை நாம்
எங்கள் வரிசை பயன்படுத்தி பார்க்க வேண்டும்

26
00:01:07,035 --> 00:01:10,504
நாம் சோதிக்க பயன்படுத்தப்படும் என்று
இந்த வழிமுறைகளை வெளியே.

27
00:01:10,504 --> 00:01:13,420
நாம் இங்கே மீண்டும் ஒரு வரிசையாக்கம் செய்யப்படாத வரிசை வேண்டும்
உறுப்புகள் அனைத்தும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

28
00:01:13,420 --> 00:01:14,840
சிவப்பு இருப்பது.

29
00:01:14,840 --> 00:01:17,970
நான் என் இடமாற்று எதிர் அமைக்கிறேன்
ஒரு பூஜ்யமற்ற மதிப்பு.

30
00:01:17,970 --> 00:01:20,610
நான் தன்னிச்சையாக தேர்வு
எதிர்மறை 1 வேண்டும் அது 0, இல்லை.

31
00:01:20,610 --> 00:01:23,840
நாம் இந்த செயல்முறை மீண்டும் விரும்பவில்லை
இடமாற்று எதிர் வரை 0.

32
00:01:23,840 --> 00:01:26,540
நான் என் இடமாற்று அமைக்க ஏன் இந்த
சில அல்லாத பூஜ்ஜியம் மதிப்பை எதிர்,

33
00:01:26,540 --> 00:01:29,400
இல்லையென்றால்
இடமாற்று கவுண்டர் 0 இருக்க வேண்டும்.

34
00:01:29,400 --> 00:01:31,610
நாம் கூட தொடங்க முடியாது
படிமுறை செயல்முறை.

35
00:01:31,610 --> 00:01:33,610
எனவே மீண்டும், படிகள் மாறி
இடமாற்று வகையில் மாற்றுவது

36
00:01:33,610 --> 00:01:37,900
0, பின்னர் ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த பாருங்கள்
ஜோடி, மற்றும் அவர்கள் பொருட்டு வெளியே என்றால்,

37
00:01:37,900 --> 00:01:40,514
அவர்களை இடமாற்றம், 1 சேர்க்க
இடமாற்று எதிர்.

38
00:01:40,514 --> 00:01:41,680
எனவே இந்த செயல்முறை ஆரம்பிக்கலாம்.

39
00:01:41,680 --> 00:01:44,430
எனவே நாம் என்ன செய்ய முதல் விஷயம்
நாம் 0 இடமாற்று எதிர் அமைத்தோம்

40
00:01:44,430 --> 00:01:46,660
மற்றும் நாம் பார்த்து தொடங்க
ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த ஜோடி.

41
00:01:46,660 --> 00:01:49,140
>> எனவே நாம் முதலில் 5 மற்றும் 2 பார்த்து தொடங்க.

42
00:01:49,140 --> 00:01:52,410
நாம் அவர்கள் வெளியே என்று பார்க்கிறோம்
உத்தரவிட மற்றும் நாம் அவர்களை மாற்ற.

43
00:01:52,410 --> 00:01:53,830
நாம் பரிமாறிக்கொள்ளலாம் எதிர் 1 சேர்க்க.

44
00:01:53,830 --> 00:01:57,860
எனவே இப்போது எங்கள் இடமாற்று எதிர் 1,
மற்றும் 2 மற்றும் 5 மாற்றப்படுகிறது.

45
00:01:57,860 --> 00:01:59,370
இப்போது நாம் மீண்டும் செயல்முறை மீண்டும்.

46
00:01:59,370 --> 00:02:03,540
>> நாம் அடுத்த அடுத்தடுத்த ஜோடி பாருங்கள்,
5 மற்றும் அவர்கள் வரிசையில் போதவில்லை 1 வேண்டும்,

47
00:02:03,540 --> 00:02:06,960
நாம் அவர்களை மாற்ற மற்றும் சேர்க்க
இடமாற்று இடத்திற்கு 1.

48
00:02:06,960 --> 00:02:08,900
பின்னர் நாம் 5 மற்றும் 3 பார்.

49
00:02:08,900 --> 00:02:13,830
அவர்கள் வெளியே ஒழுங்கு, நாம் மாற்ற
அவர்களுக்கும் நாம் இடமாற்று எதிர் 1 சேர்க்க.

50
00:02:13,830 --> 00:02:15,550
பின்னர் நாம் 5 மற்றும் 6 பார்.

51
00:02:15,550 --> 00:02:18,630
அவர்கள் வரிசையில் இருக்கும், நாம் உண்மையில் இல்லை
எதையும் இந்த நேரத்தில் இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும்.

52
00:02:18,630 --> 00:02:20,250
பின்னர் நாம் 6 மற்றும் 4 பாருங்கள்.

53
00:02:20,250 --> 00:02:24,920
அவர்கள் பொருட்டு வெளியே தான் இருக்கிறோம், நாம் மாற்ற
அவர்களுக்கும் நாம் இடமாற்று எதிர் 1 சேர்க்க.

54
00:02:24,920 --> 00:02:26,230
>> இப்போது என்ன ஆயிற்று கவனிக்கிறது.

55
00:02:26,230 --> 00:02:29,514
நாங்கள் இறுதியில் 6 அனைத்து வழி சென்றார்.

56
00:02:29,514 --> 00:02:32,180
தேர்வு மாதிரி எனவே, நீங்கள் கிடைத்தால்,
அந்த வீடியோ பார்த்திருக்கிறேன், நாம் செய்தது என்ன இருந்தது

57
00:02:32,180 --> 00:02:35,290
நாங்கள் நகரும் முடிந்தது
கட்டிடத்தில் சிறிய உறுப்புகள்

58
00:02:35,290 --> 00:02:39,640
இருந்து அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வரிசை
பெரிய, சிறிய வலமாக.

59
00:02:39,640 --> 00:02:43,200
குமிழி வரிசையாக்கம் வழக்கில், நாம் என்றால்
இந்த குறிப்பிட்ட வழிமுறை தொடர்ந்து,

60
00:02:43,200 --> 00:02:46,720
நாம் உண்மையில் கட்டி போகிறாய்
வலது இருந்து வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வரிசை

61
00:02:46,720 --> 00:02:49,100
சிறிய, பெரிய இடது.

62
00:02:49,100 --> 00:02:53,840
நாம் திறம்பட 6, குதுகலித்தது
பெரிய மதிப்பு, இறுதியில் அனைத்து வழி.

63
00:02:53,840 --> 00:02:56,165
>> எனவே நாம் இப்போது அறிவிக்க முடியும்
என்று வரிசைப்படுத்தப்பட்ட என்று,

64
00:02:56,165 --> 00:02:59,130
எதிர்காலத்தில் iterations--
வரிசை நடக்கிறது மீண்டும்

65
00:02:59,130 --> 00:03:01,280
நாம் இனி 6 கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

66
00:03:01,280 --> 00:03:03,850
நாம் மட்டும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்
வரிசையாக்கம் செய்யப்படாத கூறுகள்

67
00:03:03,850 --> 00:03:06,299
போது நாம் அடுத்தடுத்த ஜோடிகள் தேடும்.

68
00:03:06,299 --> 00:03:08,340
எனவே நாம் ஒரு முடித்தேன்
குமிழி வரிசையாக்கம் வழியாக.

69
00:03:08,340 --> 00:03:11,941
எனவே இப்போது நாம் கேள்வி செல்ல,
இடமாற்று கவுண்டர் 0 வரை மீண்டும்.

70
00:03:11,941 --> 00:03:13,690
சரி இடமாற்று எதிர்
4 எனவே, நாங்கள் போகிறோம்

71
00:03:13,690 --> 00:03:15,410
மீண்டும் இந்த செயற்பாட்டை மீண்டும் வைக்க.

72
00:03:15,410 --> 00:03:19,180
>> நாம் இடமாற்று வகையில் மாற்றுவது போகிறோம்
0, மற்றும் ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த ஜோடி பாருங்கள்.

73
00:03:19,180 --> 00:03:21,890
எனவே நாம் அவர்கள் 1 வேண்டும் 2 தொடங்க மற்றும்
வெளியே ஒழுங்கு, நாம் அவர்களை மாற்ற

74
00:03:21,890 --> 00:03:23,620
மற்றும் நாம் இடமாற்று எதிர் 1 சேர்க்க.

75
00:03:23,620 --> 00:03:25,490
2 மற்றும் 3, அவர்கள் விதமாக இருக்கும்.

76
00:03:25,490 --> 00:03:27,060
அங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் தேவையில்லை.

77
00:03:27,060 --> 00:03:28,420
3 மற்றும் 5 வரிசையில் உள்ளன.

78
00:03:28,420 --> 00:03:30,150
நாம் அங்கு எதுவும் செய்ய தேவையில்லை.

79
00:03:30,150 --> 00:03:32,515
>> 5 மற்றும் 4, அவர்கள் வெளியே இருக்கிறார்கள்
ஒழுங்கு, மற்றும் நாம்

80
00:03:32,515 --> 00:03:35,130
அவர்களை இடமாற்றம் மற்றும் சேர்க்க வேண்டும்
இடமாற்று இடத்திற்கு 1.

81
00:03:35,130 --> 00:03:38,880
இப்போது நாம், 5 சென்றார்
அடுத்த பெரிய உறுப்பு,

82
00:03:38,880 --> 00:03:40,920
வரிசையாக்கம் செய்யப்படாத பகுதியில் இறுதியில்.

83
00:03:40,920 --> 00:03:44,360
எனவே நாம் இப்போதே அழைக்க முடியும்
வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியை பகுதி.

84
00:03:44,360 --> 00:03:47,180
>> இப்போது நீங்கள் தேடும்
திரை மற்றும் ஒருவேளை நீங்கள் சொல்ல முடியும்,

85
00:03:47,180 --> 00:03:50,130
என்னால் முடியும் வரிசை என்று
இப்போது பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

86
00:03:50,130 --> 00:03:51,820
ஆனால் நாம் இன்னும் என்று நிரூபிக்க முடியாது.

87
00:03:51,820 --> 00:03:54,359
நாம் ஒரு உத்தரவாதம் இல்லை
என்று அது வரிசைப்படுத்தப்பட்ட.

88
00:03:54,359 --> 00:03:56,900
ஆனால் இந்த இடத்தில் இடமாற்று ஆகிறது
எதிர் நாடகம் வந்து போகிறது.

89
00:03:56,900 --> 00:03:59,060
>> எனவே நாம் ஒரு பாஸ் நிறைவு.

90
00:03:59,060 --> 00:04:00,357
இடமாற்று எதிர் 2.

91
00:04:00,357 --> 00:04:02,190
எனவே நாம் மீண்டும் செல்கிறோம்
மீண்டும் இந்த செயற்பாட்டை,

92
00:04:02,190 --> 00:04:04,290
இடமாற்று கவுண்டர் 0 வரை மீண்டும்.

93
00:04:04,290 --> 00:04:05,550
0 இடமாற்று எதிர் மீட்டமை.

94
00:04:05,550 --> 00:04:06,820
எனவே நாம் அதை மீட்டமைக்க வேண்டும்.

95
00:04:06,820 --> 00:04:09,810
>> இப்போது ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த ஜோடி பாருங்கள்.

96
00:04:09,810 --> 00:04:11,880
என்று, பொருட்டு 1 மற்றும் 2 தான்.

97
00:04:11,880 --> 00:04:13,590
2 மற்றும் 3 வரிசையில் உள்ளன.

98
00:04:13,590 --> 00:04:15,010
3 மற்றும் 4 வரிசையில் உள்ளன.

99
00:04:15,010 --> 00:04:19,250
எனவே இந்த கட்டத்தில், நாம் முடித்துவிட்டேன் கவனிக்க
ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த ஜோடி பார்த்து,

100
00:04:19,250 --> 00:04:22,530
ஆனால் இடமாற்று எதிர் இன்னும் 0 தான்.

101
00:04:22,530 --> 00:04:25,520
>> நாங்கள் மாற இல்லை என்றால்
எந்த உறுப்புகள், அவர்கள் பின்னர்

102
00:04:25,520 --> 00:04:28,340
மூலம், வரிசையில் இருக்க வேண்டும்
இந்த செயல்முறை நல்லொழுக்கம்.

103
00:04:28,340 --> 00:04:32,000
அதனால் வகையான ஒரு திறன்,
என்று நாம் கணினி விஞ்ஞானிகள் அன்பு,

104
00:04:32,000 --> 00:04:35,560
நாம் இப்போது அறிவிக்க
முழு வரிசையில் வேண்டும்

105
00:04:35,560 --> 00:04:38,160
நாங்கள் செய்யவில்லை, ஏனெனில், வரிசைப்படுத்தப்பட்ட
எந்த உறுப்புகள் இடமாற்ற வேண்டும்.

106
00:04:38,160 --> 00:04:40,380
அந்த அழகான நன்றாக இருக்கிறது.

107
00:04:40,380 --> 00:04:43,260
>> அதனால் என்ன மோசமான வழக்கு
குமிழி வரிசையாக்கம் சூழ்நிலையில்?

108
00:04:43,260 --> 00:04:46,240
மோசமான வழக்கில் வரிசை உள்ளது
முற்றிலும் தலைகீழ் வரிசையில்,

109
00:04:46,240 --> 00:04:49,870
மற்றும் நாம் ஒவ்வொரு குமிழி வேண்டும்
பெரிய உறுப்புகள் அனைத்தும்

110
00:04:49,870 --> 00:04:51,780
வரிசை முழுவதும் வழி.

111
00:04:51,780 --> 00:04:55,350
மற்றும் நாம் திறம்பட மேலும் வேண்டும்
குமிழி சிறிய உறுப்புகள் அனைத்தும் திரும்ப

112
00:04:55,350 --> 00:04:57,050
மிகவும் வரிசை முழுவதும் அனைத்து வழி,.

113
00:04:57,050 --> 00:05:01,950
எனவே n உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் செல்ல வேண்டும்
மற்ற n உறுப்புகள் அனைத்து முழுவதும்.

114
00:05:01,950 --> 00:05:04,102
அதனால் மோசமான சூழ்நிலையில் தான்.

115
00:05:04,102 --> 00:05:05,810
சிறந்த வழக்கில்
சூழ்நிலையில், இருப்பினும், இந்த ஆகிறது

116
00:05:05,810 --> 00:05:07,880
தேர்வு வகையான இருந்து சற்று வித்தியாசமாக.

117
00:05:07,880 --> 00:05:10,040
வரிசை ஏற்கனவே உள்ளது
நாங்கள் செல்லும் போது பேசி தீர்க்கப்படும்.

118
00:05:10,040 --> 00:05:12,550
நாம் எந்த செய்ய வேண்டும்
முதல் பாஸ் பரிமாற்றங்கள்.

119
00:05:12,550 --> 00:05:14,940
எனவே நாம் பார்க்க வேண்டும்
குறைவான உறுப்புகள், சரியான?

120
00:05:14,940 --> 00:05:18,580
நாம் இந்த மீண்டும் இல்லை
மடங்கிற்கும் அதிகமான எண்ணிக்கையை செயல்படுத்தவும்.

121
00:05:18,580 --> 00:05:19,540
>> அதனால் என்ன அர்த்தம்?

122
00:05:19,540 --> 00:05:22,390
அதனால் என்ன மோசமான சூழ்நிலையில் தான்
குமிழி வரிசையாக்கம், மற்றும் என்ன

123
00:05:22,390 --> 00:05:25,330
குமிழி வகையான சிறந்த வழக்கு சூழ்நிலையில்?

124
00:05:25,330 --> 00:05:27,770
நீங்கள் யூகிக்க?

125
00:05:27,770 --> 00:05:32,420
மோசமான வழக்கில் நீங்கள், மீண்டும் கூறு வேண்டும்
அனைத்து n உறுப்புகள் n முறை முழுவதும்.

126
00:05:32,420 --> 00:05:34,220
எனவே மோசமான ஸ்கொயர் n.

127
00:05:34,220 --> 00:05:36,550
>> வரிசை செய்தபின் இருந்தால்
வரிசைப்படுத்தப்பட்ட எனினும், நீங்கள் மட்டும்

128
00:05:36,550 --> 00:05:38,580
ஒவ்வொரு பார்க்க வேண்டும்
ஒரு முறை கூறுகள்.

129
00:05:38,580 --> 00:05:42,670
மற்றும் இடமாற்று எதிர் இன்னும் 0 இருந்தால்,
நீங்கள் இந்த வரிசை வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சொல்ல முடியும்.

130
00:05:42,670 --> 00:05:45,780
அதனால் சிறந்த வழக்கில், இந்த ஆகிறது
தேர்வை விட உண்மையில் நல்லது

131
00:05:45,780 --> 00:05:49,230
இதுவரை எங்கள் வழிமுறைகளை எந்தவொரு அது n, ஒமேகா தான்.

132
00:05:49,230 --> 00:05:50,270
>> நான் டக் லாயிட் இருக்கிறேன்.

133
00:05:50,270 --> 00:05:52,140
இந்த CS50 உள்ளது.

134
00:05:52,140 --> 00:05:54,382