1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
1
00:00:00,000 --> 00:00:03,360
>> [సంగీతాన్ని]

2
00:00:03,360 --> 00:00:04,522

3
00:00:04,522 --> 00:00:06,730
డౌ LLOYD: అన్ని కుడి, కాబట్టి
బబుల్ సార్ట్ ఒక అల్గోరిథం

4
00:00:06,730 --> 00:00:08,730
మీరు మూలకాల ఒక సమితి క్రమం ఉపయోగించవచ్చు.

5
00:00:08,730 --> 00:00:10,850
యొక్క ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది పరిశీలించి లెట్.

6
00:00:10,850 --> 00:00:13,240
>> సో ప్రాథమిక ఆలోచన వెనుక
బబుల్ సార్ట్ ఈ ఉంది.

7
00:00:13,240 --> 00:00:17,340
మేము సాధారణంగా అధిక తరలించడానికి కావలసిన
సాధారణంగా కుడి విలువైన అంశాలు,

8
00:00:17,340 --> 00:00:20,340
మరియు సాధారణంగా విలువైన అంశాలు తగ్గిస్తుంది
ఎడమ, మేము ఆశించిన విధంగానే.

9
00:00:20,340 --> 00:00:23,256
మేము తక్కువ విషయాలు వద్ద ఉండాలనుకుంటున్నాను
ప్రారంభంలో, మరియు అధిక విషయాల

10
00:00:23,256 --> 00:00:24,970
చివరిలో ఉండాలి.

11
00:00:24,970 --> 00:00:26,130
>> మేము ఎలా చేయాలి?

12
00:00:26,130 --> 00:00:28,040
బాగా pseudocode కోడ్ లో,
మేము చేసుకుందాం చెప్పగల్గినవి

13
00:00:28,040 --> 00:00:30,320
కాని సున్నా విలువ ఒక స్వాప్ కౌంటర్ సెట్.

14
00:00:30,320 --> 00:00:32,570
మేము రెండవ అలా ఎందుకు చూస్తారు.

15
00:00:32,570 --> 00:00:36,090
మరియు తర్వాత మేము క్రింది పునరావృతం
స్వాప్ కౌంటర్ 0 వరకు ప్రక్రియ

16
00:00:36,090 --> 00:00:39,910
లేదా మేము అస్సలు మార్పిడులు చేయటం వరకు.

17
00:00:39,910 --> 00:00:43,170
>> స్వాప్ కౌంటర్ రీసెట్
0 ఇది ఇప్పటికే 0 కాదు.

18
00:00:43,170 --> 00:00:46,420
అప్పుడు ప్రతి చూడండి
అంశాల ప్రక్కనే జంట.

19
00:00:46,420 --> 00:00:49,550
ఆ రెండు అంశాలు ఉంటే
కాదు క్రమంలో వాటిని మార్పిడి,

20
00:00:49,550 --> 00:00:51,620
మరియు స్వాప్ కౌంటర్ 1 జోడించండి.

21
00:00:51,620 --> 00:00:53,870
మీరు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే
ఈ మీరు ఊహించడానికి ముందు,

22
00:00:53,870 --> 00:00:57,471
ఈ తక్కువ తరలించడానికి ఉంటుంది గమనించే
ఎడమ విలువైన అంశాలు

23
00:00:57,471 --> 00:01:00,720
మరియు అధిక, కుడి అంశాలు విలువైన
ప్రభావవంతంగా మేము చేయాలనుకుంటున్నారా ఏమి,

24
00:01:00,720 --> 00:01:03,940
ఇది ఆ సమూహాలకు తరలించడానికి ఉంది
ఆ విధంగా అంశాల.

25
00:01:03,940 --> 00:01:07,035
ఎలా ఈ ఊహించడానికి లెట్
మా శ్రేణి ఉపయోగించి చూడండి ఉండవచ్చు

26
00:01:07,035 --> 00:01:10,504
మేము పరీక్షించడానికి ఉపయోగించిన
ఈ అల్గోరిథంలు బయటకు.

27
00:01:10,504 --> 00:01:13,420
మేము మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక క్రమబద్ధీకరించనిది శ్రేణి కలిగి
అన్ని మూలకాల ద్వారా సూచించిన

28
00:01:13,420 --> 00:01:14,840
ఎరుపు లో ఉండటం.

29
00:01:14,840 --> 00:01:17,970
నేను నా స్వాప్ కౌంటర్ సెట్
ఒక సున్నా విలువ.

30
00:01:17,970 --> 00:01:20,610
నేను ఏకపక్ష ఎంచుకున్నాడు
ప్రతికూల 1 కలిగి అది 0 కాదు.

31
00:01:20,610 --> 00:01:23,840
మేము ఈ విధానాన్ని పునరుక్తి చేయడానికి కావలసిన
స్వాప్ కౌంటర్ వరకు 0.

32
00:01:23,840 --> 00:01:26,540
నా స్వాప్ సెట్ ఎందుకు ఈ ఉంది
కొన్ని కాని సున్నా విలువను కౌంటర్,

33
00:01:26,540 --> 00:01:29,400
లేకపోతే ఎందుకంటే
స్వాప్ కౌంటర్ 0 ఉంటుంది.

34
00:01:29,400 --> 00:01:31,610
మేము కూడా ప్రారంభం కాదు
అల్గోరిథం యొక్క ప్రక్రియ.

35
00:01:31,610 --> 00:01:33,610
మరలా, దశలను are--
స్వాప్ కౌంటర్ రీసెట్

36
00:01:33,610 --> 00:01:37,900
0, ఆపై ప్రతి ప్రక్కనే చూడండి
యుగ్మము, మరియు వారు క్రమంలో బయటకు అయితే,

37
00:01:37,900 --> 00:01:40,514
వాటిని మార్పిడి మరియు 1 జోడించండి
స్వాప్ కౌంటర్.

38
00:01:40,514 --> 00:01:41,680
కాబట్టి యొక్క ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించడానికి వీలు.

39
00:01:41,680 --> 00:01:44,430
కాబట్టి మేము మొదటి విషయం ఉంది
మేము, 0 స్వాప్ కౌంటర్ సెట్

40
00:01:44,430 --> 00:01:46,660
ఆపై మేము చూడటం మొదలు
ప్రతి ప్రక్కనే జత వద్ద.

41
00:01:46,660 --> 00:01:49,140
>> కాబట్టి మేము మొదటి 5 మరియు 2 చూడటం మొదలు.

42
00:01:49,140 --> 00:01:52,410
మేము వారు బయటకు ఉన్నాయని చూడండి
ఆర్డర్ మరియు కాబట్టి మేము వాటిని మార్పిడి.

43
00:01:52,410 --> 00:01:53,830
మరియు మేము స్వాప్ కౌంటర్ 1 జోడించండి.

44
00:01:53,830 --> 00:01:57,860
కాబట్టి ఇప్పుడు మా swap కౌంటర్ 1,
మరియు 2 మరియు 5 మొగ్గు చేశారు.

45
00:01:57,860 --> 00:01:59,370
ఇప్పుడు మేము మళ్ళీ విధానాన్ని పునరుక్తి.

46
00:01:59,370 --> 00:02:03,540
>> మేము తదుపరి ప్రక్కనే జత చూడండి,
5 మరియు వారు కూడా క్రమం లేదు 1 కలిగి,

47
00:02:03,540 --> 00:02:06,960
కాబట్టి మేము వాటిని మార్పిడి మరియు జోడించడానికి
స్వాప్ కౌంటర్ 1.

48
00:02:06,960 --> 00:02:08,900
అప్పుడు మేము 5 మరియు 3 వద్ద చూడండి.

49
00:02:08,900 --> 00:02:13,830
వారు క్రమం ఉంటాయి, కాబట్టి మేము స్వాప్
వాటిని మరియు మేము స్వాప్ కౌంటర్ 1 జోడించండి.

50
00:02:13,830 --> 00:02:15,550
అప్పుడు మేము 5 మరియు 6 చూడండి.

51
00:02:15,550 --> 00:02:18,630
వారు క్రమంలో ఉన్నారు, కాబట్టి మేము నిజానికి లేదు
ఏదైనా ఈ సమయం మార్పిడి అవసరం.

52
00:02:18,630 --> 00:02:20,250
అప్పుడు మేము 6 మరియు 4 చూడండి.

53
00:02:20,250 --> 00:02:24,920
వారు క్రమం కూడా ఉన్నాము, కాబట్టి మేము స్వాప్
వాటిని మరియు మేము స్వాప్ కౌంటర్ 1 జోడించండి.

54
00:02:24,920 --> 00:02:26,230
>> ఇప్పుడు జరిగిన ఏమి గమనిస్తారు.

55
00:02:26,230 --> 00:02:29,514
మేము చివర 6 అన్ని మార్గం తరలించారు.

56
00:02:29,514 --> 00:02:32,180
ఎంపిక విధమైన లో, మీరు చేసిన ఉంటే
ఆ వీడియో చూసిన, మేము చేసినది ఉంది

57
00:02:32,180 --> 00:02:35,290
మేము కదిలే ఇచ్చాను
భవనం లో చిన్న అంశాలు

58
00:02:35,290 --> 00:02:39,640
నుండి తప్పనిసరిగా క్రమబద్ధీకరించబడతాయి శ్రేణి
అతిపెద్ద అతిచిన్న ఎడమ.

59
00:02:39,640 --> 00:02:43,200
బబుల్ సార్ట్ సందర్భంలో, మేము అయితే
ఈ ప్రత్యేక అల్గోరిథం క్రింది,

60
00:02:43,200 --> 00:02:46,720
మేము నిజానికి కడుతున్నట్లు చూడాలని
కుడి నుండి క్రమబద్ధీకరించబడతాయి శ్రేణి

61
00:02:46,720 --> 00:02:49,100
అతిచిన్న, అతిపెద్ద ఎడమ.

62
00:02:49,100 --> 00:02:53,840
మేము సమర్థవంతంగా 6, bubbled చేశారు
అతిపెద్ద విలువ, చివర అన్ని మార్గం.

63
00:02:53,840 --> 00:02:56,165
>> అందువలన మేము ఇప్పుడు ప్రకటించవచ్చు
ఆ క్రమబద్ధీకరించబడింది ఆ,

64
00:02:56,165 --> 00:02:59,130
మరియు భవిష్యత్తులో iterations--
అర్రే ద్వారా వెళుతున్న మళ్ళీ

65
00:02:59,130 --> 00:03:01,280
మేము ఇకపై 6 పరిగణలోకి లేదు.

66
00:03:01,280 --> 00:03:03,850
మేము మాత్రమే పరిగణించాలి
క్రమబద్ధీకరించనిది అంశాలను

67
00:03:03,850 --> 00:03:06,299
మేము ప్రక్కనే ఉన్న జతల శోధిస్తున్న.

68
00:03:06,299 --> 00:03:08,340
కాబట్టి మేము ఒక ముగించిన
బబుల్ సార్ట్ గుండా.

69
00:03:08,340 --> 00:03:11,941
కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ప్రశ్న తిరిగి వెళ్ళు
స్వాప్ కౌంటర్ 0 వరకు పునరావృతం.

70
00:03:11,941 --> 00:03:13,690
బాగా స్వాప్ కౌంటర్
4, కాబట్టి మేము వెళుతున్న

71
00:03:13,690 --> 00:03:15,410
మళ్ళీ ఈ పద్ధతిని పునరావృతం ఉంచేందుకు.

72
00:03:15,410 --> 00:03:19,180
>> మేము స్వాప్ కౌంటర్ రీసెట్ చూడాలని
0, మరియు ప్రతి ప్రక్కనే జత చూడండి.

73
00:03:19,180 --> 00:03:21,890
కాబట్టి మేము వారు ఉన్నారు 1 కలిగి 2 ప్రారంభం మరియు
ఆర్డర్ బయటకు, కాబట్టి మేము వాటిని మార్పిడి

74
00:03:21,890 --> 00:03:23,620
మరియు మేము స్వాప్ కౌంటర్ 1 జోడించండి.

75
00:03:23,620 --> 00:03:25,490
2 మరియు 3, వారు క్రమంలో ఉన్నారు.

76
00:03:25,490 --> 00:03:27,060
మేము ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.

77
00:03:27,060 --> 00:03:28,420
3 మరియు 5 క్రమంలో ఉంటాయి.

78
00:03:28,420 --> 00:03:30,150
మేము అక్కడ చేయవలసిన అవసరం లేదు.

79
00:03:30,150 --> 00:03:32,515
>> 5 మరియు 4, వారు బయటకు ఉంటాయి
ఆర్డర్ ఆఫ్, అందువలన మేము

80
00:03:32,515 --> 00:03:35,130
వాటిని మార్పిడి మరియు జోడించడానికి అవసరం
స్వాప్ కౌంటర్ 1.

81
00:03:35,130 --> 00:03:38,880
ఇప్పుడు మేము 5 తరలించారు
తరువాతి అతిపెద్ద మూలకం,

82
00:03:38,880 --> 00:03:40,920
క్రమబద్ధీకరించనిది భాగం యొక్క చివర.

83
00:03:40,920 --> 00:03:44,360
కాబట్టి మేము ఇప్పుడు ఆ కాల్ చేయవచ్చు
క్రమబద్ధీకరించబడతాయి భాగం భాగం.

84
00:03:44,360 --> 00:03:47,180
>> ఇప్పుడు మీరు శోధిస్తున్న
స్క్రీన్ మరియు బహుశా వర్తమాన,

85
00:03:47,180 --> 00:03:50,130
, నేను శ్రేణి వంటి
ప్రస్తుతం క్రమబద్ధీకరించబడింది.

86
00:03:50,130 --> 00:03:51,820
కానీ మేము ఇంకా ఆ నిరూపించలేదు.

87
00:03:51,820 --> 00:03:54,359
మేము ఒక హామీ లేదు
అది క్రమబద్ధీకరించబడతాయి.

88
00:03:54,359 --> 00:03:56,900
కానీ ఈ పేరు మార్పుగా చెప్పవచ్చు
కౌంటర్ తెరపైకి వచ్చిన జరగబోతోంది.

89
00:03:56,900 --> 00:03:59,060
>> కాబట్టి మేము ఒక పాస్ పూర్తి చేసిన.

90
00:03:59,060 --> 00:04:00,357
స్వాప్ కౌంటర్ 2.

91
00:04:00,357 --> 00:04:02,190
కాబట్టి మేము పునరుక్తి చూడాలని
మళ్లీ ఈ ప్రక్రియ,

92
00:04:02,190 --> 00:04:04,290
స్వాప్ కౌంటర్ 0 వరకు పునరావృతం.

93
00:04:04,290 --> 00:04:05,550
0 స్వాప్ కౌంటర్ రీసెట్.

94
00:04:05,550 --> 00:04:06,820
కాబట్టి మేము అది రీసెట్ చేస్తాము.

95
00:04:06,820 --> 00:04:09,810
>> ఇప్పుడు ప్రతి ప్రక్కనే జత చూడండి.

96
00:04:09,810 --> 00:04:11,880
ఆ క్రమంలో 1 మరియు 2.

97
00:04:11,880 --> 00:04:13,590
2 మరియు 3 క్రమంలో ఉంటాయి.

98
00:04:13,590 --> 00:04:15,010
3 మరియు 4 క్రమంలో ఉంటాయి.

99
00:04:15,010 --> 00:04:19,250
కాబట్టి ఈ సమయంలో, మేము పూర్తి చేసిన గమనిస్తారు
ప్రతి ప్రక్కనే జంట చూడటం,

100
00:04:19,250 --> 00:04:22,530
కానీ స్వాప్ కౌంటర్ ఇప్పటికీ 0.

101
00:04:22,530 --> 00:04:25,520
>> మేము మారడానికి లేకపోతే
ఏ అంశాలు, అవి అప్పుడు

102
00:04:25,520 --> 00:04:28,340
ద్వారా క్రమంలో ఉండాలి
ఈ ప్రక్రియలో ఉండటం.

103
00:04:28,340 --> 00:04:32,000
కాబట్టి అన్నిరకాల సామర్థ్యం,
మేము కంప్యూటర్ శాస్త్రవేత్తలు ప్రేమ,

104
00:04:32,000 --> 00:04:35,560
మేము ఇప్పుడు ప్రకటించవచ్చు ఉంది
మొత్త తప్పక

105
00:04:35,560 --> 00:04:38,160
మేము లేదు ఎందుకంటే వేరు
ఏ అంశాలు మారడానికి.

106
00:04:38,160 --> 00:04:40,380
అతను చాలా మంచిది.

107
00:04:40,380 --> 00:04:43,260
>> సో వాట్ చెత్త కేస్
బబుల్ సార్ట్ తో దృష్టాంతంలో?

108
00:04:43,260 --> 00:04:46,240
చెత్త సందర్భంలో శ్రేణి
పూర్తిగా రివర్స్ క్రమంలో,

109
00:04:46,240 --> 00:04:49,870
అందువలన మేము ప్రతి రంగం కలిగి
పెద్ద అంశాలు అన్ని

110
00:04:49,870 --> 00:04:51,780
శ్రేణి అంతటా మార్గం.

111
00:04:51,780 --> 00:04:55,350
మరియు మేము సమర్థవంతంగా కూడా కలిగి
బబుల్ చిన్న అన్ని మూలకాలు తిరిగి

112
00:04:55,350 --> 00:04:57,050
చాలా శ్రేణి అంతటా అన్ని మార్గం.

113
00:04:57,050 --> 00:05:01,950
సో n మూలకాల ప్రతి తరలించడానికి ఉంది
ఇతర n మూలకాలు అన్ని అంతటా.

114
00:05:01,950 --> 00:05:04,102
కాబట్టి ఆ చెత్త దృష్టాంతంలో ఉంది.

115
00:05:04,102 --> 00:05:05,810
ఉత్తమ సందర్భంలో
దృష్టాంతంలో అయితే, ఈ

116
00:05:05,810 --> 00:05:07,880
ఎంపిక విధమైన నుండి కొద్దిగా భిన్నంగా.

117
00:05:07,880 --> 00:05:10,040
అర్రే ఇప్పటికే ఉంది
మేము వెళ్ళేటప్పుడు క్రమబద్ధీకరించబడింది.

118
00:05:10,040 --> 00:05:12,550
మేము ఏ చేసుకోవాలి లేదు
మొదటి పయనంలో మార్పిడులు.

119
00:05:12,550 --> 00:05:14,940
కాబట్టి మేము చూడండి ఉంటుంది
తక్కువ అంశాలను, కుడి?

120
00:05:14,940 --> 00:05:18,580
మేము ఈ పునరావృతం లేదు
పైగా అనేకసార్లు ప్రాసెస్.

121
00:05:18,580 --> 00:05:19,540
>> కాబట్టి ఆ అర్థం ఏమిటి?

122
00:05:19,540 --> 00:05:22,390
సో వాట్ చెత్త దృష్టాంత వార్తలు
బబుల్ సార్ట్ కోసం, మరియు ఏమి

123
00:05:22,390 --> 00:05:25,330
బబుల్ సార్ట్ ఉత్తమ దృష్టాంత?

124
00:05:25,330 --> 00:05:27,770
మీరు ఈ అంచనా తెలుసా?

125
00:05:27,770 --> 00:05:32,420
చెత్త సందర్భంలో మీరు iterate ఉంటుంది
అన్ని n మూలకాలు n సార్లు అంతటా.

126
00:05:32,420 --> 00:05:34,220
కాబట్టి చెత్త సందర్భంలో స్క్వేర్డ్ n.

127
00:05:34,220 --> 00:05:36,550
>> అర్రే సంపూర్ణ ఉంటే
క్రమబద్ధీకరించబడతాయి అయితే, మీరు మాత్రమే

128
00:05:36,550 --> 00:05:38,580
ప్రతి వద్ద చూడండి కలిగి
ఒకసారి అంశాలు యొక్క.

129
00:05:38,580 --> 00:05:42,670
మరియు స్వాప్ కౌంటర్ ఇప్పటికీ 0 ఉంటే,
మీరు ఈ శ్రేణి క్రమబద్ధీకరించబడింది చెప్పగలను.

130
00:05:42,670 --> 00:05:45,780
కాబట్టి ఉత్తమ సందర్భంలో, ఈ
ఎంపిక కంటే వాస్తవానికి మంచి

131
00:05:45,780 --> 00:05:49,230
విధమైన n యొక్క ఒమేగా ఉంది.

132
00:05:49,230 --> 00:05:50,270
>> నేను డౌ లాయిడ్ ఉన్నాను.

133
00:05:50,270 --> 00:05:52,140
ఈ CS50 ఉంది.

134
00:05:52,140 --> 00:05:54,382