1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,587

2
00:00:05,587 --> 00:00:07,670
ಡೌಗ್ LLOYD: ನೀವು ನೋಡಿದ ವೇಳೆ
ರಿಕರ್ಶನ್ ವಿಡಿಯೋ,

3
00:00:07,670 --> 00:00:10,170
ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

4
00:00:10,170 --> 00:00:10,930
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

5
00:00:10,930 --> 00:00:15,010
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು
ಕಾದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

6
00:00:15,010 --> 00:00:19,150
ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯ ಮರಳಲು
ನಾವು ಬಯಸುವ ಪರಿಣಾಮ ಪಡೆಯಲು ಕರೆ?

7
00:00:19,150 --> 00:00:22,550
>> ಸರಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರಣ ಏಕೆಂದರೆ
ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏನೋ.

8
00:00:22,550 --> 00:00:26,360
ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ,
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೆಮೊರಿ ಜಾಗದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ

9
00:00:26,360 --> 00:00:28,120
ಎಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು.

10
00:00:28,120 --> 00:00:31,720
ಮತ್ತು ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆ
ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

11
00:00:31,720 --> 00:00:35,670
ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಫ್ರೇಮ್ ಕರೆ.

12
00:00:35,670 --> 00:00:38,290
ಮತ್ತು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ,
ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು

13
00:00:38,290 --> 00:00:41,000
ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಭಾಗವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ.

14
00:00:41,000 --> 00:00:43,960

15
00:00:43,960 --> 00:00:47,540
>> ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಫ್ರೇಮ್
ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.

16
00:00:47,540 --> 00:00:51,240
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯ ಸೆಳೆದರೆ,
ಮತ್ತು ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳು,

17
00:00:51,240 --> 00:00:54,460
ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

18
00:00:54,460 --> 00:00:57,350
ಆದರೆ ಸಕ್ರಿಯ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

19
00:00:57,350 --> 00:00:59,410
ಈ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

20
00:00:59,410 --> 00:01:01,820
ಮತ್ತು ಚೌಕಟ್ಟಿನ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಬ

21
00:01:01,820 --> 00:01:04,390
ಕಾರ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ.

22
00:01:04,390 --> 00:01:07,150
ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯ ಚೌಕಟ್ಟು.

23
00:01:07,150 --> 00:01:10,420
ಆಗಷ್ಟೇ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯ.

24
00:01:10,420 --> 00:01:12,420
ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಿದೆ.

25
00:01:12,420 --> 00:01:17,620
>> ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ
ಕಾರ್ಯ, ಇದು ರೀತಿಯ ವಿರಾಮ ಪ್ರೆಸ್.

26
00:01:17,620 --> 00:01:20,590
ಇದು ರೀತಿಯ ಕಾಯುವ, ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಆಗಿದೆ.

27
00:01:20,590 --> 00:01:24,050
ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ.

28
00:01:24,050 --> 00:01:26,150
ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

29
00:01:26,150 --> 00:01:28,600
ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ತಕ್ಷಣ
ಇದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಕೆಳಗೆ

30
00:01:28,600 --> 00:01:33,560
ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯ ಫ್ರೇಮ್ ತನಕ
ಇದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು ಮೊದಲು.

31
00:01:33,560 --> 00:01:35,870
ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು,

32
00:01:35,870 --> 00:01:37,720
ಅದರ ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಇದೆ.

33
00:01:37,720 --> 00:01:38,950
ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ.

34
00:01:38,950 --> 00:01:41,110
ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ತಕ್ಷಣ
ಇದು ಕೆಳಗೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ,

35
00:01:41,110 --> 00:01:42,880
ಹೊಸ ಸಕ್ರಿಯ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

36
00:01:42,880 --> 00:01:45,960
>> ಮತ್ತು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಕರೆಗಳನ್ನು,
ಮತ್ತೆ ವಿರಾಮ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

37
00:01:45,960 --> 00:01:49,290
ಹೊಸ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ತಿನ್ನುವೆ
ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿಸಿದರು.

38
00:01:49,290 --> 00:01:50,650
ಇದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

39
00:01:50,650 --> 00:01:52,100
ಇದು ಆಫ್ ಪಾಪ್ ಇರಬಹುದು.

40
00:01:52,100 --> 00:01:55,630
ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯ
ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು.

41
00:01:55,630 --> 00:02:00,080
>> ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ, ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ
ಅಪವರ್ತನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು

42
00:02:00,080 --> 00:02:03,070
ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಪುನರಾವರ್ತನ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಲು

43
00:02:03,070 --> 00:02:07,770
ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

44
00:02:07,770 --> 00:02:09,870
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೈಲ್ ಬಲ, ಆಗಿದೆ?

45
00:02:09,870 --> 00:02:14,000
ನಾವು ಎರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು.

46
00:02:14,000 --> 00:02:15,980
ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮಾಹಿತಿ,
ಯಾವುದೇ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಹೋಗುತ್ತದೆ

47
00:02:15,980 --> 00:02:18,470
ಪ್ರಮುಖ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದು.

48
00:02:18,470 --> 00:02:21,660
>> ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ರಚಿಸಲು.

49
00:02:21,660 --> 00:02:23,320
ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರಂಭಿಸಲು ವಿಶೇಷವೇನು.

50
00:02:23,320 --> 00:02:25,270
ಮುಖ್ಯ ಕರೆಗಳನ್ನು printf.

51
00:02:25,270 --> 00:02:29,390
ಮತ್ತು printf ಹೋಗುತ್ತದೆ
5 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

52
00:02:29,390 --> 00:02:31,440
ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
5 ಯಾವ ಅಪವರ್ತನೀಯ, ಆಗಿದೆ

53
00:02:31,440 --> 00:02:35,620
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕರೆ ಈಗಾಗಲೇ
ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಕರೆ ಆಧರಿಸಿ.

54
00:02:35,620 --> 00:02:37,270
ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಬಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

55
00:02:37,270 --> 00:02:39,103
ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದನು ಅದರ
, ಬಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಣದ

56
00:02:39,103 --> 00:02:41,360
ಇದು ಬಣ್ಣವನ್ನು
ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಬಣವೆ,

57
00:02:41,360 --> 00:02:47,720
ಮುಖ್ಯ ಫ್ರೀಜ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು
5 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ.

58
00:02:47,720 --> 00:02:49,300
>> ಆದ್ದರಿಂದ 5 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

59
00:02:49,300 --> 00:02:53,160
ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬಾ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ವಿಶೇಷವೇನು
ಅಪವರ್ತನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ.

60
00:02:53,160 --> 00:02:55,440
ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು 1 ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತದೆ?

61
00:02:55,440 --> 00:02:56,810
1 ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ 5?

62
00:02:56,810 --> 00:02:57,410
ಯಾವುದೇ, ಸರಿ.

63
00:02:57,410 --> 00:03:01,110
ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ N ಬಾರಿ

64
00:03:01,110 --> 00:03:02,990
ಎನ್-1 ಅಪವರ್ತನೀಯ.

65
00:03:02,990 --> 00:03:03,490
ಸರಿ, ಸರಿ.

66
00:03:03,490 --> 00:03:07,070
>> ಈಗ, 5 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಆಗಿದೆ
ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ

67
00:03:07,070 --> 00:03:09,740
ಹಾದುಹೋಗುವ ಅಪವರ್ತನೀಯ
ನಿಯತಾಂಕ ಎಂದು 4.

68
00:03:09,740 --> 00:03:14,210
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪವರ್ತನೀಯ
5 ಫ್ರೇಮ್, ಕೆಂಪು ಫ್ರೇಮ್ ಎಂದು,

69
00:03:14,210 --> 00:03:17,160
ಅಲ್ಲಿಯೇ ಫ್ರೀಜ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ
ಸಾಲನ್ನು ನಾನು ಸೂಚಿಸಿದ ಬಂದಿದೆ

70
00:03:17,160 --> 00:03:21,914
ಮತ್ತು ಮುಗಿಸಲು 4 ಅಪವರ್ತನೀಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಇದು ನಂತರ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು

71
00:03:21,914 --> 00:03:23,330
ಸಕ್ರಿಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಗಬಹುದು.

72
00:03:23,330 --> 00:03:26,890
>> ಆದ್ದರಿಂದ 4 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಪವರ್ತನೀಯ
ಅಪವರ್ತನೀಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ.

73
00:03:26,890 --> 00:03:28,556
1 ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ 4 ಈಸ್?

74
00:03:28,556 --> 00:03:30,180
ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

75
00:03:30,180 --> 00:03:31,590
ಇದು ಬೇರೆ ಶಾಖೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

76
00:03:31,590 --> 00:03:33,240
ಇದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಶೇಷವೇನು.

77
00:03:33,240 --> 00:03:35,710
ಸರಿ, ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇನೆ.

78
00:03:35,710 --> 00:03:41,270
ಓಹ್, 3-- ಅಪವರ್ತನೀಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪವರ್ತನೀಯ
4 3 ಸ್ಥಾನ ಅಪವರ್ತನೀಯ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

79
00:03:41,270 --> 00:03:43,055
>> ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು 3 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಕರೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

80
00:03:43,055 --> 00:03:45,180
ಮತ್ತು ಹೇಳಲು ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷವೇನು
ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

81
00:03:45,180 --> 00:03:48,200
ಇದು, ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

82
00:03:48,200 --> 00:03:50,980
3 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ
1 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಮೇಲೆ.

83
00:03:50,980 --> 00:03:53,750
2 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪವರ್ತನೀಯ, ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

84
00:03:53,750 --> 00:03:56,310
ಇದು 1 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

85
00:03:56,310 --> 00:03:57,430
1 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಪವರ್ತನೀಯ.

86
00:03:57,430 --> 00:03:57,650
>> ಸರಿ.

87
00:03:57,650 --> 00:03:59,775
ಈಗ, ನಾವು ಬರುತ್ತಿದೆ
ಎಲ್ಲೋ ಆಸಕ್ತಿಕರ, ಬಲ?

88
00:03:59,775 --> 00:04:02,190
ಈಗ, 1 1 ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

89
00:04:02,190 --> 00:04:05,130
ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು 1 ಮರಳಲು.

90
00:04:05,130 --> 00:04:06,770
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

91
00:04:06,770 --> 00:04:07,880
ಕಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ.

92
00:04:07,880 --> 00:04:11,140
ಇದು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ is--
ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಏನೂ,

93
00:04:11,140 --> 00:04:17,006
ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಫಾರ್
1 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಪಾಪ್ಸ್.

94
00:04:17,006 --> 00:04:17,589
ಮುಗಿಸಿದರು.

95
00:04:17,589 --> 00:04:19,480
ಇದು 1 ಮರಳಿದರು.

96
00:04:19,480 --> 00:04:23,370
ಈಗ, 2 ಅಪವರ್ತನೀಯ, ಇದು
ಫ್ರೇಮ್ ಇದು ಕೆಳಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗಿತ್ತು

97
00:04:23,370 --> 00:04:26,160
ಸ್ಟಾಕ್, ಸಕ್ರಿಯ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

98
00:04:26,160 --> 00:04:29,030
>> ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
ನಿಖರವಾಗಿ ಇದು ಆಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ.

99
00:04:29,030 --> 00:04:32,240
ಇದು ಅಪವರ್ತನೀಯ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಡಿದ
1 ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು.

100
00:04:32,240 --> 00:04:33,610
ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ.

101
00:04:33,610 --> 00:04:35,510
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು,.

102
00:04:35,510 --> 00:04:38,080
>> 1 ಅಪವರ್ತನೀಯ 1 ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿದರು.

103
00:04:38,080 --> 00:04:42,430
2 ಡಬ್ಬಿಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪವರ್ತನೀಯ
ಸೇ 2 ಬಾರಿ 1 ಮರಳಲು.

104
00:04:42,430 --> 00:04:43,680
ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

105
00:04:43,680 --> 00:04:49,110
ಇದು ಅಪವರ್ತನೀಯ 2 ಮರಳಿದರು ವಿಶೇಷವೇನು
3, ಇದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಇದು.

106
00:04:49,110 --> 00:04:53,370
3 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಈಗ ಉನ್ನತ ಚೌಕಟ್ಟು ಇದೆ,
ಸ್ಟಾಕ್ ಸಕ್ರಿಯ ಫ್ರೇಮ್.

107
00:04:53,370 --> 00:04:58,617
ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿ, ನಾನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
6 ಇದು 3 ಬಾರಿ 2, ಮರಳಲು.

108
00:04:58,617 --> 00:05:00,700
ಮತ್ತು ನಾನು ನೀಡಲು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇನೆ
ಅಪವರ್ತನೀಯ ಮತ್ತೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ

109
00:05:00,700 --> 00:05:03,430
4, ನನಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಬಂದಿದೆ.

110
00:05:03,430 --> 00:05:04,500
ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ.

111
00:05:04,500 --> 00:05:09,410
3 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು
4 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಕೀಲಿಯೊತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಚೌಕಟ್ಟು.

112
00:05:09,410 --> 00:05:13,510
>> 4 ಸರಿ, ನಾನು 4 ಬಾರಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಆರು ಇದು 3 ಅಪವರ್ತನೀಯ,.

113
00:05:13,510 --> 00:05:15,980
ಆ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂದು
3 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಮರಳಿದರು.

114
00:05:15,980 --> 00:05:19,010
ಆದ್ದರಿಂದ 4 ಬಾರಿ 6 24.

115
00:05:19,010 --> 00:05:20,990
ನಾನು ಹಾದು ಹೋಗುವ
ಮತ್ತೆ ಅಪವರ್ತನೀಯ

116
00:05:20,990 --> 00:05:23,160
5, ನನಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಬಂದಿದೆ.

117
00:05:23,160 --> 00:05:25,270
5 ಅಪವರ್ತನೀಯ ಕೀಲಿಯೊತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಚೌಕಟ್ಟು.

118
00:05:25,270 --> 00:05:30,700
ಇದು 5 ಬಾರಿ ಮರಳಲು ವಿಶೇಷವೇನು
4-- 5 ಬಾರಿ 24 ಅಥವಾ 120-- ಅಪವರ್ತನೀಯ

119
00:05:30,700 --> 00:05:32,722
ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ
ಮತ್ತೆ ಇದು, ಮುಖ್ಯ

120
00:05:32,722 --> 00:05:35,680
ಒಂದು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ
ಸ್ಟಾಕ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ.

121
00:05:35,680 --> 00:05:36,640
>> ಇದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

122
00:05:36,640 --> 00:05:37,670
ಈ ಕರೆ ಮಾಡಿದ.

123
00:05:37,670 --> 00:05:39,400
ಹಲವಾರು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮೇಲಿರುವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

124
00:05:39,400 --> 00:05:41,890
ಇದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ.

125
00:05:41,890 --> 00:05:43,450
ಸಕ್ರೀಯ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

126
00:05:43,450 --> 00:05:47,810
ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು 120
ಮತ್ತೆ 5 ಅಪವರ್ತನೀಯ ರಿಂದ.

127
00:05:47,810 --> 00:05:50,750
ಇದು ಕಾಯುವ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

128
00:05:50,750 --> 00:05:51,657
ಮತ್ತು ನಂತರ ಇದನ್ನು.

129
00:05:51,657 --> 00:05:53,240
ಮುಖ್ಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ.

130
00:05:53,240 --> 00:05:56,800
ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಪ್ಸ್
ಸ್ಟಾಕ್, ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ.

131
00:05:56,800 --> 00:05:58,992
>> ಪುನರಾವರ್ತನ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ.

132
00:05:58,992 --> 00:06:00,200
ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ.

133
00:06:00,200 --> 00:06:03,120
ಆ ಕಾರ್ಯ ಕರೆಗಳನ್ನು
ಎಂದು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ

134
00:06:03,120 --> 00:06:06,620
ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವ
ನಂತರದ ಕರೆಗಳಿಗೆ

135
00:06:06,620 --> 00:06:12,050
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯ ಆಗಬಹುದು ಮುಗಿಸಲು
ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಗಿಸಲು.

136
00:06:12,050 --> 00:06:13,060
>> ನಾನು ಡೌಗ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಮನುಷ್ಯ.

137
00:06:13,060 --> 00:06:14,880
ಈ CS50 ಹೊಂದಿದೆ.

138
00:06:14,880 --> 00:06:16,580